Vi ser våra äldre i torsby

Bra omsorg och vård med möjlighet att bestämma över sin vardag

Att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på.
- Särskilt boende när man behöver omsorg dygnet runt.
- Mellanboende när man är beviljad hemtjänst men inte vill bo kvar hemma,
Gemensamhetsutrymmen.

- Trygghetsboende, 70-års gräns, vid par räcker det att ena parten är 70 år.
Inga biståndsinsatser krävs för att få flytta in. Möjlighet till gemensamhetsutrymmen och viss personal.

Ha kvar de särskilda boenden som finns och i omedelbar närhet ha andra former av boenden.

God omvårdnad är även möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Möjlighet att delta i aktiviteter efter förmåga både sociala och fysiska.

Information om matens betydelse för välmåendet. Få maten tillagad i hemmet, delta i planering och inköp. Snyggt och aptitligt upplagd. Mellanmål.

En tryggare sjukvård för äldre

• För gamla och sjuka personer är det särskilt viktigt att vård och omsorg håller ihop, men för denna grupp ställer den splittrade vården till störst besvär. Flera olika diagnoser gör att patienten ofta måste vara i kontakt med en rad vårdgivare, som ibland har svårt att koordinera sina insatser. För att garantera trygghet och kvalitet måste vård och omsorg i högre grad utformas i sammanhängande vårdkedjor.
• Centerpartiet vill satsa på att göra vården mer tillgänglig genom hela vårdkedjan - från diagnos till återbesök. Med denna utgångspunkt kan vården kring äldre och de mest sjuka bli tryggare och mer tillgänglig.

Hälsovård för äldre

• För att nyttja samhällets gemensamma resurser på bästa sätt föreslår Centerpartiet ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete för äldre. Ett systematiskt förebyggande arbete gagnar både den enskilda individen i form av ökad livskvalitet och hälsa samt ger även stora samhällsvinster.
• Mobila sjukvårdteam i samarbete med vårdcentral där man åker ut till äldre som har svårighet att ta sig till vårdcentralen.