Kultur och fritid

Ulricehamns kommun har ett starkt föreningsliv med många engagerade medlemmar. Det är en styrka som vi måste värna om på olika sätt från Ulricehamns kommun. Centerpartiet har under mandatperioden 2019 - 2022 initierat ett överenskommelse arbete med den civila sektorn. Detta skall genomföras under kommande mandatperiod. Vi behöver tillsammans arbeta med utvecklingsfrågor där vi genom överenskommelser skapar utveckling för våra kommuninvånare i hela vår geografiska yta.

Flera av våra föreningar med egna anläggningar har behov av större investeringar, från kommunens sida behöver vi ta ett ansvar för hur vi kan stötta dessa föreningar.

För mandatperioden 2022 – 2026 kommer vi att arbeta för:

  • Ökat ekonomiskt stöd till föreningslivet, vi behöver anpassa stöden till dagens verksamhet.
  • Fler kommunala badplatser ska vara tillgängliga för alla, handikapp anpassade badplatser skall utökas under mandatperioden.
  • IOP – idéburet offentligt partnerskap, skapa mötesplatser. Kommun och föreningsliv behöver samverka för att skapa tillväxt och utveckling tillsammans.
  • Stödja en uppstart av ungdomsförening inom kultur, vi saknar idag en möjlighet för ungdomar med brett kulturintresse att delta i organiserad föreningsverksamhet.
  • Snabbpeng till kulturföreningar, regelverket bör ses över för att kulturföreningar skall ges möjlighet till att söka stöd för aktiviteter.
  • Utbyggnad skatepark, trycket på skateparken vid Tingsholm är stort och intresset växer. Vi behöver därför påbörja en översyn av parken och dess område.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.