CENTERPARTIET – FÖR MUNKEDALS BÄSTA

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela Munkedal att växa.

Munkedal är en landsbygdskommun. Vi arbetar för en hållbar utveckling på landsbygden och har lösningarna för en trygg kommun och ett livslångt lärande.

LANDSBYGDSKOMMUNEN MUNKEDAL

Stötta lokala initiativ, för utveckling på landsbygden

 • Tillsammans med kommunens unga vill vi utveckla mötesplatser och aktiviteter med ungdomarna som medansvariga
 • Fortsätta att stödja initiativ när det gäller fritid, kultur och idrott och ge rätt stöttning till föreningar i samförstånd
 • Vi vill höja bidragen till föreningarna
 • Stödja satsningar på samlingslokaler i alla kommundelar
 • Vi vill hitta en lösning för en samlingslokal i Munkedals tätort
 • Arbeta med överenskommelser och ge ekonomiska förutsättningar för föreningslivet att driva t.ex. elljusspår, simskola eller kulturaktiviteter.

Hållbar utveckling på landsbygden

 • Vi vill göra det lättare för människor att bo och leva på landsbygden
 • Anpassade avloppslösningar i icke tätbebyggt område
 • Vi behöver en satsning på allmänna kommunikationer och Bohusbanan och se till att närtrafiken blir känd och välanvänd
 • Behåll seniorkortet på Västtrafik och utveckla ett ungdomskort
 • En större satsning på kommunens lekplatser och cykelvägar inom kommunen
 • Arbeta för bättre mobiltäckning i kommunen och utveckla fritt wifi på strategiska platser i kommunen

Miljölösningar för grön tillväxt

 • Vi vill fortsätta att öka andelen närproducerad mat i våra verksamheter
 • Ge jordbruket och de gröna näringarna förutsättningar att utvecklas
 • Fortsätta att satsa på förnybar energi samt miljöbilar i kommunens bilpark
 • Våra verksamheter ska vara fria från gifter och kemikalier

Boende för alla i kommunen

 • Vi behöver stimulera byggande av olika boendeformer i hela kommunen
 • Låt Munkbo vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden

Fokus på företag och näringsliv

 • Var flexibel i hanteringen av bygglov på landsbygden
 • Korta tiderna för bygglovshantering
 • Vi ska alltid ha byggklar mark för bostäder och företag
 • Bevara den bästa jordbruksmarken från exploatering
 • Vi vill göra det lättare för lokala företag att lägga anbud på kommunala upphandlingar genom en nära kontakt med företagen
 • Behåll god service och dialog med företagare
 • Sätt fokus på företagarfrågorna i en ny näringslivsstrategi

EN TRYGG KOMMUN

Trygghet i vår kommun

 • Vi strävar efter ett tryggt samhälle med närvaro av polis i hela kommunen
 • Tidiga och förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet
 • Uppmuntra initiativ kring t.ex. grannsamverkan och huskurage
 • Vi vill göra en satsning för att få fler deltidsbrandmän inom räddningstjänsten
 • Underlätta för fler av kommunens anställda att bli deltidsbrandmän
 • En nära vård med patienten i centrum

Förbättrad integration och inkludering

 • Vi behöver en ökad satsning på inkludering i vårt samhälle
 • Uppmuntra initiativ från föreningar och näringsliv
 • Utveckla arbetet tillsammans med företagare med att få ut alla i arbete

Äldreomsorg med hög kvalitet

 • Bygg det planerade äldreboendet
 • Aktivera de äldre i vardagen
 • Utveckla trygghetsboenden i kommunen
 • Tillvarata erfarenheter från pensionärsorganisationer och olika stödföreningar via kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Utveckla familjecentralens verksamhet

 • Utveckla föräldrastödet till att omfatta barn 0–18 år
 • Alla ska kunna delta i familjecentralens verksamhet oavsett bostadsort
 • Fortsätt arbetet med föräldrar i behov av stöd i sitt föräldraskap

Tydliga insatser riktade till barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

 • Fortsätta att arbeta med stöd i förebyggande syfte
 • En fortsatt satsning på hemmaplanslösningar i egen regi
 • Ge skolpersonal större förutsättningar att ta hand om elever i behov av särskilt stöd

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Ökad kvalitet i våra skolor med ökad lärartäthet

 • Vår målsättning är ett starkt individuellt stöd där det behövs, vi ska ha en skola som passar alla och en likvärdig utbildning
 • Vi ska ha förskolor och skolor i alla kommundelar
 • Bygg mellanstadieskolan i Munkedal och gör om Bruksskolan och Munkedalsskolan till lågstadieskolor
 • Fortsätta att utveckla kulturskolan i samverkan med skolan
 • Utveckla samverkan mellan skola och företag och studie- och yrkesvägledningen
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • En satsning på att behålla och rekrytera pedagogisk personal i förskola och skola
 • Vi vill göra en satsning på flera personalgrupper i skolans värld

Uppmuntra engagemang för att utveckla och pröva nya pedagogiska lösningar

 • Ge möjlighet att testa exempelvis en förskola med musikprofil, ett spår med engelskundervisning i alla (flera) ämnen på högstadiet, äventyrspedagogik eller montessori-spår i kommunal skola eller hela profilskolor
 • Ett ökat samarbete mellan skola och föreningsliv kan utveckla skolan

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.