Nyhetsbrev - Cecilia Andersson

Året närmar sig sitt slut och 2022 är annalkande. Åren med covid-19 har påverkat och kommer att påverka sjukvården under lång tid framåt både positivt och negativt. Vad gäller det uppdämda vårdbehovet så kommer det att ta ett bra tag innan vi når vårdgarantitiderna samtidigt så har pandemin gjort att sjukvården varit tvungen att tänka nytt och arbeta på andra sätt vilket påverkat tillgängligheten positivt inom många områden. Tillgången till digitala vårdmöten har ökat med flera hundra procent och gjort det möjligt för människor att få stöd och råd i hemmet eller på arbetsplatsen istället för att exempelvis tvingas åka in till sjukhuset på ett rutinmässigt återbesök. Även olika digitala behandlingsformer har utvecklats vilket gör att sjukvården frigör mer tid till de individer som är i behov av en fysisk kontakt.

Södra Älvsborgs sjukhus ställer om.
Trots långa köer inom många medicinska områden så ser trenden ut att vända och SÄS börjar inom vissa områden beta av det uppdämda vårdbehovet som skapats under covid. I vårt område är Operationscentrum på Skene Lasarett i full produktion och kan nu även ta emot ortopedpatienter som väntar vid andra sjukhus runt om i regionen. Ett regionalt uppdrag att även utveckla en form av digitalt ortopedicenter finns med i arbetet med att utveckla Skene framåt, vilket också ökar möjligheterna till att rekrytera kompetens till sjukhuset.

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatriska vård på många år och består av en ny stjärnformad vårdbyggnad som är färdigställd och en befintlig byggnad som renoveras och byggs om under 2021. Allt för att erbjuda personal och patienter moderna, ändamålsenliga lokaler som stödjer dagens behandlingsformer. Inom vuxenpsykiatrin finns även mobila team som möter patienten i sin hemmiljö allt för att ge stöd så nära och tidigt som möjligt.

För 2022 görs därför en satsning på mobil vård även kopplat till barn och ungdomspsykiatrin, allt för att förebygga och möta barn/unga och deras familjer så tidigt som möjligt. Det mobila teamet ökar också tillgängligheten till specialistpsykiatrin för de barn och familjer som har svårt att ta sig till sjukhuset oavsett var i Sjuhärad de bor.

En nysatsning görs även på en form av koordinatorer för personer med komplexa vårdbehov. Individer med funktionshinder som har komplexa vårdbehov faller inte sällan mellan stolarna och hänvisas allt för ofta runt på olika specialistmottagningar. Genom en form av koordinatorer som kan stödja patientens väg genom vården hoppas sjukhuset kunna ge en bättre vård som också skapar värde för patienten.

I hälso- och sjukvårdsnämndens detaljbudget finns även ett uppdrag att ta fram förslag på ökad samverkan runt personer med kognitiva funktionsnedsättningar. En målgrupp som kräver ett tätt och nära samarbete mellan både specialistsjukvård, primärvård samt kommunal hälso- och sjukvård men som ibland far riktigt illa av de mellarum som uppstår då verksamheter lyder under olika lagrum.

Ökad läkarmedverkan vid kommunala boenden.
Inför 2022 har det även gjorts stora satsningar på vårdcentralerna och deras ansvar kopplade till våra äldre med behov av både kommunal och regional hälso- och sjukvård. Ersättningen för hemsjukvårdsläkare, för läkarmedverkan vid SÄBO och för det medicinska rådgivningsansvaret gentemot kommunen har höjts upp, liksom ersättningen för att erbjuda sina listade patienter en fast läkarkontakt. Genom fler mobila team och ökad kontinuitet skapas en trygg och säker vård nära våra äldre och sköra så de slipper att ta sig till vårdcentralen eller i värsta fall akutmottagningen på sjukhuset.

Ökat fokus på rörelse och påtvingad ensamhet
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden redan idag folkhälsomedel som efter avtal om olika insatser tilldelas kommunerna. Pandemin har tyvärr både minskat den fysiska rörelsen hos både barn, unga och äldre samtidigt som personer som lever i ofrivillig ensamhet ökat. Nämnden har därför beslutat att öka dagens folkhälsomedel med bland annat en pott sökbara medel för ökad rörelse och socialgemenskap. Den sökbara potten medel skall riktas till civilsamhället som efter avtal om aktiviteter kan tilldelas medel.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.