En nära vård och omsorg

Oavsett var du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre och vi vill också att du som patient och anställd ska få ökade möjligheter att välja vård och arbetsgivare.

I hela Sölvesborg

Med rötterna i landsbygden blir vårt engagemang där starkt. Vi menar att det är viktigt att ha en nära sjukvård även för boende på landsbygden och att lägenheter behöver byggas även utanför tätorten. Vi vill också ha flera trygghetsboenden i kommunen. Centerpartiet kommer även fortsättningsvis jobba för att hela Sölvesborgs kommun ska vara en bra och trygg kommun att leva i för våra äldre, barnfamiljer och ungdomar.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Säkra en nära och tillgänglig vård i hela kommunen.
  • Se fler trygghetsboenden även på landsbygden

Personalen

För de äldres trygghet vill Centerpartiet att personal inom äldrevården får kompetensutveckling inom arbetet och har bra arbetsvillkor för då ges det större möjligheter att de äldre får en bra vardag. Centerpartiet ser gärna att det finns andra utförare än de kommunala i vården och omsorgen för ökad kvalitet och valfrihet både för vårdtagare och anställda.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Ge ökade möjligheter till kompetensutveckling och förbättrade arbetsvillkor för anställda inom kommunal vård och omsorg
  • Värna valfriheten för såväl brukare som anställda inom vård och omsorgssektorn

Den psykiska ohälsan

Hjälp och stöd till personer med fysiska, psykiska och sociala problem ska vara lätt tillgänglig och ha en bra kvalité men människor med enklare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan få hjälp av enklare samtalsstöd.

Psykisk ohälsa kan leda till otrygghet inte vara för den drabbade utan också för omgivningen och även i, värsta fall, leda till brott.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Säkra tidiga insatser vid psykisk ohälsa

Hemtjänsten

Har en viktig funktion för att säkerställa en trygg vardag i hemmet när kommuninvånare p.g.a. ålder eller andra skäl inte klarar av alla vardagsmoment självständigt. En viktig del i detta tror vi är att en mottagare av hemtjänst ska sträva efter att ha så få antal personer som möjligt i cirkulation. Om man möter samma person ökar tryggheten i kontakten, hemtjänstpersonalen kan då även snabbare märka av om brukarens hälsotillstånd försämrats sen den senaste kontakt osv. En annan viktig del i detta är att föra en bra personalpolitik som i största mån reducerar stress i arbetet och värnar om en god psykosocial arbetsmiljö för de anställda, resulterande i lägre sjukskrivningstal.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Minimera antalet kontakter för mottagare av hemtjänst
  • Förbättra arbetsmiljön för personalen i hemtjänsten

Bättre kommunikation mellan primärvård, slutenvård, hemsjukvård och hemtjänst

Efter inneliggande vård kan nya hjälpmedel eller andra stödinsatser behöva förändras, samt även ändring av läkemedelsordinationer. Detta sammanställs ofta via en vårdplanering, men efter att denna är gjord är kommunikation mellan kommunal omsorg och landstingets vårdgivare ofta undermålig. En stor anledning är tekniska problem där olika tekniska plattformar inte kommunicerar med varandra så att arbetet blir beroende av ineffektiva papperssystem med hög risk för misstag och påföljande vårdskador.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Se en fungerande teknisk plattform för enklare kommunikation mellan den medicinskt ansvariga läkaren och den kommunala vården/omsorgen för en säkrare omsorg och en tryggare återgång till sitt hem efter slutenvårdsvistelse.

Minimera risken för vårdskador och höja livskvalitén för äldre

Med en åldrande befolkning, många behandlingsmetoder, en primärvård i kris och en slutenvård med ständigt pressade vårdplatser finns det hela tiden en risk för vårdskador.

Många äldre har flera diagnoser och symtom som kräver behandling med ett flertal olika mediciner. Att använda många preparat samtidigt kallas polyfarmaci och särskilt äldre riskerar att drabbas av vårdskador till följd av misstag i sin medicinering.

Det gäller att hålla koll på kombinationer av preparat, förändrade doser i relation till ålder och vikt och som en extra svårighet sker ofta namnbyten på tidigare kända mediciner. För den enskilde är det svårt för att inte säga omöjligt ha koll på sin medicinering utan professionell hjälp. Det vill vi ändra på!

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Införa en kommunalt anställd farmaceut som kan hjälpa medborgarna med läkemedelsgenomgångar där man får råd om vilka läkemedel som bör diskuteras med sin husläkare och möjligen justeras.

Relaterade nyheter