web stats

En återhållsam men offensiv budget – för HELA Tingsryds kommuns bästa

När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde i måndags den 29 maj presenterade Alliansen vårt förslag till budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2027. På måndag den 5 juni ska kommunstyrelsen bereda ärendet inför kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni då budget för år 2024 ska fastställas.

Sammantaget ser vi när vi sammanställer denna budget positivt på Tingsryds kommuns framtid. Trots de ekonomiskt bistra tiderna är det en styrka att Alliansen kan satsa på att utveckla alla de verksamheter som kommunen idag bedriver och samtidigt upprätthålla ett positivt resultat på 1,1 % sett till hela budgetperioden år 2024-2027.

Vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ uppmuntras, där nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka. I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och som gammal. Vi vill skapa kultur och gemenskap med hjälp av vårt rika föreningsliv och med träffpunkter för spontana möten och aktiviteter.

I Tingsryds kommun ska vi kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Därför ska vi satsa ännu mer på förebyggande insatser så att våra äldre kan behålla en god hälsa upp i hög ålder.

I Tingsryds kommun ska alla känna att de har fått en bra uppväxt med en bra utbildning. Inte minst är detta viktigt för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats för människor när de själva bildar familj och skaffar barn. Därför satsar vi på skolan. Våra barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa och räkna. Vi ska ha en skola som ser varje elev och där resultaten blir godkända eller bättre. Alla barn måste få möjlighet att nå kunskapsmålen.

Ni hittar Alliansens budget i sin helhet här >> Alliansen-budget2024 , 6.6 MB.

Läs mer på Alliansen i Tingsryds hemsida här nedan >>