Bygga och bo

För att öka Ulricehamns attraktionskraft som boendekommun ska vi underlätta byggnation i hela kommunen. Flerfamiljshus, hyreslägenheter och mindre lägenheter, för bland annat studerande, ska byggas. Villatomter och områden för industrier på kommunalägd mark i hela kommunen ska marknadsföras. Det kommunala bostadsbolaget STUBO ska satsa på byggnation av olika boendeformer i tätorterna, inte bara i centralorten. Trygghetsboenden i hela kommunen ska byggas för de som vill lämna sina villor, men ändå vill bo kvar på hemorten.

En vision för Ulricehamns stad ska tas fram där det framgår hur staden kan utvecklas. Under mandatperioden behöver också de fördjupade översiktsplanerna uppdateras, där man kan se attraktiva platser för nytt boende och nya verksamheter, både i centralorten och i kommunens övriga tätorter. Kommunen behöver öka markberedskapen i god tid och förvärva områden, vilka kan vara lämpliga att exploatera för att stärka kommunens utvecklingsplaner. Området vid Brunnsnäs ska utvecklas till ett nytt bostadsområde med villor, verksamheter och grönytor som uppmuntras till olika utomhusaktiviteter.

För mandatperioden 2022 – 2026 kommer vi att arbeta för:

  • Byggnation av bostäder i HELA kommunen ska stimuleras där miljöanpassade konstruktioner och byggnadsmaterial ska prioriteras. Teknikens utveckling för att stärka miljövänligt byggande ska ha ett särskilt fokus.
  • Öka markberedskapen. Utifrån översiktsplanernas intentioner behöver kommunen öka markberedskapen och förvärva områden i god tid, som kan vara lämpliga att exploatera för att stärka kommunens utvecklingsplaner.
  • Kapaciteten behöver öka på kommunens planenhet så att fler detaljplaner kan antas i snabbare takt.
  • En vision för Ulricehamns stad ska tas fram, där det framgår hur staden kan utvecklas.
  • Under mandatperioden behöver de fördjupade översiktsplanerna ses över, där man kan se attraktiva platser, för nytt boende och andra verksamheter, både i centralorten och i kommunens tätorter.
  • Det kommunala bostadsbolaget STUBO ska satsa på byggnation av olika boendeformer i HELA kommunen, inte bara i centralorten.
  • Vi vill att området vid Brunnsnäs ska utvecklas till ett nytt bostadsområde med villor, verksamheter och grönytor som uppmuntrar till olika utomhusaktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.