centerpartiet för köpings bästa!


Kommunalt handlingsprogram 2022-2026

Inledning
I mer än hundra år har Centerpartiet slagits för att människor ska få bestämma mer själva, för att vi ska ha ett hållbart samhälle och för att människor ska kunna bo och jobba i hela landet.
För många är Köping bara en genomfartskommun och inte en besöksort. Vi som bor här vet att det finns fantastiska boendemiljöer både i staden och på landsbygden.
Det är nära till skog och vatten men även till storstadspuls. Här finns ett aktivt
näringsliv med både stora och små företag inom en rad olika branscher. I Köping finns en levande landsbygd med aktiva jord – och skogsbruksföretag, ett aktivt föreningsliv och ett spännande kultur- och fritidsutbud. I Köping är det både nära tillnaturen och pendlingsavstånd till en större arbetsmarknads- och utbildningsregion.


Centerpartiet tror på Köpings framtid. En positiv utveckling av Köping förutsätter attvi tar vara på människors engagemang, vilja och förmåga att ta ansvar, inte bara försig själv utan också för andra. Det civila samhället är en katalysator för demokrati och delaktighet.
Våra idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönare samhälle. Vi vill med vår politik ge kraft åt varje individ. Vår politik präglas av att lyssna och förstå vardagen för människor, verksamheter och företag.
Vi har förslag på lösningar på aktuella samhällsutmaningar och för att Köpings
kommun ska utvecklas i rätt riktning. För Centerpartiet är det viktigt att kommunen uppnår målen för en god ekonomisk hushållning samt att kommunens verksamheter är kostnadseffektiv och hållbar med höga kvalitetskrav. Hänsyn måste även tas till målen i Agenda 2030.


I Centerpartiets Köping, vid porten till Bergslagen och vid Mälarens strand ser vi möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald och hållbarhet. I vårt Köping sätts barn och utbildning i centrum, äldre får välja och har god kvalitet på sin omsorg, företagen trivs och näringslivet blomstrar och mår bra. Alla som bor eller är verksamma på landsbygden och i tätorten ska kunna leva ett tryggt, rikt och modernt liv idag och i framtiden.


DET FÖRETAGSAMMA KÖPING – FRAMTIDSTRO FÖR HELA
KOMMUNEN


Hela Köping ska växa


Människor ska ha frihet och valmöjligheter för hur man vill forma sina liv. Frihet att kunna välja skola till barnen och att själv få bestämma vem som ska sköta om en när man blir gammal och behöver omsorg. För Centerpartiet är det viktigt att hela Köping får utvecklas, staden, kommundelarna och landsbygden som kompletterar varandra. För Centerpartiet är det viktigt att beslut fattas nära de som berörs. Att kunna påverka sin egen vardag är kärnan i Centerpartiets politik.


Äldreomsorg
En bra och fungerande äldreomsorg leder till att äldre känner sig trygga livet ut. I äldreomsorgen måste kvalitet och mångfald lyftas och säkerställas för att förebygga ohälsa och värna livskvalitet. För att ge trygghet och kontinuitet är det bästa om personalen som den äldre möter i hemtjänsten eller på ett boende i största möjliga mån är densamma från dag till dag. Många kommuner runt om i landet har lyckats med det. Vi vill att det sätts ett mål om att det ska vara maximalt tio medarbetare som besöker den äldres hem sett över en tvåveckorsperiod i Köpings kommun.


Valfriheten är viktig, kombinerat med kvalitetskontroller, för att säkerställa äldres ochfunktionshindrades behov och integritet och att skattepengar används på rätt sätt. Valfrihet i äldreomsorgen handlar om mer än att kunna välja utförare, det handlar också om att kunna välja innehåll. Vi vill att äldre ska kunna påverka innehållet i det stöd och den omsorg de får från kommunen, och att kommunen ser till att deras hjälpleder till ökad livskvalitet och mindre ensamhet.


Äldre ska få välja sin omsorg och serveras god näringsrik mat med bra kvalitet. För att äldre ska få tillräckligt med näring kan måltiderna behövas delas upp med mindre portioner men flera gånger om dagen. Centerpartiet vill ha utbildade måltidsvärdar som har hand om förberedelser så som kokning av t.ex. potatis och ris samt dukning till måltiderna. Doft av tillagad mat och fint dukade bord ökar matlusten hos alla personer.


Andelen äldre med vård/omsorgsbehov ökar samtidigt som personalförsörjningen är ansträngd. Vi måste hitta smarta lösningar för äldre att få sin rätt till god äldreomsorg och göra det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen i Köpings kommun. Det råder stor brist på undersköterskor. Vi måste satsa på utbildade vårdbiträden, som kan görasysslor för att avlasta undersköterskorna såsom, städning, tvätt och inhandling. All personal som arbetar inom vård och omsorgsförvaltningen ska känna att de trivs på
jobbet, i sin arbetsmiljö och med sina kollegor.


Centerpartiet ser det som självklart att vi tar vara på och utvecklar digitaliseringens möjligheter inom hälsoområdet, det innebär bland annat att erbjuda digitala hjälpmedel samt att digitaliseringen underlättar och effektiviserar för personal inom vård och omsorg. För Centerpartiet är det viktigt att införa karriärtjänster för sjukoch undersköterskor, för att skapa möjlighet till såväl högre löner som kompetensutveckling.


Vi ser att efterfrågan på platser i trygghetsboende ökar, kommunen behöver ha en plan på att bygga fler trygghetsboenden, samt att låta människor flytta in utan behovsbedömning. Vi vill att rätten ska finnas att fortsätta bo tillsammans på ett särskilt boende när ens partner har blivit beviljad plats.


Centerpartiet vill att projektet med Nära vård skyndsamt implementeras i Köpings kommun. Med Nära vård får patienten rätt vård på rätt sätt. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen plan, som minskar dubbelarbete och sparar tid för vårdaren och höjer kvalitén för patienten.


Centerpartiet arbetar för:


● max 10 personal till en brukare inom hemtjänsten på en tvåveckorsperiod
● att det finns ”matutbildad” kökspersonal på boendena, måltidsvärdar
● att måltider som serveras i äldreomsorgen ska vara inbjudande, god och
näringsrik
● att alla som arbetar med omvårdnad ska ha minst undersköterskeutbildning
● att satsa på utbildade vårdbiträden
● rätten till att få bo tillsammans på SÄBO
● att skyndsamt införa Nära vård i Köpings kommun
● rätten att få flytta till trygghetsboende utan biståndsbedömning
● att skapa fler mötesplatser och mer uppsökande verksamhet för att minska
ensamheten bland de äldre
● att det finns aktivitetsvärdar på samtliga boenden
● trivsamma utemiljöer vid samtliga äldreboenden
● valfrihet inom hemtjänsten
● att öka användningen av trygghetsskapande tekniska hjälpmedel och digitala
system som effektiviserar verksamhet och administration
● att kvalitetssäkra att en god arbetsmiljö finns i förvaltningen
● att införa karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor

Skola

Utbildningen i Köpings kommun ska leva upp till höga krav och ha hög kvalitet. Skolanska ge alla elever rätt till den tid som krävs för att kunna lämna skolan med fullgoda kunskaper och uppnådda mål, en skola där varje elev får möjligheter.


Vi vill ge föräldrar möjlighet att välja förskola bland flera olika utförare som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Centerpartiet strävar även efter mindre barngrupper.
För att ge alla barn och ungdomar möjlighet att nå kunskapsmålen måste kvaliteten i grund- och gymnasieskola förbättras och utvecklas. Skolledning ska tillsammans medrektor se till att medarbetarna har rätt kompetens och håller en kvalitet i sitt arbete som motsvarar högt ställda krav och förväntningar på skolans pedagogiska resultat.
Med en trygg arbetsmiljö i skolan för elever och lärare får vi utbildning i världsklass. Vitror på kraften i varje människa. Skolan har en avgörande betydelse för att varje elev ska nå sin fulla potential. För att eleverna ska nå allt större kunskap och kunna utvecklas är det viktigt att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Det kräver god studiero i klassrummen med ordning och reda. Alla elever ska ges goda förutsättningar för att klara sin utbildning.


Centerpartiet anser att det bör ske en översyn av samtliga skolgårdar för att utveckla utemiljöerna så att eleverna vill vistas ute på skolgården. Skolmiljön ska vara trygg och säker för alla elever och lärare.


Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom bra arbetsmiljö, högre lön, mer inflytandeför lärarna och goda förutsättningar för vidareutbildning vill vi stärka lärarnas ställningi våra skolor. När det finns ömsesidig respekt mellan elever och lärare kommer resultaten.
Vi vill minska den administrativa börda som idag ligger på lärare och skolledare.
Lärare måste ges mer tid till att undervisa. Dokumentation som inte leder till att öka elevens lärande ska bort. Vi vill införa lärarassistenter. Denna nya yrkesgrupp ska ägna sig åt att stödja lärare med administrativa uppgifter. Lärarassistenter bör även kunna vara ett stöd åt läraren i undervisningen och göra det möjligt att arbeta i mindre grupper.


Centerpartiet strävar även efter mindre grupper i förskolan. Genom mindre
barngrupper för de små barnen ger vi dem möjlighet till djupare anknytning till
människorna runt omkring sig. På så sätt vill vi ge barnen en bra start som lägger grunden för att barnen ska utvecklas till trygga ungdomar och stabila unga vuxna senare i livet.


För Centerpartiet är det viktigt med en skolhälsovård som fungerar och är tillgänglig för eleverna för att motverka psykisk ohälsa. Malmaskolans elevhälsoteams arbetssätt är en förebild som bör implementeras i kommunens samtliga skolor.


Vi vill att gymnasieutbudet kontinuerligt ses över för att motsvara efterfrågan. Det är viktigt att utveckla ett nära samarbete med näringslivet. Vi vill att det ska vara ett fritt gymnasieval för ungdomar i vår kommun.
För att barn och ungdomar ska lära sig förstå företagande och utveckla
entreprenörskap är Ullvigymnasiets arbete med ett ungt företagande (UF) som en metod viktigt.


Skolmaten kan vara en elevs enda mål mat på dagen. Den ska vara näringsrik,
variationsrik och inbjudande.


Centerpartiet arbetar för;


● att stärka elevhälsoteamen enligt ”Kolsva-modellen”
● att uppnå nolltolerans mot mobbning, kränkningar och trakasserier
● att skapa trygga miljöer för elever och lärare vid våra skolor
● att kameraövervakning ska tillåtas, där behov finns, vid skolor och andra
platser
● att minska gruppstorlekarna i förskola och grundskola
● att ge barn med särskilda behov stöd så tidigt som möjligt för att motverka
psykisk ohälsa
● att fritidsgården ”Unkan” i Kolsva måste vara kvar under Malmaskolans
organisation
● att införa lärarassistenter
● att garantera att lärare och skolledare får en kvalitativ och relevant
kompetensutveckling
● att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv
● ett fritt gymnasieval för ungdomar i vår kommun
● att skolmaten ska vara näringsrik, variationsrik och inbjudande
● att skolluncherna serveras under normal lunchtid


Företagande


Centerpartiet verkar för det företagsamma Köping med jobb och tillväxt i hela
kommunen. Företagen och näringslivet är motorn i samhället, skapar jobb
som ger människor inkomster vilket genererar skattepengar till vår
gemensamma välfärd. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv vi lägger
grunden för ett välmående samhälle och skapar förutsättningar för satsningar
inom framför allt vård, skola och omsorg.


Centerpartiet arbetar för att Köpings kommun ska få ett bra företagsklimat
och vi är stolta över att vara pådrivande i detta arbete. Vi är medvetna om att
det finns mer att göra och att kommunen kontinuerligt måste vässa
konkurrenskraften för att behålla och öka tillväxten, vilket skapar förutsättningar för välfärden.
På kommunal nivå ska Centerpartiet aktivt arbeta för att underlätta för
företagande på alla sätt som det är möjligt för en kommun att göra: Minskad
byråkrati, se över och minska avgifter och ledtider för att nämna några.
Genom ett bättre företagsklimat kan vi få fler nya, växande och lönsamma
företag där fler jobb skapas.


Centerpartiet har en grundläggande uppfattning som bygger på gemensamt
ansvar, där individen har en central roll. Egen försörjning och arbetslinjen är
en viktig del av vår politik. För att arbetslinjen ska kunna förverkligas, och bli
ett verktyg som leder bort från bidrag och till egen försörjning, måste
företagande och företagaren stöttas. Vi ska ge företagen det bemötande de
förtjänar, ja vi vill hjälteförklara våra företagare som är grunden för all välfärd.
Köpings kommun ska vara en aktiv part i samarbetet med näringslivet för att
förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i kommunen. Det ska vara enkelt att vara företagare i Köping och få stöd i utvecklingen. I skolan ska
entreprenörskap och företagande vara en naturlig del i undervisningen. Vi vill att det ska vara möjligt för ungdomar att prova på att vara företagare med stöttning under sommarmånaderna. För Centerpartiet är det viktigt att kommunen ska vara med och forma framtidens jobbskapare.


Det är angeläget att livskraftiga Köping tar vara på att främja mångfald i
näringslivet. Detta kan bland annat ske genom medveten kommunal upphandling.
Självklart skall vi följa lagarna och ta vara på gemensamma fördelar. Men vi ska
också pröva den lokala marknaden genom att forma underlagen för att öppna för mindre företag att kunna delta i anbudsgivningar, det gynnar de lokala företagen.
Det är viktigt även för att vidga marknaden till nya aktörer och bidra till dynamik i näringslivet.


Allt kommunen gör idag behöver kommunen kanske inte göra i framtiden.
Samtidigt ska det som fungerar bra, inte förändras för förändringens skull.
Självklart skall kommunens koncern inte konkurrera med ojämlika
förutsättningar med privata företag, utan framför allt ta ansvar för så kallade
naturliga monopol eller medverka till att öka mångfalden på marknaden där
monopolliknande situationer förekommer.
För Centerpartiet i Köping är företagen och företagarna viktiga. Den
gemensamma välfärden förbättras i samma takt som företagsamheten i
Köping utvecklas och fler arbeten kommer till. Entreprenörskap och
företagande ska genomsyra all kommunal verksamhet från förskola till bolag,
från elev till tjänsteman. Kommunen ska kort- och långsiktigt arbeta för att
utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommun och ideell sektor. Samverkan
mellan olika aktörer är viktigt för att få tillbaka ett ”levande centrum” i Köping.


Centerpartiet arbetar för:


● att Köpings kommun samverkar mer med lokala företag
● att underlätta för företagande på alla de sätt som är möjligt
● att entreprenörskap och företagande ska vara en naturlig del i
skolundervisningen
● att ge möjlighet för skolelever att prova på att vara företagare under
sommarmånaderna
● en medveten kommunal upphandling
● att kommunen både kort- och långsiktigt arbetar för samarbete mellan
näringsliv, kommun och ideell sektor
● att industrimark finns tillgänglig för företagens framtida behov


Landsbygd


Centerpartiet har sina rötter i landsbygdsbefolkningens och de självägande
böndernas månghundraåriga kamp för frihet och rättvisa i Sverige. Vi tror på ett Köping där alla delar av kommunen ges möjlighet att utvecklas utifrån sina
förutsättningar. I en tid av omställning har landsbygden en avgörande roll för
utvecklingen av ett hållbart samhälle, bland annat de gröna näringarnas betydelse för produktion av livsmedel och förnybar energi. Jord- och skogsbruk är avgörande för vår livsmedels- och energiförsörjning. Därför måste jordbruksmarken till största delen skyddas och lantbruksföretagen måste enklare få avsättning för sina produkter till kommunens verksamheter. En robust livsmedelskedja är strategiskt viktig för att kunna tillgodose behovet av mat. Vi behöver säkerställa tillgången till mat för länets invånare vid en eventuell kris. Pandemin och osäkerheten i omvärlden har gjort oss
uppmärksamma på vår sårbarhet.


För Centerpartiet är det angeläget att det finns goda förutsättningar för företagande på landsbygden, att underlätta för att fler blir landsbygdsbor och att företagsamhetenfår goda förutsättningar och villkor för etablering och utveckling.
Utanför detaljplanelagt område vill vi förenkla byggandet. Anmälningsplikt istället för bygglov anser vi vara tillräckligt i många fall.


Om Köpings landsbygd är livskraftig så blir även tätorterna rikare. En modern politik måste klara av att skapa bra villkor för både stad och land.


Centerpartiet arbetar för:


● att lantbruksföretagen enklare får avsättning för sina produkter och tjänster till kommunens verksamheter
● att förenkla byggandet utanför detaljplanelagt område
● att skydda åkermark som är värdefull för odling
● att Köpings kommun aktivt arbetar för att uppfylla den regionalt framtagna
livsmedelsstrategin
● att behålla de kommunala bidragen till statsbidragsberättigade enskilda vägar
● att underlätta för att kunna bygga, bo och driva företag på landsbygden
● att utveckla säkra cykelstråk i hela kommunen
● att möjliggöra en broövergång över Hedströmmen för cyklister,
Romboledsvandrare och motionärer
● att iordningställa en pendlarparkering i Munktorp
● att stödja viktiga samlingslokaler och ideella initiativ
● att fortsätta byggande av bostäder i staden, tätorterna och på landsbygden
● att inventeringen av ödehus genomförs


Kultur och fritid


För Centerpartiet är det självklart att vi stöttar Köpings föreningsliv, kulturföreningar, studieförbund, idrott och andra ideella föreningar. Köpings många och aktiva idrottsföreningar kräver att det finns bra och tillgängliga idrottsanläggningar runt om i hela kommunen, allt ifrån spontanidrottsplatser till elitanläggningar. En översyn av tillgängliga tider behöver göras för att få fram mer halltider för föreningarna.
Bra fritidsgårdar och ett spännande föreningsliv tillhandahåller goda mötesplatser för ungdomar. De utgör motkraft till den kriminella rekryteringen av ungdomar.


Studieförbunden är viktiga aktörer i arbetet för att stärka demokrati- och
integrationsarbetet. Därför bör det kommunala stödet till studieförbunden stärkas.


Människor i olika åldrar rör sig mellan olika kultur-, idrotts-, frilufts- och
fritidsområden. Därför är samverkan mellan kultur och idrott viktigt. Kultur och idrott har det gemensamt att båda är bra för folkhälsan samt är en tillväxtfaktor för det lokala samhället.


Kultur och idrott bör också betraktas utifrån ett välfärdsperspektiv. Det är bra
mötesplats för personer med olika bakgrund och kan vara en del för att lyckas bättre med integration. Centerpartiet vill göra det möjligt för föreningar att komma till skolan och visa upp sin verksamhet.


Centerpartiet anser också att den ideella sektorns fria och frivilliga arbete ska ges ökad betydelse och erkännande. Samspelet mellan det offentliga, privata och ideella ska tydliggöras och tas tillvara. Den ideella sektorn ska aldrig ses som lösningen på välfärdens frågor utan ska vara ett komplement till det offentliga och privata.
Ett utökat samarbete mellan det offentliga och folkbildningen kan minska
bildningsklyftor och utanförskap.


Centerpartiet arbetar för:


● en upprustning av idrottsplatsen Hagen i Kolsva
● elljusspår efter banvallen Kolsva mot Gisslarbo
● ökat samarbetet med folkbildningen för att minska bildningsklyftor och
utanförskap
● att fortsätta utveckla Folkhälsoparken på ”Krillan”
● att skapa föreningslokaler vid nybyggnation
● att gamla badhuset omvandlas till en mötesplats för unga
● ökad tillgänglighet på kommunala badplatser för funktionshindrade
● att utarbeta en strategi för hur den offentliga verksamheten kan samspela medprivata och ideella sektorn
● att ge lokala kulturbärare ökad betydelse för kulturupplevelser
● att möjliggöra utökade halltider för föreningarna


DET TRYGGA OCH TOLERANTA KÖPING – TRYGGHET FÖR ALLA
INVÅNARE


Lika möjligheter för kvinnor och män


Oberoende var i Köpings kommun du valt att bo och verka ska det finnas goda
villkor att leva och utvecklas tryggt. Otrygg miljö och utsatt livssituation
begränsar livet, skapar psykisk ohälsa och ökade risker för många människor.
Centerpartiet vill stärka arbetet med att satsa på tidiga förebyggande åtgärder
både för att minska utsattheten för brott och minska risken för utanförskap.


Jämställdhet


Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. I ett ojämlikt samhälle begränsas allas frihet. Det måste vi förändra. Alla människor i Köping ska kunna vara fria och trygga oavsett vem man är.
Diskriminering är ett allvarligt problem som skadar både individen och samhället.
Individen som inte får ett jobb eller sämre lön på grund av sitt kön, eller som inte släpps in på krogen på grund av sin hudfärg, begränsas.


Centerpartiet vill ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Funktionshinder får inte vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människormed funktionsnedsättning större möjlighet att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.


Trakasserier och övergrepp pågår inom alla branscher. Ingen ska någonsin behöva finna sig i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande eller sexuella övergrepp, vare sig på jobbet, i hemmet eller i det offentliga rummet. Centerpartiet vill säkra en långsiktig finansiering av kvinnojouren.


Vi vill se ett jämställt Köping fritt från diskriminering.


Centerpartiet arbetar för:


● att alla människors rätt och värde i ett jämställt samhälle säkerställs
● att informationsinsatser genomförs i samtliga skolor för att motverka
diskriminering
● ge funktionsnedsatta större möjlighet att bestämma över innehållet i stöd,
hjälp och service
● att säkra en långsiktig finansiering av Kvinnojouren


Demokrati

Vi måste värna och utveckla demokratin. Demokrati ger medborgare rätt och
möjlighet att vara med och forma sitt samhälle. Genom fria val, yttrandefrihet och möjlighet att organisera sig i olika frågor är det en grundläggande nyckel till ett välmående och rättssäkert land. När alla får vara med och påverka på samma villkor kan vi fatta bättre beslut som håller över tid. Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik.


Centerpartiet vill att makten ska finnas så nära medborgaren som möjligt, att beslut tas på rätt nivå. Många beslut fattas bäst av dem som själva berörs eller i frivillig samverkan mellan människor i familjer, grannskap och föreningar. För frågor gällande till exempel förskola och skola krävs beslut i kommuner, och i andra frågor som exempelvis sjukvård behövs beslut på regional nivå. I Köpings kommun har ett flertal bolagiseringar skett som minskat insynen. Centerpartiet vill därför göra en översyn av kommunens bolagsstruktur samt öka insyn och transparens av de kommunala bolagens verksamheter.


Valen till riksdag, regioner och kommuner i Sverige sker vart fjärde år. Då väljer vi gemensamt våra folkvalda för kommande mandatperiod, och kan på samma sätt byta ut sittande politiker om väljarna inte tycker att de gör ett bra jobb. För att få veta vad politikerna gör behövs en fri press som granskar dem som har makten.
Tyvärr sprids ofta felaktiga berättelser i sociala medier. Därför tycker vi att det är viktigt att man i skolan får lära sig om källkritik.


En grundläggande fråga i en demokrati är att lagar och regler ska gälla lika för alla.
Centerpartiet arbetar mot ensamhet, mobbning, diskriminering, utanförskap och främlingsfientlighet. Vi står för ett samarbete mellan alla de demokratiska
krafterna i samhället och mot all sorts diskriminering av individer på grund av
kultur, etnicitet, ålder, sexuell läggning och sociala bakgrund.
Centerpartiet vill inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun med uppgift attdiskutera demokratifrågor och andra för kommunen strategiskt viktiga frågor för att få med ytterligare synpunkter innan ett ärende är färdigberett för beslut.


Centerpartiet arbetar för:


● att inrätta en parlamentarisk demokratiberedning
● att en översyn görs av kommunens bolagsstruktur
● ökad insyn och transparens av de kommunala bolagens beslut
● att involvera civilsamhället i verksamheter där det är möjligt
● att skapa permanenta mötesplatser för att hjälpa människor att integreras
lättare


DET HÅLLBARA OCH MILJÖMEDVETNA KÖPING – MOT GRÖN
OMSTÄLLNING


Köping ska gå före i klimatarbetet


Invånarna och naturen är några av Köpings största tillgångar. Centerpartiet i
Köping arbetar för ett grönt miljöarbete där alla medborgares engagemang och
initiativ får plats. Det ska var enkelt att agera hållbart i vardagen när vi väljer väg till jobbet, slänger våra sopor och handlar vår mat. Det handlar om tillgång till kollektivtrafik, avfallshantering, återbruk, energiförbrukning samt enkla och
tydliga regelverk för enskilda och företag.


Klimat- energi- och miljöarbete

Ett aktivt klimat- och miljöarbete och en grön tillväxt är grunden för en långsiktig hållbar och positiv framtid. Kommunen ska arbeta för att vi har en ren luft och att vi minskar tillförseln av skadliga partiklar till luft och vatten. Kommunens verksamheter måste ha som mål att uppnå en giftfri vardag.
Vi tror på ny teknik och smarta lösningar men även ett ansvar från den som smutsar ner. Det är viktigt att följa utvecklingen och undvika så långt det går att enskilda ska komma i kläm.
Smarta lösningar behövs för dagvattenhanteringen, hårdgjorda ytor bör minimeras.
Öka möjligheten för våra invånare att kunna odla i lite större odlingslotter.
För Centerpartiet är det naturligt att arbeta för ett förnybart energisystem. Köpings kommun måste arbeta fram en fossilfri energiförsörjning plan som säkrar framtidens behov inte minst för företagens energibehov. Vi vill fortsätta arbetet med att minska både kommunens egen energianvändning och dess avtryck. Vi vill dessutom arbeta för att öka den lokala energiproduktionen med hållbar vatten- sol och vindkraft. Vi väljer de energikällor som inte orsakar de problem som kärnkraften är förknippad med såsom uranbrytning risk för olyckor och problem med slutförvar.


Genom Mälarprojektets pågående genomförande ges unika möjligheter att erbjuda långsiktigt hållbara logistiklösningar för Mälardalsregionen där sjöfarten redan idag kan erbjuda möjligheter att nå de uppsatta klimatmålen. Överflyttning från framför allt väg till sjö är en viktigt faktor för att nå de uppsatta målen. Genom Mälarprojektet kan en optimering av den gemensamma, av stat och Mälarhamnars ägare Västerås och Köping, ekonomiska satsning gynna såväl närproducerad logistik som i ett regionalt och även internationellt perspektiv. Mälarprojektet måste ges
förutsättningar att fullt ut bygga för ett hållbart samhälle genom att effektivt använda genomförda investeringar såväl regionalt som lokalt i Västerås och Köping.


Centerpartiet arbetar för:


● att en fossilfri energiförsörjningsplan tas fram för kommunen
● att göra det möjligt med biogasproduktion i kommunen
● att säkra Mälarprojektet framtid
● att Köpings kommun säger nej till kärnkraftsetableringar, stora som små, i
kommunen
● anvisa platser för laddstolpar
● att beslutet hävs angående kommunalt vatten och avlopp för området Norr
Mälarstrand och att ärendet tas om från början
● att kommen ska ta fram en CO2-budget med vidhängande handlingsplan för
att minska utsläppen
● att göra lokal upphandling av livsmedel där det är möjligt
● att fortsätta arbetet med solpaneler och solvärme på de fastigheter som ägs av kommunen
● att fortsätta arbetet med energieffektivisering av kommunens fastigheter och utemiljöer
● att minska matsvinnet vid kommunens verksamheter
● att starta en återbruksgalleria gärna tillsammans med någon ideell
organisation
● att det ska vara enkelt att sopsortera rätt
● att involvera och stötta medborgare, föreningar och företag i det lokala
miljöarbetet
● att skydda åkermark som är värdefull för odling
● att utöka möjligheten till odlingslotter som även kan bebyggas
● att värna det svenska kulturlandskapet utan att äganderätten urholkas
● att uppmuntra innovationsupphandlingar för att låta nya smarta lösningar växa fram
● att anlägga en djurkyrkogård

Handlingsprogrammet antaget maj 2022 av Centerpartiet, Köpings kommunkrets


sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.