Trygg graviditet, förlossning och eftervård

Den svenska mödra- och spädbarnsdödligheten är en av världens lägsta. Förlossningsskador hos barn är ovanliga och de allra flesta barn föds friska. Men förlossningsvården dras inte desto mindre med problem.

I många andra jämförbara länder som Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna erbjuds förlossningsvård på tre nivåer: hemma, små barnmorskeledda enheter och sjukhus. Samtliga länder har en låg mödra- och spädbarnsdödlighet. Det finns forskning som visar att dödlighet och komplikationer i form av bristningar är lägre bland lågriskförlossningar som sker utanför sjukhus än lågriskförlossningar som sker på sjukhus.

I Norge finns sedan lång tid tillbaka småskaliga barnmorskeledda kliniker runt om i landet. Enligt de utvärderingar som gjorts i Norge är kvinnor i regel mer nöjda med sin upplevelse på dessa barnmorskeledda enheter. Likaså mår barnen som har fötts i så kallade födestuer generellt bättre än barn som fötts på sjukhus. Norge har dessutom lägre spädbarnsdödlighet än Sverige.

Till skillnad från många andra länder bedrivs svensk förlossningsvård i princip enbart på sjukhus och i Region Uppsala finns bara en enda förlossningsavdelning och den finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Förlossningsvård måste kunna erbjudas på fler nivåer än på stora sjukhuskliniker. Det är inte bara en fråga om valfrihet, utan handlar framför allt om att vården ska bli mer tillgänglig och säker.

Vid komplicerade graviditeter, högriskförlossningar eller för förstföderskor är det nästan alltid nödvändigt att föda på sjukhus. Men forskningen visar att det ofta är säkrare för friska omföderskor och deras barn om förlossningen sker på en barnmorskeledd klinik, eller i hemmet, istället för på sjukhus. Därför vill vi att förlossningsvården ska bestå av både stora sjukhuskliniker, mindre barnmorskeledda mottagningar och möjlighet att föda hemma.

Vi vill öka kvinnors inflytande över sitt födande. Tryggheten och egenmakten ska öka, och förlossningsvården ska finnas närmare kvinnor genom en sammanhållen vård med en barnmorskeledd klinik som kompletterar Akademiska sjukhuset och omföderskor med lågriskgraviditeter ska kunna ges möjligheten barnmorskestöd vid hemförlossning.
Många nyblivna mammor drabbas av någon form av problem i samband med amning, och därför vill vi att de erbjuds specialiserad amningshjälp utan väntetid.
Vi vill möjliggöra för fler kvinnor att möta samma barnmorska under graviditet, förlossning och eftervård i en sammanhållen vårdkedja. När samma barnmorska följer kvinnan hela vägen, ökar tryggheten för mamman. Det ger också ökade möjligheter till en bättre eftervård, där det blir lättare att fånga upp de mammor som lider av fysiska eller psykiska problem efter förlossningen.

Nyanlända kvinnor som inte ännu förstår svenska befinner sig i en utsatt position när de är gravida och föder barn. En kulturdoula är en kvinna som har egen erfarenhet av förlossning och är tränad i att ge stöd och information under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Hon är etablerad i Sverige och har samma språk, ursprung, kultur och tradition som patienten. Eftersom hon tolkar språk och signaler utifrån ett kulturellt perspektiv ökar förutsättningarna för en bra dialog under förlossningen.

Konkurrensen om barnmorskorna är hård. Många barnmorskor väljer av arbetsmiljöskäl att arbeta inom mödravården hellre än förlossningsvården. Samtidigt är söktrycket högt på det fåtal mottagningar som erbjuder en sammanhållen vårdform. Samma sak har gällt för de barnmorskeledda verksamheter som funnits genom åren. En förlossningsvård med fler småskaliga kliniker och en mer sammanhängande vårdkedja är därför inte bara bra för de födande kvinnorna, utan också nyckeln till en bättre arbetsmiljö för barnmorskor. Under sådana förutsättningar kan barnmorskan kombinera sin tjänst med mödravård och förlossningsvård, vilket är mindre slitsamt än en renodlad tjänst på en stor förlossningsklinik. Med mindre barnmorskeledda kliniker ges också större möjligheter för barnmorskor att utforma verksamheterna själva och att arbeta på toppen av sin kompetens.

Centerpartiet vill:

  • att vårdkedjan från mödravård via förlossningsvård och eftervård ses som en helhet och att vårdens arbetssätt utvecklas i enlighet med det
  • att målet ska vara en barnmorska per patient i aktiv förlossning
  • att en barnmorskeledd normalförlossningsklinik öppnas i Uppsala
  • att hemförlossning ska erbjudas som en del av vårdutbudet i hela länet
  • att ett arbetssätt för samverkan mellan hembarnmorskor, mödravården och förlossningen etableras
  • att nyblivna mammor ska erbjudas specialiserat amningsstöd utan väntetid
  • att behandling och uppföljning av förlossningsskador förbättras
  • att satsningen på kulturdoulor utökas till att också omfatta eftervård för att möjliggöra en sammanhängande vårdkedja och jämlik vård

Relaterade nyheter