web stats

Vi prioriterar långsiktighet snarare än valfläsk

 

Centerpartiet i Tingsryds kommun går till val med löfte om ett långsiktigt och modigt arbete i kommunens kärnverksamheter med en fast övertygelse om att vår kommun är bra att bo i och kommer vara bra att bo i.

Centerpartiet ger löfte om att skapa stabilitet i hela den kommunala organisationen och att ge arbetslagen så relevanta och trygga arbetsförutsättningar som möjligt. Vi tar ansvar för att de ekonomiska effekterna av hållbar ekonomi inte förfars – men också att såren från omställningen läks i den kommunala organisationen. Vi kommer att ha stort fokus på att utbildning och insatser för att nya svenska medborgare så snabbt som möjligt ska få tillräckliga språkkunskaper och komma i jobb.

Centerpartiet verkar för att socknarnas unika attraktivitet utvecklas genom stimulans av ett innovativt och dynamiskt föreningsliv i kombination med att kommunen står för relevant samhällsservice. Varje socken har unika förutsättningar att utvecklas på ett gott sätt utifrån sina förutsättningar.

Infrastrukturfrågorna är otroligt viktiga. Engagemang, uthållighet och pengar behöver läggas för att ge vår egen lokala förvaltning stabilitet över tid. Investeringarna i gator och enskilda vägar behöver öka långsiktigt. Förutsättningarna kring våra mindre statliga vägar behöver följas noggrant också på lokal nivå.

Centerpartiet vill se en långsiktig prioritering i kommunal verksamhet så att kontakterna mellan kommunen och företagen utgår från företagarens perspektiv. Den kommunala förvaltningen behöver kontinuerligt optimeras för att kunna ge snabba besked till innevånarna i för dem angelägna ärenden.

Centerpartiet kommer verka för att det finns någon typ av äldreboende i varje kommundel. Att undersköterskornas status stärks på olika sätt. Att genomföra en snabb utbyggnad av flexibel tillgänglighet till internet på gruppboenden och särskilda boenden för boende och personal.

Centerpartiet verkar för att fler vuxna ska anställas i skolan. Vi vill att kommunen åtar sig att ge skolskjutselever oavsett huvudman kommunal skolskjuts. Vi vill bygga ny idrottshall i Urshult. Varje kommundel behöver omgående få tillgång till biblioteksservice. Vi vill genomföra försök med meröppet på bibliotek.

Centerpartiet kommer långsiktigt verka för att utveckla Korrö och nationalparken Åsnen till en av södra Sveriges starkaste turismdestinationer. När det gäller Korrö vill vi snabbt skjuta till resurser för planering av hur besöksmålet kan utvecklas.

Centerpartiet kommer på alla sätt jobba för att Tingsryds kommun ska vara en bra kommun att bo i – och att människor ska vilja flytta till vår kommun också i framtiden. Vi har gjort ett brett program för vad vi vill genomföra i nästa mandatperiod. Kika gärna i detta! , 172 kB.

Centerpartiet tar Tingsryds kommun framåt!