Vår Politik

Bild

Centerpartiets Bollnäs Det är gott att leva i Bollnäs. Här finns levande landsbygd, framgångsrikt näringsliv och ett rikt idrotts- och föreningsliv. Vår natur är vacker och varierande med en blandning av skog, vatten och aktivt jordbruk. Alla delar av kommunen, landsbygd och tätorter - är lika viktiga för ett väl fungerande samhälle för alla. Vi har unika förutsättningar genom vår natur och tack vare alla oss som lever här. Centerpartiet i Bollnäs anser att det är särskilt viktigt att prioritera skolan, jobben, maten och att öka den upplevda trygghet för var och en, oavsett var i kommunen man bor. Det är bra i Bollnäs och vi vill fortsätta att utveckla kommunen. Centerpartiet i Bollnäs prioriterar därför dessa valfrågor:

Våra vallöften

SKOLAN KAN BÄTTRE - HÄR SKAPAS DRÖMMAR • Resultaten i skolan ska höjas • Tidiga insatser med specialpedagoger och en tillgänglig elevhälsa • Närvaro och arbetsro i skolan är en självklarhet

JOBBEN OCH FÖRETAGANDET • Bättre samarbete med företagen i Bollnäs - här skapas jobben • Rättvisa villkor - stopp för osund konkurrens • Gärna privata utförare i skola, förskola, vård och omsorg

MAT ÄR EN HELHET • Maten ska produceras så lokalt det går. • Mat ska lagas nära • Minskat matsvinn och kortare transporter

TRYGGHET • Välfungerande bredband/fiber och vägar i hela kommunen • Äldreomsorg med kvalitet, med plats för alla • Bollnäs sjukhus ska vara kvar

 

Centerpartiets Valprogram i Bollnäs kommun

2019 – 2022


Det är gott att leva i Bollnäs. I Bollnäs finns en levande landsbygd och engagerade människor. Naturen är vacker med en blandning av skog, vatten och aktivt jordbruk. Centrala Bollnäs håller ihop de större samhällena Kilafors, Rengsjö, Arbrå och omkringliggande byar. Alla delar av kommunen, såväl landsbygd som tätorter, är lika viktiga för en väl fungerande kommun.

I Bollnäs kommun finns unika förutsättningar som vi ska ta vara på och ständigt utveckla. Alla är värdefulla - barn, unga, vuxna, äldre, de som bott här hela livet och de som flyttat hit. Vi försörjer oss på många sätt. En del av oss är anställda i offentlig verksamhet, andra driver egna företag. Några är aktiva jord- och skogsbrukare, andra är anställda i små och större företag.

Världen förändras runt omkring oss, vilket innebär både hot och möjligheter. Vi måste ta tillvara de möjligheter som uppstår i utvecklingen av kommunen och lyfta fram kreativa lösningar där behov finns.

Centerpartiet i Bollnäs arbetar för ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma rätt och värde och motsäger kraftfullt all typ av våld mot kvinnor. Centerpartiet i Bollnäs säger NEJ till hedersrelaterat våld och förtryck. Alla människor oavsett bakgrund, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller härkomst skall ges möjlighet att förverkliga sig själv och känna frihet.

Så här ser vår framtidsbild av Bollnäs ut, detta är vår vision och så här vill Centerpartiet i Bollnäs jobba med utvecklingen av Bollnäs.

Låt inte Bollnäs kommun klyvas

I Centerpartiets Bollnäs finns människor i ett sammanhang, där känner man sig hemma, där känner man sig välkommen. Då är man innanför vilket är motsatsen till utanför. Centerpartiet i Bollnäs tycker att kampen mot utanförskap är en viktig samhällsfråga. Därför vill Centerpartiet i Bollnäs jobba med förebyggande och tidiga insatser. Det är viktigt att känna att man har inflytande över sitt liv och att kunna vara med och påverka. Att ta sig genomskolan med godkända betyg, att kunna få ett arbete, att bo värdigt och att finnas med i gemenskapen. Centerpartiet i Bollnäs sätter människan i centrum.

Det här vill Centerpartiet i Bollnäs kommun:

Skola

Bollnäs skolor är bra och personalen jobbar hårt men skolans resultat måste förbättras. Fyra av tio elever från den kommunala grundskolan avslutar årskurs 9 utan att vara behöriga att komma in på gymnasiet. Det duger inte att så många saknar behörighet. Skolans fokus ska vara på resultat och behörighet till gymnasium. Skolor ska lära av varandra. De skolor som lyckas bättre än andra skall visa vägen, oavsett om de är kommunala skolor eller friskolor.

Våra förväntningar på skolan, lärare och elever är höga. Vi vet att detta kommer att fungera och vi vill ge skolan stort stöd i att lyckas med denna utmaning. En del elever har sämre förutsättningar än andra, då har skolan ett tydligt ansvar att stötta dessa elever för att nå goda resultat. Även de högpresterande eleverna ska få stöd och möjlighet att gå riktigt långt som spjutspetsar i utvecklingen av vårt samhälle. Tidiga insatser är viktiga och vi behöver satsa på elevhälsan. Det börjar i förskolan och behöver hållas i till eleven står där med sitt godkända betyg när grundskolan är genomförd.

Så långt det är möjligt skall rektor ha eget ansvar och styra över sina egna resurser. Syftet med detta är korta, snabba beslutsvägar och att ansvar och befogenheter skall följas åt.

Förtroendet för de pedagoger som arbetar med barnen ska upprättas och vi ska jobba aktivt med närvaro och arbetsro i skola. Det är viktigt att var och en som arbetar på en skola är medveten om hur betydelsefull man är för elevernas utveckling.

Unga och unga vuxna i Bollnäs

Vi behöver skapa förutsättningar för att våra ungdomar och unga vuxna ska trivas i vår kommun. De behöver en positiv och meningsfull fritid med varierat utbud av aktiviteter så att det känns naturligt för dem att återvända när de har sett sig om i världen via arbete, studier eller resor. Vi vill stödja föreningar som arbetar med unga och unga vuxna på olika sätt, oavsett om det rör sig om idrott, kultur, musik, teknik eller något annat.

Arbete

Arbetslösheten i kommunen är hög, främst bland unga och de som kommit från andra länder. Samtidig aviserar många företag att de behöver rekrytera, men att kompetensen de söker inte finns tillgänglig. En kartläggning av företagarnas behov av arbetskraft och kompetens är nödvändig i kommunen. Utifrån det måste vi sedan se till att erbjuda rätt utbildning eller på andra sätt underlätta för unga och vuxna att hitta sin väg till arbete.

SYV, studie och yrkesvägledningen behöver förstärkas för att vägleda till utbildningar där det finns brist på arbetskraft. Det gäller yrkesutbildningar, hantverkaryrken som ropar efter arbetskraft, men det gäller även högre utbildningar som leder till jobb. En årlig mässa för att visa på de utbildningar som finns och vilka yrken de kan leda till behöver arrangeras.

Många nya svenskar har svårt att lära sig vårt språk. Vi vill ge ökade möjligheter till SFI, yrkesinriktad utbildning och praktik där man får möjlighet att lära sig språket, träffa svensktalande och på så sätt underlätta för att bli en del av samhället.

Den höga arbetslösheten är destruktiv. Utan att förringa de insatser som görs i projekt och åtgärder behöver vi göra mer. Vi behöver göra allt som går för att skapa riktiga jobb. Vi ska förändra attityder. Den som vågar satsa och starta företag ska hyllas, istället för att ifrågasättas. Den som försörjer sig själv och de som ger möjlighet för andra att försörja sig är välfärdens grund. En grund som möjliggör att vi som kommun kan hjälpa och stötta de som inte har möjlighet att arbeta av olika anledningar.

Tillsammans med kommunens arbetsgivare, föreningar och andra ideella krafter ska vi motverka segregation, utanförskap och arbetslöshet lika hårt oavsett orsak. Vi vill vara smidiga med de insatser samhället kan göra för dem som står längst från arbetsmarknaden. Arbetsintegrerade sociala företag och föreningsliv är viktiga medspelare.

Boende

Vi vill genom samarbete med både Bollnäs Bostäder och privata aktörer skapa möjligheter för alla i kommunen att kunna bo bra.

Villatomter med attraktiva lägen, gärna nära skola och förskola är mycket viktiga att kunna erbjuda, likväl som hyres- och bostadsrätter centralt i våra olika kommundelar. Sjönära lägen har vi gott om, och därför måste vi också öppna dem för byggnation i större omfattning än idag. Det behöver skapas fler bostäder där fler har råd att bo, i såväl tätort som på landsbygd.

Boendet är en viktig del för att inte hamna utanför. Genom att blanda boendeformer kan vi redan vid samhällsplanering motverka utanförskap och segregation.

Miljöansvar och grön tillväxt


Vi lever i en miljö som vi har lånat av framtida generationer. Det gäller både lokalt och globalt. Alla påverkar miljön på något sätt och i olika omfattning. Vi vill att påverkan ska vara så liten som möjligt och vi ska förändra våra beteenden, steg för steg.

Det handlar om att skapa ett samhälle där energin är förnyelsebar och fossiloberoende. Maten vill vi ska vara lokalt producerad, oavsett om det är vegetabilier eller kött. Det är självklart att djuren skall ha det bra. Vi ska ta hand om naturen och hushålla väl med jordens resurser.

Det lokala ekosystemet måste fungera ur många perspektiv. Kretsloppen behöver slutas så att vi förbrukar så lite som möjligt. Matsvinn är ett tydligt exempel på konsumtion som innebär ett stort resursslöseri. Idag har Sverige en låg självförsörjningsgrad, och om vi skulle bli isolerade är risken stor att vi snabbt får matbrist i landet. Därför är vi beredda att jobba hårt för en ökad andel lokalt producerad mat.

Fossilfritt

På olika sätt vill vi påskynda resan mot ett fossilfritt samhälle. Vi gillar sol, vind och vattenkraft. Biogas är ett exempel på fossilfritt drivmedel och utvecklingen av fler fossilfria alternativ går framåt. Vi behöver både resa smartare och ställa om till förnybara drivmedel. Vi vill satsa mer på kollektivtrafiken och vi ser gärna prissänkningar på biljetter för framförallt unga, så att de grundlägger goda vanor i tidiga år.

Vi behöver utveckla och utöka cykelvägnätet i kommunen, så att kortare resor enkelt kan genomföras med cykel istället för bil. Vi har stor tilltro till ny teknik, inte minst genom energisnålare alternativ.

Närproducerad mat och lokal tillagning

Lokalt producerad mat är viktigt för att vi ska få förståelse för hur maten kommer till. Vi ska kunna besöka gården och vi ska kunna lita på den mat vi äter. Det gäller kött, mjölk, spannmål och grönsaker. Då är det lokala viktigt och närheten är avgörande.

Att mat produceras lokalt, är viktigt för att minska transporter och negativ påverkan på miljön. Det minskar den sårbarhet som vi lever med idag. Vi behöver kunna klara oss själva om vi av någon anledning blir isolerade.

Odlingsmarken är hotad i hela världen, även i Bollnäs. Vi ska vara rädda om den goda jorden och kommer att arbeta hårt för att bevara åkermarken för livsmedelsproduktion och betesmarker. Genom en god dialog med företagen inom de gröna näringarna vill vi se till att marken fortsätter brukas.

Tillsatser i mat och överdriven användning av bekämpningsmedel och antibiotika i produktionen av mat innebär risker för människors hälsa. Vi ser de fördelar som lokalt producerad mat innebär. Upphandling av mat till kommunens verksamheter ska ske med samma krav som Sverige ställer på svenska producenter.

Att få känna lukten av nylagad mat och att äta tillsammans med andra är en självklarhet. Detta gäller såväl inom förskola, skola och äldreomsorg. Centerpartiet i Bollnäs kommun vill arbeta för en omställning av de kommunala köken så att maten lagas på respektive enhet - närmare barn, elever och äldre. Genom fler tillagningskök kommer det också bli enklare att ta tillvara på mat som inte äts upp direkt vid måltiden, och därmed kan också mängden matsvinn minska.

Kunskap

Kunskap om miljö, biologi, kemi och teknik är inte prioriterad i dagens samhälle. Samtidigt som vi har hög arbetslöshet, finns det brist på utbildad arbetskraft. För oss är det självklart att utbildning, fakta och vetenskapliga metoder skall användas för att skapa en tillväxt i samspel med miljön. Lika självklart är det för oss att den tysta kunskapen, den som finns bland de yrkesverksamma inom gröna näringar skall tas tillvara och förstärkas med yrkesutbildningar i området. Vi ser mycket positivt på de friskolor som engagerat jobbar med dessa inriktningar.

Infrastruktur

Landsbygden ifrågasätts, men för oss är det självklart att välståndet i kommunen kommer ur att hela kommunen fungerar. Samhällsservice i alla former måste finnas kvar och anpassas till alla delar av kommun. Det gäller till exempel vägar och cykelvägar, fiber, förskolor, skolor, arbete samt möjligheten att resa kollektivt.

Telia aviserar nedläggning av sitt kopparnät i en snabbare takt än fibernätet byggs ut. Det innebär många gånger att man får nöja sig med sämre alternativ till uppkoppling av telefon och datatrafik. I vissa fall blir det till och med omöjligt att bo och verka på landsbygden när detta händer.

För Centerpartiet i Bollnäs kommun är det högsta prioritet att vi säkerställer för de som riskerar att bli utan kontakt med omvärlden en möjlighet att få fiber ingrävd. Hela kommunen ska leva, vi måste hitta lösningar så att alla får del av den nya infrastrukturen.

Grönt företagande

Vår syn på jordbruk har vi beskrivit under rubriken lokalproducerat. Det finns mycket annat grönt företagande, till exempel de som jobbar med energi, kretslopp och byggmaterial. Skogen är viktig i vår kommun för hur vi upplever naturen, hur vi bygger och bor, hur vi försörjer oss. Försörjer oss genom att vara verksamma i skogen eller i de industrier som förädlar råvaran.

Fiskarnas vandringsvägar i vår kommun är hindrade av utbyggd vattenkraft. Vi kommer att stödja ansträngningar för att skapa vandringsvägar med omlöp för fisk och andra vattenlevande arter. Levande vatten skapar möjlighet till växande turism, speciellt fisketurismen.

Synen på företagande

Den höga arbetslösheten i vår kommun är destruktiv. Utan att förringa de insatser som görs i projekt och åtgärder behöver vi göra mer. Allt som går för att skapa riktiga jobb.

Vi vet att fyra av fem nya jobb skapas i små företag, det är anledning nog att skapa goda förutsättningar för småföretagarna. Attityden till att vara egen företagare behöver förändras. Det behöver ske på många sätt, UF företagen är viktiga att uppmärksamma. Här finns förutsättningar att väcka intresse för företagande.

Affärsidéer behöver stödjas och främjas, oavsett om det är stora projekt eller en idé som kan klara företagarens egen försörjning. I den kommunala verksamheten finns stora möjligheter att släppa fram människors drivkrafter. Det kan ske inom kommunala organisationen, men också genom att konkurrensutsätta verksamhet som passar för alternativa driftsformer.

Detta innebär att kommunen och privata företag skall ha samma förutsättningar. Lika villkor är viktigt. Vi kommer att släppa in fler privata aktörer som utförare av kommunala tjänster. LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten är ett tydligt exempel som vi håller fram både för företagandet och som valfrihet för medborgaren.


Trygghet i hela Bollnäs kommun

Bollnäs kommun är en trygg och säker kommun att bo och verka i men den självupplevda otryggheten ser Centerpartiet i Bollnäs som viktig att mota. Det kan handla om barnens väg till skolan, ungas kvällsaktiviteter, de äldres möjlighet att känna trygghet att gå ut på en kvällspromenad där det finns en anpassad belysning och tilltalande miljöer.

För att bevara känslan av trygghet och trivsel i vår kommun vill vi öka samarbetet mellan alla oss i samhället - polisen, skolan, socialtjänsten, medborgare, ideella organisationer och föreningar. Ordning och reda är grundläggande för att människor ska känna sig trygga. Det ska vara en självklarhet att känna trygghet att gå ut, oavsett tid på dygnet eller plats i kommunen.

Hederskultur och våld mot kvinnor är en verklighet som vi inte får blunda för. Vi kommer att arbeta med kraft för att förändra sådant i alla sammanhang. Alla människor skall ha möjlighet att leva sitt liv fritt och uppleva trygghet i hela Bollnäs kommun.

Restaurangerna i våra äldreboenden har varit ifrågasatta de senaste åren. Vi känner att vi lyckats med att säkra restaurangernas existens. Även i fortsättningen är vår inställning att mat och social samvaro måste få kosta. Restaurangerna ska ses som naturliga träffpunkter, där givande verksamhet äger rum. Rummen ska fyllas med aktiviteter som stimulerar lusten till liv. Så håller sig människan frisk länge.

Det är bra att vara pensionär i Bollnäs kommun. För Centerpartiet är pensionärerna viktiga kuggar i samhällsbyggandet. En aktiv pensionär tillför kommunen både sociala som ekonomiska intäkter. Centerpartiet i Bollnäs vill skapa förutsättningar för ett gott pensionärsliv, både för den friska och aktiva pensionären men också för de som orkar mindre.


Omsorg

Innehåll och kvalitet inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård är viktiga frågor för att skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre och sjuka. Centerpartiet i Bollnäs sätter kvaliteten i fokus, och vill skapa förutsättningar för att även privata aktörer ges samma möjligheter som kommunens egna verksamheter att bedriva dessa typer av verksamhet.

Det är viktigt att det finns möjlighet att själv bestämma vem som kommer in i mitt hem och utför hemtjänst. Lika viktigt är det att det finns möjlighet att välja själv var man vill bo om man behöver flytta den dag man inte orkar bo hemma längre. Därför behöver vi planera för fler platser på äldreboenden. Vi är övertygade om att det bör ske i samarbete med privata aktörer, för att kunna utveckla boendeplatser i den takt det behövs.

Vi ser uppenbara fördelar med att ha en privat vårdgivare i Bollnäs. Vi kommer att kämpa för att Bollnäs sjukhus skall vara kvar och vi ser gärna att det även fortsättningsvis finnas privata hälsocentraler.

Trygghetsboende

Redan nu är det uppenbart att vi behöver bygga trygghetsboenden, som med vår vision skall vara så bra ställen att leva på att människor söker sig dit för att finna det man behöver av god mat, gemenskap och sociala aktiviteter. Fritidsaktiviteter som gör att man håller sig frisk och glad långt upp i åldern med möjligheten att komma ut i naturen, utifrån var och ens förutsättningar.

Här ska inte finnas någon begränsning i hur gammal man måste vara. Spridning i ålder och intresse ser vi som spännande. Den dagen behovet av omsorg ökar, då är det tryggt att veta att hemtjänsten finns på nära håll.

Nytt ledarskap i Bollnäs kommun

Vi är starkt förankrade i de humana gröna socialliberala värderingar som Centerpartiet står för. Därför slår vi vakt om att ge människor möjlighet att utvecklas. Vi välkomnar och ger möjlighet för människor att komma in i vårt land och i vårt samhälle. Ett sådant land vill Centerpartiet i Bollnäs vara en del i: Ett land där vi kan leva öppet, i trygghet och med hopp om en ljus framtid.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.