HANDLINGSPROGRAM 2018-2022


sol-has-bg

FRAMÅT!

Handlingsprogram 2018 – 2022

Centerpartiet i Köping

Centerpartiet ser Framåt!

I mer än hundra år har Centerpartiet slagits för att människor ska få bestämma mer själva, för att vi ska ha ett hållbart samhälle och för att människor ska kunna bo och jobba i hela landet.

För många är Köping bara en genomfartskommun och inte en besöksort. Vi som bor här vet att det finns fantastiska boendemiljöer både i staden och på landsbygden. Det är nära till skog och vatten men även till storstadspuls. Här finns ett aktivt näringsliv med både stora och små företag inom en rad olika branscher. I Köping finns en levande landsbygd med aktiva jord – och skogsbruksföretag, ett aktivt föreningsliv och ett spännande kultur- och fritidsutbud. I Köping är det både nära till naturen och pendlingsavstånd till en större arbetsmarknads- och utbildningsregion.

Vi Centerpartister tror på Köpings framtid. En positiv utveckling av Köping förutsätter att vi tar vara på människors engagemang, vilja och förmåga att ta ansvar, inte bara för sig själv utan också för andra. Det civila samhället är en katalysator för demokrati och delaktighet.

Vi Centerpartister ser nyttan av många små och medelstora företag. Att stärka företagens möjligheter att utvecklas, genom ett bra företagsklimat, är betydelsefullt för framtiden och arbetsmarknaden i Köping.

Centerpartiet vill vara med och ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Ett aktivt klimat- och miljöarbete och en grön tillväxt är grunden för en positiv framtid.

Centerpartiet står för en närodlad politik. En politik där besluten fattas nära de människor som berörs eller av människor själva. Vår viktigaste naturresurs är inte skogen, järnet eller Mälaren. Det är människans drivkraft. Därför utgår Centerpartiets politik från varje människas lika rätt och värde och varje människas förmåga och drivkraft.

Inför valet 2018 fokuserar Centerpartiet på reformer som handlar om att möta utmaningar inom tre tydliga områden

• Låt inte Sverige klyvas

• Sverige behöver grön tillväxt

• Trygghet i hela landet

Du som röstar har möjlighet att ge Sverige, Västmanland och Köping ett nytt ledarskap efter valet i september.

Företagsamhet och kompetenssäkring

Vi Centerpartister ser nyttan med de många små och medelstora företagen i kommunen. Det är viktigt att stötta och uppmuntra företagsamma människor på olika sätt både på landsbygden och i staden. Goda lokala förutsättningar är centrala för att företag ska kunna starta och växa. Att förbättra förståelsen och attityden för företagande lokalt är en viktig pusselbit i att skapa bättre

företagsklimat. Att stärka företagens möjligheter att utvecklas, är därför betydelsefullt för framtiden och arbetsmarknaden.

Näringslivet och skolan ska jobba hand i hand för att ge unga människor möjlighet att utveckla sin kreativitet och entreprenörskap. Genom tidiga insatser och ett nära samarbete mellan kommun, skola och näringsliv kan vi få framförallt fler unga i jobb.

Området kring inre hamnen behöver förnyas för att skapa en attraktiv bild av Köping för besökare som kommer sjö- och tågvägen. En ny E18 infart behövs både för att slippa använda Ringvägen som omledningsväg och för bättre anslutning till Norsa industriområde.

Köpings hamn är en del av Mälarhamnarna. Att flytta godstransporter från väg till sjöfart är bra för klimatet och det finns en outnyttjad kapacitet på sjön samt gott om plats. För att kunna konkurrera med vägtransporter måste Hjulstabron byggas om. Vi vill arbeta aktivt för att göra Mälarhamnarna till Sveriges första fossilfria hamnar och arbeta för att kostnaden för att gå in i Mälaren med fartyg i framtiden ska göra det möjligt att sjöfrakten kan konkurrera med vägalternativet.

· Köpings kommun ska vara drivande i att skapa levande centrum i våra tätorter

· Genomföra ”Hamnlyftet”

· Arbeta aktivt för att Mälarhamnarna blir Sveriges första fossilfria hamn

· Förlänga Norsa Industriled fram till E18

· Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv för att tex skapa fler lärlingsplatser

· Skapa ett nära samarbete mellan företag-kommun-arbetsförmedling-försäkringskassa för att med gemensamma åtgärder och satsningar få fler i jobb eller i rätt utbildning

· Ta fram en kommunal handlingsplan kring samverkan med närliggande lärarutbildning

· Garanti för att lärare och skolledare får en kvalitativ och relevant kompetensutveckling

· Företag som har årlig tillsyn ska endast betala för faktiskt utförda kontroller och för de faktiska timmar som tagits i anspråk vid miljö- och livsmedelskontroller

Valfrihet

Människor har själva rätt att styra över sina egna liv. Lösningar blir bättre när människor som berörs fattar besluten tillsammans än när direktiven kommer uppifrån. Vi blir allt äldre men förr eller senare kommer många att behöva söka hjälp och stöd av hemtjänst eller som boende i äldreomsorgen. En vård och omsorg som tillgodoser människors skiftande behov bygger på att det finns flera utförare att välja mellan. För att garantera människors rätt att välja krävs valfrihetssystem och etableringsrätt som ger vård- och omsorgspersonal och entreprenörer möjlighet att starta egna verksamheter.

Föräldrar ska ha möjlighet att välja barnomsorg bland flera olika utförare som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Barnomsorgen ska ge utrymme för nytänkande och olika former av tjänster som passar den enskilda individens behov. En rullande förskolebuss ger nya möjligheter och flexibilitet för förskoleverksamheten.

· Utveckla en valfrihetsgaranti för de äldre, +80, utan krav på biståndsbedömning

· Skapa fler alternativa former av äldreboende

· Införa LOV, Lagen om valfrihet, inom äldreomsorgen

· Viktigt att behålla valfrihet i val av förskola och skola

· Starta en rullande förskola

Ett grönt och hållbart Köping

Centerpartiet vill vara med och ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i Köping. En av våra allra största utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. Ett aktivt klimat och miljöarbete och en grön tillväxt är grunden för en positiv framtid. Kommunsektorn som är ansvarig för teknisk infrastruktur som avlopp och avfallshantering måste utgå från perspektivet att skapa resurssnåla och giftfria kretslopp. Vi tror på ny teknik och smarta lösningar men även ett ansvar för den som smutsar ner. Det är även viktigt att följa utvecklingen och undvika så långt det går att enskilda ska komma i kläm.

Vi vill skapa ett grönt och hållbart samhälle där människor mår bra och upplever livskvalitet i en frisk och sund miljö. Lokal produktion av förnybara bränslen är en viktig näring för vår levande landsbygd. Det är viktigt att vi utvecklar och uppmuntrar mångfald av småskaliga energikällor och tar vara på de förutsättningar som finns till småskalig förnybar energiproduktion. Vi ser positivt på att flera kommunala fastigheter får solceller på sina tak. Vi vill också att möjligheten ska finnas att föra överskott från småskalig energiproduktion till det allmänna elnätet.

Kommunens verksamheter måste rensa bort farliga och giftiga kemikalier för att nå målet om en giftfri vardag. Förskolor, skolor och fritidsanläggningar där framför allt våra barn vistas ska vara giftfria.

Faktorer som miljöpåverkan och samhällsbyggnad spelar stor roll för hur människor mår. Luftföroreningar och miljögifter påverkar människors hälsa och därför är det viktigt att Köpings kommun tar sitt ansvar för att minska utsläpp och vidta åtgärder för att bidra till en hållbar framtid. Offentlig upphandling ska alltid beakta klimat- och miljöaspekter oavsett om det handlar om livsmedels-råvaror eller inköp av mattor och leksaker till förskolan.

· Den ”goda måltiden” ska vara en självklarhet på vård och omsorgsboenden

· Aktivt arbeta för att uppfylla den regionalt framtagna livsmedelsstrategin

· Att all offentlig upphandling kraftfullt använder LOU:s (Lagen om offentlig upphandling) möjligheter till svensk och lokal upphandling

· Krav på miljönytta ska ställas vid upphandling

· Biobaserat material ska eftersträvas vid upphandling av material till lekplatser

· Fasa ut och senast år 2020 förbjuda inköp av produkter som innehåller mikroplaster

· Uppmuntra till innovationsupphandlingar för att låta nya och smarta lösningar växa fram

· Arbeta för ett fossilfritt Köping senast 2030

· Utveckla cykelstråken i hela kommunen

· Verka för bättre vägstandard på allmänna vägar i kommunen

· Öka det kommunala stödet för enskilda vägar

· Värna det svenska kulturlandskapet med dess biologiska mångfald utan att äganderätten urholkas

· Peka ut LIS-områden (Landsbygdsutveckling i samverkan) för att möjliggöra attraktivt boende på landsbygden

· Anlägga en djurkyrkogård

Trygghet i vardagen

Centerpartiet står bestämt för att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller sexuell läggning, har samma värde och rättigheter. Ingen ska behöva känna rädsla för att utöva sin religion i Sverige. Kvinnor och män ska känna samma trygghet i sina hem som i det offentliga rummet.

Vi behöver känna trygghet och leva utan att vara rädda för att utsättas för brott var vi än befinner oss i livet. Polisen måste vara närvarande, tillgänglig och synlig. De lokala poliserna ska i största möjliga mån jobba med uppgifter kopplade till det lokala området. Tryggheten ska värnas, oavsett om du bor på landsbygden eller i staden. För varje brott som begås tilltar människors otrygghet. För att motverka en sådan utveckling krävs kraftfulla satsningar på ökad lokal polisiär närvaro.

Skolan måste vara en trygg arbetsplats både för vuxna och barn. Vi vill göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetarutbildning. Dessa kan både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd. Elevhälsa genom ”Kolsvamodellen” är också ett exempel på arbete som bör spridas till alla kommunens skolor.

Samhällsfunktioner ska vara tillgängliga för alla. Att använda modern teknik för att anpassa arbetsplatser och offentliga miljöer i alla kommunala boenden är ett sätt att nå tillgänglighet för alla. Att använda ny teknik och digitala tjänster är också ett sätt att öka tillgänglighet och trygghet för den som bor kvar hemma.

Trygghet på arbetsmarknaden ska bygga på den anställdes trygghet i sin kompetens men det innebär också lika lön för lika arbete.

Att införa en nollvision vad gäller sexuella trakasserier och hot är en självklarhet för oss Centerpartister.

· Samtliga fast anställda i Köpings kommun ska få rätt till friskvårdspeng

· Behåll kommunens demensteam

· Ge barn med särskilda behov stöd så tidigt som möjligt för att motverka psykisk ohälsa

· Stärk elevhälsan

· Ökad polisiär närvaro i kommunen

· Möjliggör kameraövervakning i kommunen

· Wifi på alla kommunens boenden

· Kök i alla LSS gruppboenden

· Ökade öppettider på Tunadalsrestaurangen

· Planera för nytt trygghetsboende i Köpings kommun

· Ta fram en lokalförsörjningsplan för kommunens lokaler och fastigheter

· Behålla Kolsva Kommundelsnämnd

· Nolltolerans ska råda för sexuella trakasserier i kommunens verksamheter (#Metoo)

Kultur och fritid för alla

Kultur har sitt egenvärde men är samtidigt betydelsefullt för ett hållbart samhälle och bör kunna ses utifrån ett välfärdsperspektiv. I kulturen kan vi lära oss att se saker ur olika perspektiv. Det är viktigt att de lokala kulturbärarna får ett fortsatt stöd för att stärkas och utvecklas.

Människor i olika åldrar rör sig mellan olika kultur- idrotts- frilufts- och fritidsområden. Därför är samverkan mellan kultur och idrott viktigt. Kultur och idrott har det gemensamt att båda är bra för hälsan samt är en tillväxtfaktor för det lokala samhället. Idrotten bör också betraktas utifrån ett välfärdsperspektiv.

Centerpartiet anser också att den ideella sektorns fria och frivilliga arbete ska ges ökad betydelse och erkännande. Samspelet mellan det offentliga, privata och ideella ska tydliggöras och tas tillvara. Den ideella sektorn ska aldrig ses som lösningen på välfärdens frågor utan ska vara ett komplement till det offentliga och privata.

Centerpartiet anser att ett ökat samarbete mellan det offentliga och folkbildningen kan minska bildningsklyftor och utanförskap.

· Upprusta idrottsplatsen Hagen i Kolsva

· Öka samarbetet med folkbildningen för att minska bildningsklyftor och utanförskap

· Inrätta en Folkhälsopark, (jfr Alby)

· Skapa en naturscen på Gammelgården

· Skapa föreningslokaler vid nybyggnation

· Jämställa föreningsbidragen

· Utarbeta en strategi för hur den offentliga verksamheten kan samspela med privata och ideella sektorn

· Ge folkbildningen ökad betydelse som arena för kulturupplevelser

Integration

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Därför är det självklart för oss Centerpartister att personer från andra länder ska ges samma möjligheter att komma in i och delta i samhälls- och arbetslivet som den som är född i Sverige. Språk och jobb är de viktigaste delarna för att kunna integrera nyanlända. Centerpartiet vill att möjligheterna till praktik sätts in tidigare och att det sker i tät samverkan med näringsliv och föreningsliv. Människor som kommer från andra länder behöver snabbt bli en värdefull del av vårt samhälle genom jobb och företagande.

Utbildning ger kunskap som är en förutsättning för ett framgångsrikt yrkesliv. Inte minst gäller det människor som kommit från andra länder och nu söker sin framtid i Sverige. SFA har redan funnits i flera år i Köping. Att utveckla ett SFY-spår inom tex omvårdnad ser vi som intressant. Det riktar sig till nyanlända som har kunskaper men som behöver mer utbildning och yrkesinriktad introduktion för att kunna arbeta med omvårdnad.

Vi vill också jobba aktivt med att hitta värdfamiljer eller mentorer för att ge immigranter ett starkare stöd.

· Arbeta aktivt med värdfamiljer/mentorskap för att förenkla nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället

· Införa vardagskunskap för snabbare integration

· Skapa permanenta mötesplatser för att hjälpa människor att integreras

· Utveckla ett SFY spår för nyanlända med omvårdnadskunskap

Handlingsprogrammet antaget den 4 juni 2018.

Kontaktpersoner:

Jenny Adolphson 070 201 81 81

Bernt Bergsten 076 200 84 54

Silpa Laitio Karlsson 070 668 81 28

Birgitta Andersson 070 55 299 81

Lars Isaksson 070 898 25 22

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.