web stats

Kretsstämma i Linneryds bygdegård

Kretsstämma i Linneryd 28 februari 2017

På Centerpartiets kretsstämma i Linneryd den 28 februari omvaldes Anna Johansson som ordförande för Tingsrydscentern. Det blev även omval av övriga styrelseledamöter.

Kretstämman beslutade följande sammansättning av kretsstyrelsen för år 2017:

På stämman antogs en skrivelse från Älmeboda Centerorganisationer om att ”Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i sydost”. I skrivelsen påtalas att det är dags att bredda vägarna 122 och 120 i sydost kombinerat med ökad bärighet. Då sydöstra Kronoberg och Tingsryds kommun är sågverkstätt innebär det mycket tung trafik på dessa smala vägar. Utöver trafik med mängder av timmer sker mycket annan tung trafik genom kommunen. Inte minst innebär Polenfärjan i Karlskrona belastning i form av tung lastbilstrafik på väg 122. Skrivelsen avslutas med frågan - Måste det till dödsolyckor för att dessa vägar återigen ska hamna i Trafikverkets åtgärdsplan och prioriteras av Region Kronoberg?

På stämman antogs även en motion till Kommunfullmäktige författad av Mikael Andersson gällande ”Bättre politisk styrning av lokalförsörjningen i Tingsryds kommun”. Idag är lokalförsörjningstrategin helt delegerad till en tjänstemannagrupp utan politisk medverka, Lokalförsörjningsgruppen. Möjligheterna att från politiskt håll påverka lokalförsörjningen är idag för omständlig. Det tar helt enkelt för lång tid för politiken att få igenom en politisk viljeyttring, även när det råder politisk enighet, gällande användning av t.ex. vakanta lokaler i kommunen. Av denna anledning innebär motionen ett yrkande på att organisationen för Lokalförsörjningsgruppen förändras så att det även finns politisk deltagande och närvaro i Lokalförsörjningsgruppen.