Ett miljö- och klimatarbete för allas bästa

Miljö- och klimatarbete måste drivas på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi delar alla på ett gemensamt jordklot men är samtidigt extra berörda av, och ansvariga för, vår egen lokala miljö. Centerpartiet verkar för en hållbar livsstil genom harmoni mellan människor, miljö, ekonomi och teknik. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig

Centerpartiet vill:

  • Minska regelkrånglet och införa skatteavdrag för produktion av egen sol-el
  • Regionalisera fastighetsskatten för vindkraftverks så att mer av vinsten hamnar där elen produceras. Då får vi en ökad acceptans för vindkraften
  • Underlätta utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
  • Stärka produktionen av biogas
  • Stärka föreningslivet
  • Kommuner och regioner ska vara föregångare när det gäller energisnåla, klimatsmarta byggnader och energibesparande åtgärder. Vi vill se et ökat byggande i trä

Centerpartiet har en lång tradition av att vara ledande inom miljö och hållbarhet. Genom våra jordnära rötter vet vi att det är avgörande skillnad mellan att bruka och att förbruka. För att göra detta så behövs insatser på flera olika områden, allt ifrån de större frågorna som att ställa om vår energiproduktion till de lite mindre vardagliga frågorna att till exempel minska volymerna av avfall. Att arbeta för minskade avfallsvolymer minskar inte bara den miljömässiga belastningen i själva hanterande av avfallet, det minskar också belastningen i form av att vi förbrukar mindre resurser i produktionsledet. Centerpartiet anser att vi behöver arbeta aktivt på alla nivåer för att minska avfallsvolymerna.

Vi anser att klimatfrågan är den viktigaste miljöfrågan. Det är en ödesfråga för vår generation. I Kalmar län, med våra vattendrag, vår långa kust och torra klimat, har dessutom vattenfrågorna en särskild betydelse.

Kalmar län, är ett län med goda möjligheter för förnyelsebar energiproduktion. Friska vindar, många soltimmar och biomassa från de gröna näringarna ger oss förutsättningarna, men det är upp till oss själva att ta vara på möjligheterna. Därför måste myndigheter på alla nivåer vara positiva till produktion av förnyelsebar energi. En stor fördel med de förnyelsebara energikällorna, solceller och vindkraft, är att de går relativt snabbt att bygga. På så sätt bidrar de mycket fortare än andra energikällor till att både möta ett ökat elbehov och ersätta el från fossila bränslen som kol och gas.

Biogasproduktionen i Kalmar län har utvecklats snabbt tack vare omställning av regionala och kommunala fordon. Här finns dock fortfarande en stor outnyttjad potential. Biogas kan bidra till att minska klimatutsläppen, minska övergödningen av våra sjöar och samtidigt stärka lönsamheten inom jordbruket i länet.

Vi måste komma ihåg att den billigaste och mest miljövänliga energin är den som aldrig förbrukats. Åtgärder för att spara energi måste stimuleras. Kommuner och regioner måste vara föregångare när det exempelvis gäller energisnåla byggnader och energibesparande åtgärder.

Vi måste ta ett ökat ansvar för vårt vatten. Både för tillgången till vatten och för det vi släpper ut. Reningsgraden av vårt avloppsvatten måste öka. Helst så att det kan återanvändas för till exempel bevattning. Vi kan också åstadkomma mycket för att säkra vattentillgången i landskapet och minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag genom lokala samarbetsprojekt.

Östersjön är en viktig resurs och livsnerv i Kalmar län. Den ger oss stora möjligheter till turism, rekreation och näring. En Östersjö som är välmående gynnar hela Kalmar län och därför behöver vi göra aktiva insatser för att säkerställa att Östersjön fortsatt kommer att vara den tillgång för länet och inte minst för våra kustkommuner som den historiskt har varit. Att minska utsläppen och övergödningen av Östersjön är avgörande för så många.

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i september!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela vårat valprogram som en pdf , 4.7 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.