Här kan ni läsa om våra fokusområden

Ett ledarskap för hela Säters kommun

Centerpartiets politik utgår från varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid oavsett vem du är eller var du bor. Vi ser helheten och sammanhangen. Vår kommun och dess invånare är ett sammanhang.

Det är därför vi vill att besluten ska fattas så nära människor som möjligt.

Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.

Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo och hur de vill bo.

Huvudansvaret för vår kommuns framtid ligger på oss som bor och lever här. Stat och region ska stå för långsiktigt stabila villkor, men vi i vår kommun måste själva finna de vägar och framgångsfaktorer som leder just oss framåt. Säters kommun har förutsättningar att utgöra en resurs för hela Dalarnas utveckling. För att nå dit behövs en helhetssyn som spänner över många olika områden. Vår kommuns behov måste lyftas tydligare regionalt inom områdena infrastruktur, service, kommunikationer, näringsliv och företagande, boende, utbildning och kultur.

Ett nytt bättre stöd för näringsliv och medborgare

Säters kommun har ett näringsliv med små och stora företag med verksamhet lokalt regionalt och internationellt. Arbetsmarknaden har historiskt sett tre huvudinriktningar, jord och skog, industrier inte sällan kopplade till jord- och skog och sjukvård. Antalet arbeten kommer även i framtiden att vara stort inom vården även om tyngdpunkten alltmer glider över från landstingsvård mot kommunens ansvarsområde.

Centerpartiet vill att:

 • kommunen ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare
 • det ska bli tydligare vilka stödfunktioner som finns för såväl ostartade, nystartade som etablerade företag
 • väntetider till följd av kommunens myndighetsutövning minimeras, till exempel ge snabbare besked vid förfrågningar om mark och lokaler
 • kommunala tjänstemän ska vara lättillgängliga för medborgarna samt ge snabb återkoppling via mejl och telefon
 • kvaliteten höjs i gatu- och fastighetsunderhåll genom att stärka organisationen och resurserna
 • ett Säterperspektiv drivs i region Dalarna, kommungemensamma nämnder och i de utvecklingsbolag Säters kommun deltar i, till exempel ”Falun- Borlängeregionen”
 • kommunen fortsatt ska stödja lokala evenemang för höjd livskvalitet och stärka Bilden av Säter
 • snabb och säker internetuppkoppling finns tillgängligt i hela Säters kommun och att kommunen erbjuder gratis uppkoppling i sina offentliga lokaler
 • bytespunkt Säter blir verklighet med samordning mellan det lokala, regionala och nationella resandet
 • nätet av såväl gång- och cykelvägar som lokal kollektivtrafik utvecklas samt förbättrade busshållplatser och pendlarparkeringar

Ny grön tillväxt i Säters kommun

Vi vill att vår kommun ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Vi vill att vår kommun ska växa utan att det tär på naturresurserna. Vi vill att människor i Säters kommun ska växa i ett hållbart samhälle som värnar om såväl natur som kultur. Säters gröna näringsliv ska ha en ledande roll regionalt och nationellt inom miljövänliga och närproducerade livsmedel. Kretsloppet och de förnybara råvarorna ska stå i fokus när Säters kommun marknadsförs som ett centrum för småskalig matproduktion.

Centerpartiet vill att:

 • det kollektiva resandet ska öka och cykling stimuleras för att minska miljöpåverkan
 • skolans arbete ska genomsyras av miljöengagemang, till exempel Grön Flagg på förskolor
 • kommunen i alla upphandlingar ska ställa miljökrav för att minska miljöpåverkan samt att dessa krav nogsamt följs upp
 • källsortering och andelen återvunnit avfall ska förbättras och finnas nära hushållen
 • kommunens egna skogar ska brukas på ett ekologiskt föredömligt sätt
 • Säters kommun och Säterbostäder bygger i trä i första hand och att privatpersoner uppmuntras att bygga i trä
 • attraktiva tomter och lägenheter ska kunna erbjudas i alla kommundelar och möjliggöra byggande i strandnära lägen
 • utbudet av seniorboenden i kommunen ökar
 • värdefull åkermark inte ska bebyggas
 • Säters kommun marknadsförs som ett centrum för småskalig matproduktion
 • maten helst ska lagas på våra omsorgsboenden, ätas i en trevlig miljö och i stor utsträckning vara lokalproducerad

Ny trygghet i Säters kommun

Sverige och Dalarna riskerar att klyvas både socialt och regionalt. Mellan de som har jobb och de som inte har. Mellan delar av landsbygden där utryckningstiderna för polis, ambulans och räddningstjänst är långa och områden dit de kommer snabbare. Att ha ett jobb att gå till, att kunna sätta mat på bordet, att ha tillgänglig offentlig service och att känna sig behövd är kärnan i att vara trygg. Vi har alla rätt att känna oss trygga, oavsett ålder, bakgrund eller var vi bor. Känslan av trygghet riskerar att gå förlorad om vi inte vänder utvecklingen.

Centerpartiet vill att:

 • alla kommuninvånare ska känna större delaktighet i kommunens utveckling och i de beslut som tas
 • ungdomsråd/ungdomsfullmäktige införs för att underlätta ungas delaktighet
 • brottsförebyggande rådets arbete utvecklas
 • etablering av aktiva grupper av ”grannsamverkan” ska uppmuntras
 • räddningstjänstens lokala stationer ska vara kvar
 • gång- och cykelvägar är en viktig komponent för att ge människor möjlighet att förflytta sig säkert
 • våra invånare ska känna trygghet i att det är plogat och sandat när man tar sig ut på vägar och gator
 • vården ska vara lättillgänglig och nära. Vi vill därför driva på skapande av ett närsjukvårdsteam i kommunen
 • den satsning på friskvård som inletts med varmvattenbassängen fortsätter på fler områden med förebyggande åtgärder som ledstjärnor
 • äldres hälsa ska främjas genom fler hälsofrämjande insatser till exempel fysisk träning, kostråd och regelbundna läkemedelsgenomgångar
 • psykisk hälsa ska främjas genom förebyggande insatser i omsorgen
 • det ska vara hög kvalitet i omvårdnaden och kontinuitet i personalgruppen
 • Säter ska vara en tillgänglig kommun för alla. Vi behöver förbättra möjligheten för till exempel funktionsnedsatta att ta sig ner i Säterdalen och skapa tillgängligt sportfiske för rullstolsburna

Skola, barnomsorg och fritid

Skolan ska utgå från varje elevs egna förutsättningar eftersom alla barn är olika och lär på olika sätt. Trygghet är en förutsättning för lärande och därför måste alla former av kränkningar förhindras. Elevernas lust att lära ska tas tillvara och stimuleras. Grundläggande färdigheter såsom läsa, skriva och räkna ska prioriteras. Vi vill ha en skola med både ramar och kramar som stärker elevernas självkänsla.

Centerpartiet vill att:

 • trygghet skapas för både lärare och elever genom ”ramar och kramar”
 • den kommunala kulturskolan utvecklas och stärks som ett led i att både stärka elevernas kunskapsutveckling och skapa en meningsfull fritid
 • maten helst ska lagas på varje skola, ätas i en trevlig pedagogisk miljö och i stor utsträckning vara lokalproducerad
 • skolan bedriver ett aktivt arbete för att först och främst jobba förebyggande men också att upptäcka och hjälpa elever som drabbas av fysisk och psykisk ohälsa
 • kommunen lägger ytterligare resurser på att aktivt jobba med att främja den fysiska och psykiska hälsa i skolan till exempel genom att inspirera till en aktiv fritid med idrott och kulturskolans arbete
 • daglig rörelse och hälsa ska genomsyra skolans verksamhet genom att jobba aktivt för att elevernas raster lockar till fysisk aktivitet
 • politiken ska ge professionen rätt förutsättningar, så att de kan utföra sitt pedagogiska arbete så bra de kan.

En ny mångfald ger merfald i Säters kommun

Ett tryggt samhälle skapas av människor som förstår och respekterar varandra. Framgång och tillväxt skapas av kreativa människor som kan dra nytta av olikheter och se nya möjligheter i den interkulturella värld som nu växer fram. Kulturyttringar har alltid utgjort en brygga för förståelse och ömsesidigt utbyte som går över språk- och nationsgränser. Bibliotek, hembygdsgårdar och kulturarrangemang är bärande delar i bilden av Säter.

Centerpartiet vill att:

 • den kulturprofil som Säters kommun har vidareutvecklas
 • kommunen ska stödja lokala arrangörer, teaterföreningar och kulturgrupper
 • samverkan med det lokala näringslivet ökar för att kunna matcha människor till praktikplatser och jobb
 • det genom samarbete med det lokala föreningslivet skapas fler mötesplatser för ökad förståelse mellan kulturer
 • kommunen utvecklar en mer individanpassad språkinlärning och samhällsinformation till nyanlända, till exempel genom SFI på kvällstid.
 • satsningarna på Säterdalen intensifieras och att samarbeten med entreprenörer och länsstyrelsen utvecklas
 • värdefulla kulturhistoriska miljöer bevaras

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.