Satsningar för att lösa klimatfrågan

Den förnyelsebara energin behöver byggas ut och elförsörjningen säkras för att kunna bli klimatneutrala. Laddinfrastruktur för bilar, tunga fordon och båtar behöver byggas ut i hela kommunen. Kollektivtrafiken förbättras.

Inköp av lokalproducerad mat till kommunens kök bör öka. Vi vill ha färsk fisk på menyn i skola och äldreomsorg. Alla kommunala fordon ska vara fossiloberoende senast år 2030. Skrota oljepannan på Bro skola. Kommunen bör sträva efter minskat klimatavtryck i sina lokaler.

Centerpartiet vill att:

  • Den lokalproducerade och förnyelsebara energin ökar
  • Alla kommunala fordon och maskiner ska vara fossiloberoende senast år 2030, inklusive kommunala bolagen.
  • Laddinfrastruktur i hela kommunen byggs ut för bilar, tunga fordon och båtar.
  • Arbetet med energieffektiviseringar intensifieras sam att en långsiktig fjärrvärmeplan tas fram.
  • Kommunens upphandling utvecklas för att öka inköpen av lokalproducerad mat, färsk fisk på menyn minst en dag i veckan

sol-has-bg

Miljö och klimat

Klimathotet är en av vår tids ödesfrågor. Vi kan och måste klara klimatomställningen. Lysekils kommun har en stor potential att vara i framkant när det gäller klimatarbetet och behöver ytterligare växla upp vårt arbete för att sänka utsläppen. Att minska vårt fossilberoende är inte bara viktigt för klimatet. Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett akut säkerhetspolitiskt behov för hela västvärlden av att frigöra sig från beroendet av rysk fossil energi, gas och olja, som löpande finansierar Vladimir Putins militär och hans krigsbrott i Ukraina.

Klimatomställningen kommer att kräva stora investeringar och ansträngningar. Men den bär också på stor potential. Preem planerar stora investeringar för mer förnyelsebar produktion på raffinaderiet i Lysekil. Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE satsar nu gemensamt på Kristineberg Center för marin forskning och innovation med målet att bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer. Centerpartiet ser ett stort behov av att underlätta för dessa investeringar samt vill ytterligare uppmuntra entreprenörskap, innovationer och nyetableringar som bidrar till en positiv klimat- och miljöutveckling.

De ökade energipriserna har belyst behovet av mer billig, säker och klimatsmart energiproduktion samt en effektivare användning av energi. Vi anser att Lysekil ska ha som målsättning att bli självförsörjande på förnyelsebar energi och ta ett ansvar för att öka den lokalproducerade energin. Centerpartiet vill arbeta för att alla kommunala om- och nybyggnader skall förses med solceller, eller liknande alternativa energikällor för värme, kyla och elförsörjning. Inga kommunala byggnader ska värmas med olja. Energieffektiviseringar bidrar både till klimatet och minskar driftskostnader, därför vill vi ta fram en energieffektiviseringsplan samt att en långsiktig fjärrvärmeplan upprätts för att nyttja mer spillvärme. Centerpartiet vill även utreda möjligheten till en rötningsanläggning för hushållsavfall och avloppsslam till biogas inom kommunens gränser.

Omställningen av transportsektorn behöver gå snabbare för att minska beroendet av fossila bränslen. Kommunen ska gå före i den omställningen. År 2021 var 56,8% av fordonen i kommunorganisationen fossiloberoende.[1] Centerpartiet anser att Lysekils kommun ha 100 % fossiloberoende fordon så snart som möjligt, dock senast 2030. Förutsättningarna för invånare i, och besökare till, kommunen att ställa om till förnyelsebara drivmedel måste förbättras. Därför vill vi se en kraftfull utbyggnad i hela kommunen av laddinfrastrukturen för privat bilar, tunga fordon och båtar.

Offentlig upphandling ska i första hand ske småskaligt, med ett aktivt miljötänk och sunt förnuft för grön ekonomi. Centerpartiet anser därför att Lysekils kommun ska utveckla upphandlingen för att än bättre bidra till lokalproducerad mat. Det bidrar till lokalt jordbruk med god omsorg om djuren, en säker och sund matproduktion, ekosystemtjänster, vattenreglering, gynnande av artrikedom, bevarandet av biologisk mångfald och öppna landskap med vackra naturmiljöer.

Centerpartiets reformagenda för klimatet:

  • Öka den lokalproducerade och förnyelsebara energin
  • Att alla kommunala fordon och maskiner ska vara fossiloberoende senast år 2030, inklusive kommunala bolagen.
  • Bygga ut laddinfrastruktur i hela kommunen för bilar, tunga fordon och båtar.
  • Intensifiera arbete med energieffektiviseringar samt ta fram en långsiktig fjärrvärmeplan
  • Kommunens upphandling bör utvecklas för att öka inköpen av lokalproducerad mat, färsk fisk på menyn minst en dag i veckan

[1] https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16702&tab_id=149259

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.