Centerpartiet i Vaggeryd

Bild

Din gröna röst

Centerpartiet i Vaggeryd står för ett grönt, varmt och företagsvänligt samhälle. Vi vill skapa ett samhälle där du får växa utifrån dina egna förutsättningar. Du ska ha goda möjligheter att förverkliga dina drömmar och ha en grundläggande trygghet i samhällets skyddsnät. Vi vill ge dig verktyg för att lösa dagliga problem.

Hur skapar vi framtidstro i Vaggeryds kommun?

  • Barn och unga ska ha en bra och trygg skolmiljö med vuxna som har tid och ork. När behov uppstår ska det finnas ett gott samarbete mellan skola, skolhälsovård, social omsorg och polis för tidiga och rätta insatser när barn och unga behöver dem.
  • Det ska finnas goda möjligheter till jobb, utbildning, boende för alla, kanske i synnerhet för ungdomar.
  • Äldre ska kunna känna sig trygga med att det finns tillgång till bra boende, service, vård, sociala sammanhang med mera.
  • Vi ska ha en levande landsbygd som utvecklas och inte bara konserveras, och absolut inte avvecklas.
  • Vi ska ha möjlighet att växa som enskild människa och som samhälle genom föreningsliv, utbildning, kultur med mera.
  • Vi behöver en bra samhällsservice och attraktiva centrum i tätorterna.
  • Bostadsbyggande ska främjas i hela kommunen.

Hur tar vi tillvara på människors egen drivkraft i Vaggeryds kommun?

  • Vi ska underlätta och uppmuntra entreprenörskap av olika slag, företagsamhet, föreningsliv och kulturliv.
  • Som arbetsgivare måste vi ännu bättre tillvarata anställdas egen drivkraft, kompetens och potential.
  • Vi ska ha en förväntan att alla vill och kan bidra utifrån sina förutsättningar.

Nedan följer fler ståndpunkter från Centerpartiet i Vaggeryd:

Bygga och bo

Centerpartiet i Vaggeryd vill utveckla bygg och boende på landsbygden, i tätorterna och i småorterna. Vi vill att hela kommunen ska utvecklas. Vi vill att kommunen ska ha framförhållning på detaljplaner, att det alltid ska finnas lediga tomter och att man då till exempel kan använda sig av LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Kommunen måste också hela tiden jobba med att nya bostadsområden tas fram.

Utbildning

Samtliga landsbygdsskolor ska behållas och utvecklas för att öka kvalitén och attraktiviteten både för elever och lärare. Rekryteringen av framför allt lärare behöver säkras, både på landsbygdsskolorna och tätortsskolorna. Kommunen kan också hjälpa till med att nischa en skola som till exempel ”Äventyrsskola” eller ”Naturskola” för att öka attraktiviteten för både elever och lärare. Centerpartiet i Vaggeryd är öppna till att ställa sig positiva till fler alternativa driftsformer av skola, något som kan vara stimulerande kan vara att driva verksamhet som intraprenad.

Ungdomar

För att stimulera och ge fler möjligheter till aktiviteter bör verksamheten vid ungdomsgårdarna utvecklas. Det ger större möjligheter för ungdomar och vuxna att mötas. Det behövs komplement till idrottens och kyrkornas ungdomsverksamheter. Vi vill också att Vaggeryds ungdomsgård ska flyttas till en bättre plats. Alla ungdomar från 15 år ska erbjudas sommarjobb under minst fyra veckor under sommaren.

Fritid

Anläggningarna Movalla och Vaggeryds IP ska fortsatt vara kommunens ansvar, dock ska drift skötas av förening. Mindre idrottsanläggningar i småorterna ska gynnas och stöttas.

Turism

Vi vill att Hjortsjöns camping utvecklas på nuvarande nivå. Mer fokus på att visa kommunens fantastiska gång- och cykelvägsnät. Kanoting och rid/vandringsleder behöver utvecklas.

Föreningsliv

Centerpartiet i Vaggeryd vill att kommunens lokaler ska vara gratis att nyttja för barn och ungdomar.

Vård och omsorg

Det ska vara nära till vården i Vaggeryds kommun, exempelvis att hemtjänsten utvecklas då vi tror att behoven kommer öka även i framtiden. Vi stöttar också framtida teknik och digitalisering för att behålla närheten och valfriheten till vården, som till exempel nätläkare för den som vill. Vi arbetar för att minska psykisk ohälsa bland unga.

Äldrevård

Varför inte ett trygghetsboende i något av kommunens småsamhällen? Centerpartiet i Vaggeryd ställer sig också positiva till fler privata aktörer i kommunen gällande äldrevården.

Personal

I Vaggeryds kommun ska vi arbeta för en god arbetsmiljö med möjlighet att påverka arbetssituationen för personalen. Vi vill ha fler trygga anställningar i kommunen och minska på visstidsanställningar och andra osäkra anställningsformer. Ta vara på människors drivkraft.

Näringsliv

Näringslivsfrågorna behöver stärkas. Vi ska jobba för att stimulera för företag att etablera sig och verka i kommunen. Näringslivsrådet skall fokusera mer på befintliga företag och handel.

Miljö

Kommunen ska eftersträva en giftfri miljö och öka möjligheterna till kompostering så att medborgarna själva ska kunna påverka sina kostnader och bidra till minskad sophantering.
Ny teknik skall gynnas. Nedsmutsning skall kosta.

Energi

Ledordet för kommunens energiarbete är sparsamhet. Den energi vi förbrukar skall vara hållbar och producerad på ett sätt vi själva kan leva med. Sol, vind, vatten och bioenergi är alla energikällor som vi i kommunen har varierande förutsättningar att producera mer av. Den nya vindbruksplanen sätter ramarna för expansionen av vindkraften. Solenergi kan i flera fall vara ett gott komplement till övriga energikällor. Vattenkraft är ett område där kommunen har en stor förbättringspotential med sina drygt 20-tal inaktiva och aktiva dammar och kraftverk. Vi tror också att vi i dialog med industrin kan hitta möjligheter att tillvarata spillvärme.

Mat

Centerpartiet i Vaggeryd står fast vid den långsiktiga lösningen att maten ska tillagas så nära brukaren som möjligt. Vi vill att inköpssidan också förändras och utvecklas för att möjliggöra mer lokala inköp där det är möjligt. Vi ska ställa samma krav på inköpta livsmedel som kraven är vid produktion av livsmedel i Sverige. Närodlade, gärna ekologiska inköp förordas.

Samhälle

Vi tycker att Vaggeryd ska ha närpolis stationerad i kommunen. Möjlighet till arbete, boende och meningsfull fritid för alla.


Gator och vägar

Kommunen ska behålla nuvarande stödnivåer till enskilda vägar och ge fortsatt stöd till gårdsbelysning. Vi ska också verka för upprustning av Trafikverkets vägnät inom kommunen. Det är rimligt att resterande statliga grusvägar beläggs med eller utan kommunal förskottering. Återstående grusvägar är: 634 Häradsö, 635 Nässja, 638 Bondstorp-Nyholm, 651 Bondstorp, 802 Gräshult, 808 Hubbestad, 816 Långserum. Flera av vägarna möjliggör regional pendling och är genvägar till Hillerstorp, Värnamo och Nässjö för flera invånare i kommunens ytterkanter.


Ekonomi

Investeringar ska så långt som möjligt självfinansieras, kommunen ska driva en sund ekonomi med överskott.


Övrigt

Vi vill att administrationen fortsatt ska minskas/effektiviseras i kommunen, så att exempelvis lärare får vara lärare och sjuksköterska får vara sjuksköterska. Resurserna ska användas till kärnverksamhet. Viss administration kan dock inte enkelt minskas eftersom den är lagstyrd. Däremot ska kommunen jobba för att man finna lösningar för att omfördela administrativa uppgifter så att man får ett effektivt arbetssätt.


Organisatoriska förändring

Kommunstyrelsen ska inte driva verksamhet utan är tillsatt för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.


Integration

Nya kommuninvånare är en resurs. Centerpartiets tycker att vi ska stötta, stimulera och ställa krav. Det innebär större insatser för invandrare där vi stimulerar med praktikplatser, språkutbildning med mera. Vi ställer också krav på personerna i samband med insatserna så att integrering kan ske snabbare.

Vi ska motverka utanförskap och otrygghet genom att vi i kommunen är ”på tå” och skapar mötesplatser för människor med olika kultur och bakgrund. Projektet ”Låna en svensk” tillsammans med biblioteken är en kul och utmärkt idé. Eller varför inte ”Låna en centerpartist”?

Vaggeryds kommun är en fantastisk kommun som växer. Centerpartiet i Vaggeryd kommer även fortsättningsvis jobba hårt med att skapa förutsättningar för kommunen och dess invånare att kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Håll i och håll ut!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.