Ämbetsmannaansvar.

När kommer personligt ansvar återinföras inom den offentliga sektorn?

Ämbetsmannaansvaret som det tidigare såg ut finns inte längre kvar. Dock är det fortfarande möjligt att döma en tjänsteman till ansvar om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet ”vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften”. Straffet är böter eller fängelse i högst två år eller vid grovt tjänstefel maximalt sex års fängelse. Det tycker Centerpartiet täcker dagens behov