En budget med hållbara satsningar för Trollhättan

Det är extra glädjande att vår budget kan både innehålla satsningar inom den kommunala verksamheten samtidigt som vi har en ansvarsfull och hållbar budget för kommunen. Satsningarna innebär bland annat en landsbygdsstratgi med fokus på mat, höjda anslag inom skolan för att hålla upprätthålla personaltätheten, få arbetsro inom omsorgsförvaltningen så de kan fortsätta sitt kvalitetsarbete. Satsningar på cykelvägar. Vi vill även att Trollhättan växlar upp arbetet med målet att bli bästa miljökommun senast 2025.

Nu har alla partier i Trollhättan lämnat in sina budgetförslag för 2021 i Trollhättan. Centerpartiet har som tidigare år tagit fram en gemensam budget med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Majoriteten i Trollhättan höjde nyligen kommunalskatten, något vi var emot, och under 2020 har man mest sparat dessa pengar på hög istället för att satsa dem i våra verksamheter. Vår ambition är fortfarande att kunna återställa skattesatsen senast 2025 men vi anser att i det läge vi är nu med stora behov inom alla kommunala verksamheter behöver vi satsa oss genom krisen för att på sikt komma ut med stärkta organisationer och en högre kvalitet.

Därför är det extra glädjande att vi i vår budget för 2021 kan satsa pengar inom alla kommunala nämnder samtidigt som vi stärker upp kommunens resultat för året. Det innebär höjda anslag till elev- och barnpeng inom skolan och förskolan så att vi kan behålla en god personalkompetens trots ökade lokalkostnader och att vi kan börja återställa och förbättra personaltätheten inom förskolan. Inom omsorgsförvaltningen vill vi att man satsar på att överanställa personal och satsa extra på kompetensutveckling hos alla chefer och medarbetare. Omsorgsförvaltningen behöver andrum för att kunna öka sin kvalitet inom både äldreomsorg och LSS utan att hela tiden jagas av sparkrav. Detta, tillsammans med att vi också inför lagen om valfrihet inom omsorgerna, tror vi är rätt recept för att på sikt kunna få ut en hög kvalitet till en lägre kostnad.

För att komma tillrätta med den relativt sett höga arbetslösheten i kommunen satsar vi även pengar på att skruva upp takten i det goda arbete man redan gör inom arbetsmarknadsförvaltningen och genom fler platser inom yrkesvuxenutbildningen på de utbildningar som ger bäst chanser för framtida anställning.

Även inom kultur- och fritidsområdet satsar vi pengar för att främst se till att aktiviteter för barn och unga kan fortsätta med Corona-anpassning.

De punkter vi i Centerpartiet är extra glada att vi kunnat komma överens om i budgeten är också tydliga satsningar på landsbygdsutveckling och miljö. Trollhättans stad behöver ha en tydlig strategi för hur vi vill utveckla landsbygden samtidigt som vi säkrar tillgång till åkermark för framtida närproducerad mat. Vi vill också införa ett landsbygdsråd som kan vara med och tycka till om förslag som rör landsbygden, precis som vi redan idag har exempelvis ett pensionärsråd.

För att kunna driva vidare viktig service som skolor och äldreboende i våra småtätorter öronmärker vi också pengar under kommunstyrelsen för att täcka upp kostnader att driva exempelvis skolorna i Upphärad och Velanda samt Landbogårdens äldreboende.

En annan viktig satsning för både landsbygdsutveckling, miljö och folkhälsa är att vi prioriterar cykelvägar till Sjuntorp, Åsaka och Öresjö.

Inom miljöområdet vill vi att Trollhättan antar en tydlig vision om att bli Sveriges bästa miljökommun 2025. För att nå dit behöver vi jobba mer sammanhållet kring de övergripande miljöfrågorna i kommunen, ha tydliga mål och årlig uppföljning av miljöarbetet, fasa ut gifter och plast från våra förskole- och skolmiljöer, lekplatser och exempelvis konstgräsplaner. Vi satsar också på ett miljöarbetslag för att för att hålla våra naturmiljöer och naturleder skötta och intensifiera arbetet med att ta tillvara på den biologiska mångfalden.

Sammantaget tror vi att vår budget är den som ger bäst förutsättningar för en ökad kvalitet inom välfärden i Trollhättan, ger fler möjlighet till egen försörjning samtidigt som vi på ett hållbart sätt utvecklar hela kommunen, bådes dess centrala delar och landsbygden.

Läs hela vår budget:

Budget 2021
Ramförändringar 2021-2023