Nära och jämställd vård med patienten i fokus

Kalmar län präglas som många andra landsbygdslän av en åldrande befolkning. Det i kombination med allt större svårigheter med kompetensförsörjning inom vård och omsorg gör att vi måste arbeta på andra sätt än vad vi gjort hittills. Nära Vård innebär att hitta sätt att arbeta närmare invånarna, utifrån deras behov samt komma in tidigt med insatser för att bana väg för goda levnadsvanor och förebygga ohälsa. I planeringen innebär det att sätta invånaren i centrum i stället för organisationen. Arbetet med övergången till Nära vård sker i en nära samverkan mellan regionen och kommunerna. Pandemin satte ytterligare ljuset på brister inom sjuk- och äldrevården som har bidragit till att satsningar på omställningen till en nära vård måste intensifieras och skalas upp.

Centerpartiet vill:

 • Att alla invånare i länet listas på namngiven fast läkare - fast läkarkontakt
 • Att fler ska arbeta i primärvården och mer av vården ska flytta närmare patienten
 • Utveckla samverkan mellanprimärvården och specialistvården för att underlätta konsultationer för att patienten ska får rätt vård snabbare
 • Öka tillgängligheten till hälsocentraler genom att ebjudafler tider - sen eftermiddag/tidig kväll
 • Att offentligt drivna hälsocentraler ska erbjuda dropp-in
 • Fortsätta stimulera möjligheten att öppna och driva filialer till hälsocentraler runt om i regionen
 • Utveckla modellen med det så kallade Hemsjukhuset och projekt Oscar så att det kan användas i hela regionen
 • Att äldres tillgänglighet till vård ska öka genom att erbjuda möjlighet till hembesök i hela regionen och genom förebyggande hälsoinsatser för äldre. När du fyller 75 ska du erbjudas häslosamtal i samverkan med berörd kommun
 • Utveckla hemsjukvårdsteam i samarbete med kommunerna som kan ge nära vård i hemmet
 • Öka det medicinska stödet till länets kommuner för att underlätta omställningen till nära vård
 • Skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga genom en stärkt samvekan mellan Barnhälsovården (bhv), elevhälsan, Barn- och ungdomshälsan, och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • Satsa på att komma ut i länet med en kombinerad tandvårds- och blodbuss
 • Integrera primärvårdsjourerna i sjukhusens akutverksamhet så att det blir enkelt för de som söker vård att hamna rätt
 • Att grön rehab ska erbjudas inom primärvården
 • Att det sker en ökad uppföljning på individnivå så att den som varit på akuten eller annan sjukhusvård får uppföljning på hemmaplan via primärvården
 • Se ett ökat fokus på en jämställd vård och kvinnosjukdomar
 • Säkerställa en än mer sammanhållen vårdkedja mellan mödravård, förlossning och eftervård
 • Att regionen i högre utsträckning ska arbeta förebyggande mot våld, upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande, bättre kunna bedöma stödbehov och risken för upprepat våld och bättre uppmärksammar barn i kontakter med vuxna våldsutsatt och våldsutövare

Din hälsa ska inte bero på vad du tjänar, var du bor eller vilket kön du har. Vilken vård du får ska inte heller bero på din bakgrund. Exempelvis går kvinnor med enbart grundskoleutbildning och utrikes födda kvinnor inte lika ofta på efterkontroller efter förlossning. Det är också vanligare att utrikes födda kvinnor uteblir på mammografikontroller.

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har kunskap kring problematiken och att arbetet med att upptäcka våldsutsatthet intensifieras.

Under de senaste åren har Region Kalmar län drivit ett digitaliseringsarbete inom hälso- och sjukvården. Den digitala utvecklingen är ett viktigt steg för att utveckla vår sjukvård och för att fortsätta omställningen till Nära vård. Dels så handlar det om att hitta smarta och effektiva arbetssätt inom verksamheten, dels för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna. Genom hemmonitorering och att få digitala stöd i hemmen så underlättar vi för flera patientgrupper med kroniska sjukdomar, detta är en förutsättning för att klara omställningen till nära vård.

Digitaliseringen ger medborgarna en möjlighet att på ett bättre sätt följa och påverka sitt vårdförlopp. Det kan till exempel handla om digital tidsbokning, möjligheten att kunna följa sin remiss via 1177 eller att ha ett digitalt samtal med sin läkare. För Centerpartiet är det viktigt att digitaliseringsarbetet fortsätter och intensifieras

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i september!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela vår regionala agenda som en pdf , 3.8 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.