Kyrkovalet

Viktiga frågor för nomineringsgruppen Centerpartiet i Falköpings pastorat

1. Vilken är den viktigaste frågan för er i kyrkovalet?

Att vara hela folkets kyrka som känns öppen och tillgänglig för alla, såväl den som söker eller tvivlar och för den som kommit en bit på trons väg. Genom att erbjuda gemenskap och stöd i såväl sorg som glädje blir Svenska kyrkan en naturlig del i samhället och ger människor i alla åldrar möjlighet att växa i sin tro.

2. Hur ser er vision ut för livet i vårt pastorat om fem år?

Fler medlemmar deltar med glädje i kyrkans arbete och med en växande volontärinsats.

Vi kan därmed stärka och utveckla barn- och ungdomsarbetet liksom diakoniverksamheten. Att Diakonins hus har utvecklats än mer som en refug i vår stödjande verksamhet och Kyrkans hus blivit en levande samlingsplats maximalt byggt på frivilliginsatser. Vårt rika musik-, kör- och kulturverksamhet utvecklas och att antalet dop ökar genom föräldrarnas engagemang och önskemål.

Våra kyrkorum används naturligt för olika ändamål med hänsyn till traditioner och behov av förnyelse utifrån samtidens behov och tankesätt.

En strävan efter en folkkyrka som människor känner meningsfullhet och som upplevs modern och rolig att verka i.

3. Vad är viktigast att prioritera när de ekonomiska resurserna minskar?

Prioritera den grundläggande uppgiften att bedriva gudstjänst, undervisning och utöva diakoni och mission. Detta i en bra balans mellan stad och landsbygd.

Vi skall vara föregångare med en jämställd och bra arbetsmiljö samt också i miljö- och klimatarbetet, enligt vår miljödiplomering.

Fler former för nytänkande samverkan i administrativa och andra uppgifter.

Vi skall prioritera våra kyrkobyggnader och satsa på ett effektivt lokalutnyttjande. Kyrkobyggnaderna är viktiga och hjälper människor att söka andlighet och ana sin egen tro. Kyrkobyggnaderna är ett av våra bästa relationsskapande hjälpmedel.

4. Vilken är kyrkans viktigaste roll i samhället?

Att vi är en öppen demokratisk folkkyrka som för ut det kristna budskapet och tydliggör att alla människor har samma värde. En kyrka som tror på varje människas förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Vi skall finnas till hands för alla åldrar och stödja den utsatta människan och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Barns och ungas idéer ska ges mera plats. Genom att på detta sätt inrikta diakonin – kyrkans sociala arbete och arbetet i övrigt fortsätter kyrkan att vara en betydande faktor och samverkanspartner i samhället.

5. Framtiden för kyrkans fastigheter?

Vår målsättning är att hålla våra kyrkor i ett bra skick. Vi har inga tankar att överlämna någon kyrkobyggnad till Samfundet Svenska kyrkan. Hittills har vi medverkat till att det har genomförts stora renoveringar av landsbygdskyrkorna i Vartofta-Åsaka, Åsle, Marka, Karleby, Torbjörntorp, Kälvene, Mularp och Skörstorp. I vissa fall har församlingshem inrättats i kyrkobyggnaden. Dessutom har Falköpings församlingshem sålts med sina 2000 m2 och ersätts av det betydligt mindre Kyrkans hus vid S:t Olofs kyrka. Nämnas kan också att Investeringar gjorts i Tiarps lägergård.

Närmast i tur på prioriteringslistan står åtgärder med invändig upputsning av Mularps kyrka samt S:t Olof kyrka. Den sistnämnda med målsättningen ett flexiblare kyrkorum och ett slätare golv. Yllestads kyrka bör renoveras ut- och på invändigt. Vissa åtgärder bör också vidtagas i Fredriksbergskyrkan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.