Centerpartiet lägger en budget för hela kommunen - inte bara tätorten

Majoritetens budget lämnade en hel del övrigt att önska ur ett Centerperspektiv och Centerpartiets ledamöter var aktiva i talarstolen under måndagens budgetdebatt.

Cecilia Runesson med lång erfarenhet från Arbetsmarknadsnämnden betonade vikten av egen försörjning genom arbete eller utbildning och lyfte särskilt fram följande områden:

  • Utbildning är a och o. Att kunna erbjuda utbildning som leder till arbete och förutsättningar för de som studerar. Att kunna erbjuda flexibla lösningar utifrån individens behov. Det är av vikt att Vuxenutbildningen har möjlighet att erbjuda och kan tillsätta lärare till utbildningen. Elevhälsan och de studiecoacher som finns på Vuxenutbildningen bör få fortsätta sin centrala elevnära roll. Utbildning är också vägen till integration, det är i utbildning som man möter nya vänner, lär nya kunskaper och blir en del av något nytt sammanhang.
  • Feriejobben, att fortsätta erbjuda alla 17-19 åringar ett feriejobb. Feriejobb är ofta ett första viktigt steg in på arbetsmarknaden. Tidigare år har man både erbjudit platser i kommunala och fristående verksamheter. Detta har varit av godo.
  • Jämställt ekonomiskt bistånd: Under mandatperioden har jämställt ekonomiskt bistånd införts, ett individanpassat bistånd bör fortsätta utvecklas och för att biståndet ska bli av kortvarig karaktär och individen ska få stöd till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Karlskrona följer handboken för ekonomiskt bistånd med lokala tillägg för att belysa barnperspektivet i barnfamiljer med bistånd.

Pernilla Persson, tidigare vice ordförande i Kunskapsnämnden, lyfte vikten av resurser till skolan:

  • Barnen är vår framtid. De är det viktigaste vi har. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan lägger grunden till alla barns lärande och utveckling. Därför måste vi erbjuda bästa möjliga skola för både barnens och personalens skull. Därför är det så roligt för mig att vi från Centerpartiet kan presentera en budget som satsar 6 miljoner mera på skolan än vad Karlskronaalliansen gör.
  • För oss centerpartister är det viktigt att vi har skolor och förskolor i HELA kommunen och att det är bra kvalité. Förskolor och skolorna är viktiga nav i en bygd.
  • Centerpartiet vill se en fortsatt satsning på tidiga samordnade insatser, dvs på det samarbete som finns mellan förskola, skola, socialtjänst och funktionsstödsförvaltningen. Vi måste ha en helhetssyn på barnens hela livssituationen för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Vi vill se en satsning på elevhälsan med tex fler speciallärare och kuratorer. Mer pengar till kunskapsnämnden möjliggör detta.

Ett längre sammandrag hittar ni också nedan i årets budgettal av Magnus Larsson:

I vårt budgetförslag för Karlskrona för 2023 har vi särskilt prioriterat utveckling i hela kommunen, skola, trygghet för fler och insatser kopplade till miljö och klimat.

Vi kan konstatera att Sveriges kommuner och regioner hade behövt ett större stöd från nationell nivå i den ekonomiskt turbulenta tid vi befinner oss i. Tyvärr har M, SD, KD och L valt att lägga över en stor del av kostnadsökningen på kommuner och regioner istället. Sker ingen ytterligare förstärkning framöver kommer det att bli neddragningar i den kommunala välfärden.

Det är ändå viktigt för oss i Karlskrona att våga satsa framåt. Tack vare en lång följd av år med stabil ekonomi för kommunen har vi en bra plattform att utgå ifrån.

Från centerpartiets vill fortsätta att driva på för byggande av bostäder i hela kommunen och för färdigställande av ny mark för företagsetableringar. Styret har tyvärr valt att skjuta flera av de inplanerade satsningarna på framtiden. Vi tycker det är olyckligt och detta innebär att vi inte kan erbjuda bostäder till expanderande verksamheter i Karlskrona och vi riskerar också gå miste om verksamhetsetableringar. Kortsiktiga besparingar riskerar att bli mycket kostsamma över tid.

Vi beklagar att Karlskronas nya styre väljer att lägga ner tillväxtsatsningen på Expo 2025. En modern bomässa som i samverkan med näringsliv och organisationer av olika slag var tänkt att stimulera tillväxt, bostadsbyggande, innovationer, besöksnäring m.m. till gagn för Karlskrona. En bomässa var ett önskemål från näringslivet utifrån erfarenheter vi gjort gemensamt vid studieresor till andra bomässor och stadsutvecklingsprojekt. Ett önskemål och en idé som jag tyckt varit väl värd att bejaka. För att garantera långsiktighet tog kommunstyrelsens dåvarande ordförande och oppositionsledaren i hand för att visa enighet i frågan. Näringsliv, högskola och olika organisationer var på och ivriga att satsa tid och pengar på arrangemanget. Vi är många som minns vår förra bomässa med glädje och det lyft för kommunen som den innebar. Nu sänks Karlskrona kommuns trovärdigt gentemot alla de aktörer som gått in i satsningen. Några partier i det nya styret har konsekvent varit emot alla utvecklingsprojekt för kommunen de senaste två mandatperioderna. Beklagansvärt att ett samlat styre nu vikit ner sig för dessa krafter. Det bådar inte gott för Karlskronas utveckling framöver.

Utifrån de beräkningar som bl.a. SVT Blekinge presenterat kan vi konstatera att M, SD, KD och Ls största budgetsatsning ligger på en utökad politisk organisation och på ökade arvoden. Det här sänder dåliga signaler till alla de förvaltningar som nu får stora effektiviseringsbeting att hantera. Det här är inte vad partier som SD och M sagt under den gångna mandatperioden och under valrörelsen.

Centerpartiet lägger 6 miljoner kronor mer på skolområdet än M, SD, KD och L med särskilt fokus på elevhälsa. Att ge barn och unga en bra start i livet är något av en kommuns viktigaste uppgifter. Vi ska ha en bra skolverksamhet med hög kvalité i hela kommunen. Vi kan konstatera att styret i princip inte tillför några nya medel till skolan jämfört med vad som satsats på skolan detta år. En stor del kommer dessutom att ätas upp av pris- och löneökningar.

Centerpartiet avsätter 8 miljoner kronor extra till Drift- och servicenämnden för att säkerställa att unga, äldre och andra som tar del av kommunens kostverksamhet kan få mat av hög kvalité. Inriktningen ska vara närproducerad mat som i största möjliga mån ska tillagas från grunden.

Från Centerpartiets sida vill vi stärka service och utveckling på landsbygden. Det handlar om bostadsbyggande i olika former och för olika behov som exempelvis trygghetsboende, cykelvägar, service- och trygghetsfunktioner som affär, hemtjänst, räddningstjänst m.m. Genom att utöka tjänsten för landsbygds- och skärgårdsutveckling kan vi ge bättre service till föreningar och företag med idéer och utvecklingsplaner för landsbygd och skärgård. Tyvärr saknar vi förslag och satsningar som rör landsbygden och våra mindre orter i styrets budget. Visst nämns hela kommunen på några ställen men när man sen ska räkna upp exempel handlar det bara om projekt i staden. Allt vackert tal om landsbygden innan valet tycks också ha stannat vid vackert tal och återspeglas inte i budgeten.

Några av vår tids viktigaste frågor att hantera handlar om miljö- och klimat. Här har Karlskrona varit en framstående kommun under många decennier oavsett styre vill jag hävda. Positionerna har kontinuerligt flyttats fram. Vi har legat på framkant när det gäller elfordonspool tillgänglig även för allmänheten, vi har köpt grön el, vi är en ekokommun, vi har ingått i samverkansprojekt rörande vatten, fiske m.m. I styrets budget finns inte en rad om miljö och klimat. Ointresset för dessa frågor är anmärkningsvärt.

Inte heller har styret tagit sig an åtgärder kopplat till klimatanpassning. Ett arbete som omedelbart behöver växlas upp. Vi ställs nu inför krav från länsstyrelsen i varje enskild detaljplan och för många bygglov som är helt orimligt att lösa på det sättet. Ett helhets grepp behöver tas och insatserna optimeras.

För Centerpartiet är det viktigt att kommunen är en bra arbetsgivare. Det är en grundläggande faktor för att vi ska kunna rekrytera personal. Jämställdhet och alla människors lika rätt och värde ska genomsyra kommunens verksamhet. På förekommen anledning vill jag särskilt poängtera att politiken ska hålla sig på en armslängds avstånd när det gäller kulturfrågorna.

För Centerpartiet är det viktigt att vi har ett bra företagsklimat. Vi vill dessutom se särskilda satsningar på kvinnligt företagande framöver.

När det gäller styrets investeringsbudget vill jag särskilt lyfta punkten om nya omklädningsrum på NKT Arena främst avsedda för tjejerna inom konståkningen. Det var ganska många år sedan vi tog beslut om den här satsningen. Sen har den av olika skäl, bl.a. ökade kostnader, flyttats i tid. För Centerpartiet är det dock angeläget att denna satsning kommer till stånd omgående. Omklädningsrummen behövs och det handlar om att ge likvärdiga förutsättningar för tjejers och killars idrottsutövande. Det är inte ok att skicka denna satsning utanför planperioden i enlighet med styrets förslag.

Centerpartiet vill se en kommun som växer och utvecklas i sin helhet. En hållbar och företagsam kommun med tro på framtiden där medborgarna ges ökat inflytande över sin vardag.