Vatten-, sjö-och havsmiljö

Uppsala läns kuster, vattendrag, sjöar och grundvatten är alla viktiga delar att beakta i länets miljöarbete. Utöver att bidra till rent dricksvatten bidrar även våra sjöar och vattendrag till biologisk mångfald, inte minst i form av att vara habitat åt många arter viktiga för vårt ekosystem.

Det är viktigt att våra gemensamma vattenresurser förvaltas på ett miljö-och hälsofrämjande sätt. Våtmarker och vattendrag är bland de mest kostnadseffektiva sätten att fånga upp och filtrera läckaget av näringsämnen från skog och mark. Länets våtmarker måste bevaras och vid behov restaureras så att de håller en hög miljömässig standard. Vi i Centerpartiet vill också se ett utvecklat och i högre grad länsövergripande samarbete gällande rening av avloppsvatten och minskad kemikalieförorening av mark och vatten. Även grundvatten spelar en stor roll för en hållbar vattenförvaltning.

Vi vill därför se länsövergripande projekt inom vattenförvaltning gällande bland annat restaurering av våtmarker och upprätthållande och utökning av grundvattennivåer. Detta är viktigt för miljö, klimat, biologisk mångfald samt vår beredskap inför eventuell torka.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsala både i egna verksamheter, och i länets kommuner, arbetar för en minskad kemikalieanvändning samt projekt för rening av avloppsvatten avseende medicinrester och dylikt
  • att Region Uppsala initierar kommunövergripande samarbetsprojekt inom vattenförvaltning såsom satsningar på våtmarker, återinfiltration för bibehållen och ökad grundvattenbildning samt kunskapsöverföring genom kompetensutveckling av personal över hela länet.

Relaterade nyheter