Kollektivtrafik för en närmare region

Region Kalmar län är en av de regioner i landet som har lägst antal invånare per kvadratkilometer och befolkningstätheten varierar kraftigt inom regionen. Detta är en utmaning när företag och offentlig sektor behöver större arbetsmarknadsregioner för att klara sin kompetensförsörjning och när människor söker ett större urval av arbetsplatser för sin utveckling och försörjning. En helt övervägande del av persontransporterna inom regionen sker med bil. Samtidigt är kollektivtrafiken en grundpelare för att förbättra persontransporterna lokalt, inom regionen, med grannregionerna och övriga omvärlden. För att nå målen om tillgänglighet till service och större arbetsmarknadsregioner måste både infrastrukturen och kollektivtrafiken utvecklas.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla kollektivtrafiken för att underlätta pendling och skapa större arbetsmarknadsregioner inom länet och med omvärlden. Den behovsstyrda närtrafiken ska fortsätta att utvecklas utifrån invånarnas behov
  • Att zonsystemet moderniseras och att biljettpriserna utvecklas med mer kundanpassade priser och för en närmare region
  • Knyta ihop Krösatågstrafiken med Växjö och Kronoberg så att ett sammanhängande pendeltågssystem skapas
  • Fortsätta arbeta för att utveckla Stångådals- och Tjustbanan. Banornas regionala betydelse för att nå Linköping som tillväxtmotor är viktig men också för en fungerande arbetsmarknad med arbetsmarknadsförstoring
  • Att närtrafiken på landsbygden utvecklas och likställs i hela länet så att människor kan ta sig till samhällsservice, matbutiker, kollektivtrafiksplatser och andra mötesplatser
  • Att kraven på tillgänglighet skärps i bussar som används när tågen står still
  • Öka tillgängligheten i hela trafiksystemet och fortsätta utveckla färdtjänsten utifrån medborgarnas behov där kraven på tidhållning höjs
  • Att driften av kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas utifrån kraven på hållbarhet samt förnybar och trygg energiförsörjning vilket innebär att den svenska och lokala biogasen har stora fördelar
  • Fortsätta utveckla kollektivtrafiken i skärgården

För många människor är landsbygdstrafiken, stadstrafiken och närtrafiken helt avgörande för att nå samhällsservice, matbutiker och mötesplatser. I kostnadsjakten klarar inte enskilda linjer regionens krav på egenfinansiering. Kollektivtrafiken måste ses som en helhet och fungera tillsammans.
Den anropsstyrda närtrafiken kompletterar den övriga trafiken. Den är flexibel och bidrar till samhällsservicen i stora geografiska områden med svagt trafikunderlag. Närtrafiken ger bra tillgänglighet och körs endast den sträcka kunder efterfrågar. Den ansluter till viktiga målpunkter och även annan kollektivtrafik för att resa vidare.

Region Kalmar län har gått i bräschen med övergång till miljövänliga, fossilbränslefria fordon. Sedan 2020 är alla vägfordon inom kollektivtrafiken fossilfria, varav hälften av energin är biogas. Genom att tillvarata gödsel och annan förnyelsebar lokal råvara för biogasframställning uppfyller vi både klimatmålen och minskar övergödningen av vattendragen och Östersjön. Kalmar län som jordbrukslän med hög djurtäthet kan utvecklas.

Biogasen minskar importberoende av drivmedel och minskar därmed sårbarheten i samhället. Därför är det angeläget för Region Kalmar län att öka biogasanvändningen i kollektivtrafiken och fordonsflottan på bekostnad av importerat bränsle. I framför allt de större städerna är det lämpligt att också använda mer eldrivna fordon för att minska buller och luftföroreningar.

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i september!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela vår regionala agenda som en pdf , 3.8 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.