Valprogram 2022-2026

Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi väljer medmänsklighet när andra väljer främlingsfientlighet. Vi ser nya gröna jobb, där andra ser miljöhot. Vi skapar trygghet när andra sprider oro. Vi vill framåt!

VÄXTKRAFT & FRAMTIDSTRO - FÖR HELA KOMMUNENS BÄSTA!

sol-has-bg

#FRAMÅTFÖRFÄRGELANDA

Hållbar ekonomisk utveckling

För att kommunen ska utvecklas förutsätts en god ekonomisk hushållning som tar vara på varje skattekrona, som värnar långsiktig stabilitet vad gäller ekonomi och investeringar. Som ser till att låta hela kommunen ta del av den trygga och tillgängliga service som man kan förvänta sig. Vi jobbar för hållbar utveckling för hela kommunens bästa.

 

miljö

GRÖN OMSTÄLLNING SKAPAR NYA GRÖNA JOBB!

Vi har ökat andelen närproducerade råvaror i kommunens kök och vi har drivit på den fortsatta resan för att bli en fossiloberoende kommun.

Framåt vill vi fortsätta skapa möjligheter för miljömässig hållbarhet och smarta lösningar. I en värld som ständigt utvecklas krävs en offensiv miljöagenda som tar vara på möjligheterna. Här ska kommunen gå i täten och vara ett gott föredöme. Här ska invånarnas initiativ och engagemang uppmuntras. Ett grönt förnybart tänk ska genomsyra redan från förskolan så att kommande generationer får det bättre. Cirkulär ekonomi, baserad på återvinning och hushållning, samt bioekonomi är viktiga delar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Här kan landsbygden gå före.

Framåt vill vi:
• Öka andelen närproducerad och lokalt lagad mat i kommunens kök. Näringsriktig kost i verksamheterna och stärkt självförsörjningsgrad.
• Grön omställning som främjar ny teknik och skapar nya gröna jobb. Biogas är ett exempel som gynnar både miljön och det lokala näringslivet. År 2030 ska kommunens verksamheter vara klimateffektiva och fossilfria.
• Giftfri vardag inom kommunens verksamheter, där skadliga kemikalier kartläggs och fasas ut. Stärkta kunskaper i kommunens verksamheter och bland allmänheten för grönare val i vardagen.
• Kommunen ska bygga klimatsmart av förnyelsebart material.
• Solenergi, laddstolpar och annan innovativ teknik ska främjas inom kommunen.
• Verka för god vattenstatus genom enkla åtgärder där bäst miljönytta kan bevisas och stå i rimlig proportion till kostnaden för en enskild företagare/fastighetsägare.

VI JOBBAR FÖR ÖKAT BYGGANDE I HELA KOMMUNEN!

Färgelanda kommun har ett fantastiskt utgångsläge med närhet till stad, landsbygd och vildmark. Här vill vi erbjuda trivsamma och inbjudande boendemiljöer för såväl befintliga och nya invånare. Runtom i hela kommunen finns stor utvecklingspotential för boende i livets alla skeden.

Vi har påbörjat arbetet med uppdatering av kommunens planer för att underlätta byggande. Vi har påbörjat byggnation av nya lägenheter.

Vi vill arbeta för mer attraktiv tomtmark förberedd för byggnation av både villor och lägenheter, i trygga bostadsområden samt i sjönära lägen. Färgelanda kommun ska vara en kommun som fler väljer att bo och leva i, med närhet till service. Det ska vara enkelt och bekvämt att resa till och från arbete och studier med kollektiva färdmedel.

Framåt vill vi:
• Underlätta för byggande i strandnära lägen.
• Underlätta för nybyggnation genom att uppdatera detaljplaner och tillhandahålla byggklara tomter för såväl villor som lägenheter, runtom i hela kommunen.
• Införa en bostadsportal för förmedling av lägenheter för alla hyresvärdar.
• Knyt samman våra orter med cykelleder. Det främjar hälsa, miljö och turism.
• Ta vara på orternas potential med bland annat skyltning och utsmyckning.
• Underlätta för studenter att bo i kommunen.
• Jobba för bättre kommunikationer. Bussförbindelser till Trestad. Bättre synkning av tidtabeller samt tågstopp i Bäckefors.

1

FLER SKA FÅ BIDRA - INTE FÅ BIDRAG!

Jobb är nyckeln till inkludering och integration. Det behövs en politik för riktiga jobb och för en effektiv matchning. Reformer behövs för alla i utanförskap, oavsett bakgrund, långtidsarbetslöshet, etnicitet eller ålder, ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. När alla människor bidrar utvecklas samhället. Vi möjliggör detta genom tillgång till utbildning.

Under vår ledning har kommunen utvecklat samverkan mellan såväl egna verksamheter som med externa aktörer. Arbetsmarknadsenheten har återstartat verksamhet vid EKO-returen och samverkar med Individ- och familjeomsorgen samt med Vuxenutbildningen. Vi har utvecklat ett lärcentrum i Centrumhuset.

Framåt vill vi:
• Fler ska bidra, inte få bidrag. Utveckla kravet på motprestation för att erhålla försörjningsstöd och uppmuntra fler att komma ut på praktik och arbetsträning.
• Fortsätta utveckla kommunens lärcentrum till att bli ett jobb- och arbetsmarknadscentrum. Tillgängliggöra gymnasial- och eftergymnasial utbildning samt stötta initiativet Campus Dalsland.
• Kombinera utbildningar och SFI med praktik. Förstärk samverkan med studieförbunden liksom med Dalslands folkhögskola.

VÄXTKRAFT HOS FÖRETAG SKAPAR FLER JOBB!

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. I kommunen finns stark anda av företagsamhet och ett näringsliv som är framgångsrikt inom en rad olika branscher. För att dessa ska kunna växa, utvecklas och skapa jobb krävs rimliga regler på alla nivåer. Vi vill fortsätta värna företagandet och i dialog utveckla ett företagsklimat med ett gott bemötande som gagnar utvecklingen i hela kommunen.

Vi har tagit fram en ny näringslivsstrategi för kommunen som främjar samverkan, ökad dialog samt ett gott bemötande. Resurserna till näringslivsarbete samt näringslivsstrateg har värnats hela mandatperioden.

Framåt vill vi:
• Värna dialog, god service och korta handläggningstider.
• Tillhandahålla tomtmark för byggnation av verksamhetslokaler längs väg 172.
• Utveckla kommunens upphandlingar så att fler lokala företag får möjlighet att delta, bland annat genom att underlätta för logistiken gemensamt med andra kommuner.
• Utveckla dialogbaserad tillsyn.
• Utveckla en lokalt förankrad lösning för arbetsförmedling, gärna i samverkan med de andra Dalslandskommunerna.
• Fortsätta se besöksnäringen, turismen och vår evenemangsbygd som en rik resurs samt sätta kommunen på kartan för fler besökare, i samverkan med Visit Dalsland AB.

torp

BYGDEUTVECKLING I ARMKROK MED FÖRENINGSLIVET!

Växtkraft och utveckling drivs bäst av engagerade människor. Det är också dessa som står för det lokala kulturlivet, mötesplatserna och evenemangen som skapar livskvalitet och som bygger vår demokrati. Kommunen ska utgöra en resurs för våra bygder, byar och orter. Bygdeutveckling formas bäst i närodlad dialog.

Som en starkt förankrad folkrörelse värnar vi ständigt om föreningslivet och stödet till dessa samhällsbyggare. Det är något vi gör även när samhället drabbas av pandemi eller när den kommunala ekonomin tryter. Här krävs långsiktiga spelregler.

Framåt vill vi:
• Fortsätta värna föreningslivet och i bred dialog arbeta fram konkreta utvecklingsplaner för varje kommundel. Ta vara på externa resurser såsom Leader.
• Digitalisering utvecklar välfärden. Landsbygden går redan före men här behöver fler smarta lösningar komma på plats och mobiltäckningen förbättras.
• Stötta föreningslivet som skapar mötesplatser och levande bygder. Kommunen ska bidra med stöd och viss komplettering till föreningslivet, utöver det finansiella stödet.
• Utveckla våra torg till levande mötesplatser. Locka till lokal handel och kultur.

Nyanlända skolbarn

VÄRNA SMÅSKALIGHETEN & STÄRKT KVALITET I SKOLORNA RUNTOM I KOMMUNEN!

Vi har under den gångna mandatperioden värnat småskaligheten och närheten. Vi jobbar fortlöpande med att få ordning på ekonomin, rättvist resursfördelningssystem, transparens och öppenhet gentemot friskolorna.

I våra förskolor och skolor ska resurserna satsas i tidiga år för att ge barn och elever rätt förutsättningar att utvecklas och hänga med i pedagogiken. Inom förskolan behövs ett flexibelt förhållningssätt som tar vara på barnens behov och föräldrarnas vardagspussel. Verksamheten ska finnas nära sett till hela kommunens geografi.

Även skolorna ska finnas nära, särskilt i tidiga skolår. Alla elever ska tidigt lära sig att läsa, skriva och räkna. Skolorna ska ta tillvara varje barns kreativitet och energi. Eleverna ska uppmuntras för att fortsätta utvecklas och alla ska få förutsättningar för att gå ur grundskolan med godkända betyg. Behovet är stort de närmaste åren att utveckla skolornas fysiska liksom digitala miljö. Därför vill vi framåt:

• Värna småskaligheten och stärka de tidiga insatserna. Utveckla skolornas pedagogiska liksom fysiska miljö, och samverkan med friskolorna i kommunen.
• Verka för trygga skolor med arbetsro lägger en bra grund för god måluppfyllelse.
• Ha höga förväntningar på elever att klara skolan liksom på vårdnadshavare att engagera sig i elevens skolgång. Inflytande och påverkan i skolan är A och O.
• Erbjuda trygg och flexibel barnomsorg i hela kommunen.
• Välkomna valfrihet och samverkan med exempelvis friskolor och pedagogisk omsorg. Värna utbudet ur såväl närhets- som pendlarperspektiv.
• Främja profilskolor liksom hälsofrämjande och motiverande aktiviteter. Exempelvis mer fysisk aktivitet under skoldagen.
• Främja samverkan mellan berörda aktörer för barn och elevers bästa. Inte minst mellan kommunala och regionala instanser, såsom Barn- och Ungdomspsykiatrin.
• Jobbar för mer samverkan i syfte att möta behov av fler mötesplatser liksom kulturaktiviteter för barn och unga. Skolans lokaler kan nyttjas fler av dygnets timmar.

H skola

EN TRYGG KOMMUN ATT ÅLDRAS I!

Vi vill att Färgelanda ska vara den bästa kommunen att åldras i. Därför vill vi fortsätta att förbättra förutsättningarna för våra äldre liksom för äldreomsorgen. Vi har under den senaste perioden satsat på äldreomsorgen, i takt med att behoven ökat då fler blir äldre. Vi har värnat verksamhet både i Högsäter och Färgelanda. Vi vill utveckla äldreomsorgen med fler platser samt att denna service även i framtiden ska finnas i kommunens två största orter.

Vidare vill vi att äldreomsorgen ska präglas av ett större fokus på individens behov. Därför behöver valfriheten och tillgängligheten fortsatt prioriteras. En nyckelfråga för framtidens omsorg är kompetensförsörjning och digitala lösningar. Därtill behöver trygghet liksom psykisk och fysisk stimulans värnas.

Kommunen ska verka för byggnation av servicenära lägenheter för äldre runtom i våra tätorter. Detta bidrar också till större rotation på den lokala bostadsmarknaden och kan locka fler att vilja bo och leva i Färgelanda kommun.

Framåt vill vi:
• Att äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig och ha individen i fokus. Präglas av profession och en god samverkanskultur, inte minst tillsammans med civilsamhället som tillhandahåller tjänster och träffpunkter.
• Ge äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella behov.
• Tillgängliggöra en trygg verksamhet för brukaren liksom effektiviseringar i verksamheten, som digitala välfärdslösningar kan bidra med.
• Tillsammans med civilsamhället utveckla dagverksamheten och öka tillgången till datorer/modern teknik för äldre för att stimulera fysiskt och psykiskt välbefinnande.

ÄO

STÖD I LIVETS OLIKA SKEDEN!

Kommunerna har sedan lång tid tillbaka uppgiften att stötta människor med särskilda behov. I Sverige ska alla ha sina basbehov (mat, bostad och trygghet) tillgodosedda. Centerpartiet vill att dessa behov skall fyllas på ett optimalt och värdigt sätt. Målet är hjälp till ett självständigt liv samt självförsörjning. Gärna i samverkan i andra aktörer.

Framåt vill vi:
• Tidiga insatser till familjer är viktiga. Utbildning och tät dialog likaså. Därför ska familjebehandlare finnas som stöd och samverkan med andra aktörer främjas.
• Vi vill främja hälsofrämjande aktiviteter och insatser som motverkar psykisk ohälsa och missbruk med mera, inte minst hos unga. Detta genom organisation och samverkan över gränser som samlar resurser där de behövs.
• Placeringar av barn och unga ska i första hand ske i familjehem. Strävan är att behålla nätverken kring barnen om det inte finns uppenbara risker.
• Daglig verksamhet tillför vår kommun service där möten med människor är en naturlig del. Verksamheten skall sträva efter samverkan med samhällets olika

JÄMSTÄLLHET & FORTBILDNING ÄR NYCKLAR FÖR FRAMTIDEN!

Vi är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. Kulturen i kommunens verksamheter ska främja acceptans och motverka alla sorters diskriminering.

I kommunen ska värdegrunden “engagerad, företagsam & med ett gott bemötande”, genomsyra hela kommunen. Varje medarbetare ska ges möjlighet till egen utveckling på sin arbetsplats. Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar framöver. För att kunna leverera välfärdstjänster i framtiden krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Här är fortbildning, öppenhet, trygga anställningsformer och heltidstjänster viktiga faktorer att jobba med.

Framåt vill vi:
• Vara en attraktiv arbetsgivare som ger kraft till varje medarbetare att utvecklas.
• Verka för helhetsperspektiv och samverkan över sektorsgränser samt säkra kvalitet genom att erbjuda relevant och kontinuerlig kompetensutveckling.
• Kompetensutveckla för acceptans, HBTQ+ och tolerans.
• Motverka hedersrelaterat våld och våld i hemmet, genom bland annat kompetensutveckling.

familjepolitik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.