Bygga och bo

sol-has-bg

Vi vill öka Ulricehamns attraktionskraft som boendekommun för invånare genom att underlätta byggnation i hela kommunen. Alla orter ska utvecklas. Att ha en plan för samhällenas och landsbygdens framtid är viktigt. Under mandatperioden behöver översiktsplanen ses över. I flera av våra tätorter behöver detta kompletteras med fördjupade översiktsplaner.

Flerfamiljshus, hyreslägenheter, mindre lägenheter anpassade för studerande ska byggas, villatomter och områden för industrier på kommunalägd mark i hela kommunen ska marknadsföras. Det kommunala bostadsbolaget STUBO ska satsa på att bygga i våra orter. Det skall ligga i STUBO:s intressen att skapa boendeformer som motsvarar kommuninvånarnas behov och önskemål.

Vi vill se över möjligheten till dubbel markanvisning. Det innebär att vid anvisning av attraktiva byggprojekt i centralorten ska det också ställas krav på byggnation i våra övriga tätorter.

Vi vill marknadsföra oss som en bra kommun att bo i. Marknadsföring skall ske för hela kommunen. Ulricehamns kommun har ett geografiskt gynnsamt läge med närhet till Borås, Jönköping och Falköping.

Vi vill att det byggs trygghetsboenden i hela kommunen för de som vill lämna sina villor, men ändå bo kvar på hemorten och samtidigt känna en trygghet. Generationsskifte håller alla orter levande.

Under mandatperioden 2019-2022 kommer vi att arbeta för:

  • Under mandatperioden behöver översiktsplanen ses över, där man kan se attraktiva platser för nya bostäder på landsbygden. På vissa tätorter skall detta kompletteras med fördjupade översiktsplaner.
  • Det kommunala bostadsbolaget STUBO ska satsa på att bygga i tätorterna, inte bara i centralorten.
  • Det ska byggas fler hyresbostäder på landsbygden.
  • Alla tomter i Ulricehamns kommun ska marknadsföras på samma villkor.
  • Arbeta för införandet av dubbel markanvisning.
  • Vi ska marknadsföra oss som en bra kommun att bo i.
  • Vi vill att det byggs trygghetsboenden i hela kommunen.

Roland Karlsson
1:a på kommunlistan
Mikael Dahl
2:a på kommunlistan