web stats
  • / Nyheter
  • / Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla

Centerpartiet väljer att delta i kyrkovalet i Tingsryds kommun, inte för att främja den partipolitiska skillnaderna i sig – utan för att folkkyrkan mår väl av att grupper med olika synsätt möts i kompromisser om den verksamhet som angår oss alla. Vi tror att kyrkan liksom andra organisationer utvecklas bättre när idéer och tankar möts. Tillsammans bildar vi Kristi gemenskap.

Till församlingen söker vi oss för att tillsammans fira gudstjänst, för att fira dop, bröllop eller begravning. Kyrkopolitikens roll är att skapa så stabila och bra praktiska förutsättningar som möjligt föra att vi alla ska kunna dela denna gemenskap och möta kristendomens budskap och utmaningar.

Församling som utgångspunkt

Församlingarna är grunden för Tingsryds pastorat. Församlingarna själva ska få ha sin framtid i sin hand. Församlingen bygger sin verksamhet på gudstjänst och gemenskap.

Kyrkans verksamhet bygger på en engagerad personal och engagerade medlemmar. Inom pastoratet verkar de anställda i en enhet. Med ett bra ledarskap ger det gemenskap och effektiv användning av resurser. Vårt uppdrag som kyrkligt förtroendevalda är att stödja kyrkans personal och leda dess verksamhet. Avgörande för det är en ekonomi i balans och ordning och reda i pastoratets övergripande ledning. Det ger trygghet för anställda och medlemmar.

Personalen som arbetar på kyrkogårdarna, och där möter människor i många olika situationer, ges fortbildning för att klara den ibland svåra uppgiften att möta människor i deras aktuella sinnesstämningar. Införande av förstevaktmästare kan vara ett sätt att utveckla kyrkornas och kyrkogårdarnas skötsel.

Kyrkan mitt i livet

Kyrkan finns mitt i byn i våra socknar. Så har det länge varit och så vill vi att det ska vara också framöver. Det kräver dock att kyrkan hittar nya tilltal till medlemmar och andra innevånare. Svenska kyrkan ska upplevas relevant och angelägen.

Kyrkan ska bidra till en ungdomsverksamhet i församlingarna – i samverkan med kommun eller andra föreningar och utefter den enskilda församlingens möjligheter. Barnkörerna ger gudstjänsterna glans. Körlivet ska låtas utvecklas i frihet för församlingens bästa.

Svenska kyrkan behöver i vår kommun hitta ett delvis nytt tilltal till unga vuxna. Det kan handla om samtal, föreläsningar eller workshops om angelägna frågor kring livspussel, relationer, krishantering eller grundläggande tankar kring livet och kyrkan. Diakoni behöver också fortsättningsvis vara en viktig del av församlingarnas verksamhet– som till stor del bygger på frivillighet. För det krävs samordning av pastoratets medarbetare.

Församlingens naturliga mittpunkt är gudstjänsten, festen. I den växer vår relation till Gud och varandra.