Vår Politik

I Bollnäs kommun har vi rent vatten, naturresurser, levande landsbygd och engagerade medborgare. Här kan vi leva öppet och inkluderande. Det är en fantastisk kommun med goda förutsättningar som vi bor i. Alla delar av kommunen och alla människor är viktig för att bidra till en helhet.

För oss i Centerpartiet är landsbygdsfrågorna självklara, där finns förutsättningarna för hur alla delar av kommunen mår. Det följer med oss från riksdag där spelregler för jordbruket läggs fast och där beslut om lagar för strandskydd stiftas. I regionen kämpar vi för en god och nära vård, där tillgång till hälsocentraler ska finnas i hela länet. Sjukhuset i Bollnäs är en självklar del för Centerpartiets regionpolitiker.

I Bollnäs kommun har vi det bra, men det gäller att hela tiden arbeta för att bli bättre och för att våra skattepengar används på ett klokt sätt. Alla kommunens anställda är viktiga, oavsett var man arbetar. Delaktighet och inflytande ser vi som förutsättningar för att kommunal verksamhet ska fungera väl.

Centerpartiet vill driva politik som ger kraft åt människor, som värnar vår frihet och människors lika värde. I detta valprogram har vi satt ord på en del av det vi ser behöver göras.

I Bollnäs ska vi vara trygga

Ordning och reda är grundläggande för människors trygghet. Vi vill ha bättre samarbete med polisen och få dem mer närvarande, tillgänglig och synlig. Vi ska arbeta förebyggande med tidiga insatser för barn och unga. Hela vägen från förskolan till fritidsgårdar.

Trygghet innebär även att vi behöver ha en beredskap om katastrofer inträffar. El, vatten, värme och mat måste komma fram till den som behöver vår omsorg.

 • Våra offentliga miljöer ska kännas trygga därför vill vi sätta in trygghetsvärdar där det behövs som en länk mellan lokalsamhället och polisen.
 • Med kraft bekämpa våld mot kvinnor
 • Öka samarbetet mellan polis och kommun för att motverka hedersvåld och gängvåld
 • Öka samarbetet mellan medborgare, kommun, polis, skola, socialtjänst och ideella organisationer
 • Trygghet ska tänkas in från början när vi planerar bostadsbyggande och infrastruktur

Fokus på Mat, klimat och miljö

Att minska utsläppen och snabba på omställningen till fossilfria och förnyelsebara energikällor är oerhört viktigt. Jordens överlevnad hänger på hur snabbt vi nu jobbar med dessa frågor. I Bollnäs kommun kan vi göra mycket mer för att vara med att bidra till att klimatmålen uppnås och för att få en bättre miljö och klimat. För att få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar.

 • Starta utredningen om var vi kan placera vindkraft i kommunen direkt
 • Skapa möjlighet för hela kommunen att ta del av bygdepeng när vi upplåter vår natur
 • Solceller ska installeras där det är möjligt på kommunala anläggningar
 • Skapa en anpassad kollektivtrafik utifrån de behov som finns
 • Skapa plats för fler laddstationer och möjlighet för att tanka biogas
 • Skapa fler cykel- och gångvägar
 • Miljöanpassa kommunens verksamhet genom att se över upphandlingar, inköp, verksamhet och resor
 • Bevara åkermark, den behövs för att producera lokala livsmedel. Viktigt för både klimatpåverkan och minskad sårbarhet.

Sveriges bästa skola

Alla skolor i Bollnäs kommun ska samarbeta för elevens bästa. Skolans värdegrund och uppdrag handlar om förståelse, medmänsklighet, allsidighet och en likvärdig utbildning. Skolan ska ha ett lärande där elever stimuleras att utveckla sina kunskaper och demokratiska värderingar. Vårt mål är att ha Sveriges bästa utbildning.

 • Fristående förskolor och skolor ska ha lika villkor som våra kommunala skolor
 • Skolans resurser för lärare, läromedel och särskilt stöd ska öka
 • Alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg
 • Rektorer ska finnas på plats i varje förskola och skola. Ledarskapet och pedagogiken måste vara långsiktig för att få bra resultat.
 • Ha höga förväntningar på rektorer, lärare och elever. Alla ska ges möjlighet att prestera så bra man kan utifrån sina förutsättningar.
 • En närvarande och tillgänglig elevhälsa på varje skola för att i tid möta elevers behov.
 • Vällagad skolmat är viktig för att barnen ska fungera i skolan.

Fritid för alla

Vi vill ge människor i alla åldrar förutsättningar för en positiv och meningsfull fritid med varierat utbud av aktiviteter. Det behövs om vi ska trivas som unga, bo kvar eller återvända när vi har sett oss om i världen via arbete, studier eller resor. Lika viktigt är det när vi blir äldre, för att må bra och hålla oss friska.

 • Föreningsliv för alla åldrar, skapar förutsättningar att hålla oss aktiva genom hela livet
 • Vi behöver fler fritidsgårdar. Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer vill vi utveckla fritidsgårdar och andra mötesplatser för olika intressen
 • Våra idrotts- och fritidsanläggningar behöver en sammanhållen plan för underhåll och investering. De ska underhållas och vara i bra skick och lätt kunna bokas och användas så mycket som möjligt
 • Skapa fler ytor för att möta föreningarnas behov gällande idrott, kultur och övrigt föreningsliv.

En integration som gör skillnad

Vi ska göra allt vi kan för att människor ska vilja flytta hit och stanna kvar. Då är språket, trygghet, delaktighet och arbete viktiga delar för att bygga ett nytt liv och komma in i vårt samhälle.

 • Studerande vid SFI måste gå klart sin utbildning utan avbrott för att sedan kunna gå vidare till arbete eller andra studier
 • Kommunens samarbete med Föreningsalliansen, andra föreningar och aktörer är viktigt. Det ger möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och komma in i samhället.
 • Utveckla samarbetet med företag och föreningar i kommunen för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och arbete
 • Kommunen som stor arbetsgivare ska ta mycket ansvar för inkludering och mångas första möte med arbetsmarknaden

Attraktiv boende och plats för en växande kommun

Att kunna möta behov av olika boendeformer i livets alla faser och ha god samhällsplanering är en viktig faktor för att få människor att vilja leva och stanna kvar i kommunen. Lika viktigt är det att snabbt kunna möta näringslivets behov av lokaler och mark. Vi måste alltid ha beredskap och tillgång till byggklar mark både för bostäder och lokaler, i kommunens alla delar.

Centerpartiet har lagt fram förslag om lättnader i strandskyddet. Ett slopat strandskydd vid små sjöar och vattendrag och större makt åt kommunerna ger möjlighet att kunna bygga och bo där man vill i hela vår kommun.

 • Genomföra planprogrammet ”Gärdet mitt i staden” så snart som möjligt. En mycket viktig del i att skapa attraktiva boendemiljöer i kommunen
 • Ha byggklara tomter för både bostäder, handel och industri för att kunna svara upp mot det behov som finns och kan uppstå i hela vår kommun
 • Skapa tillgång till olika boendeformer för att möta upp behov i livets olika skeenden, exempelvis trygghetsboenden
 • Vid nybyggnation använda klimatvänliga sätt att bygga för att få så låg klimatpåverkan som möjligt både i konstruktion och driftskostnader
 • Vi säger nej till att bygga på åkermark, för där ska det odlas mat.
 • Planera för blandade boendeformer för att motverka utanförskap och segregation

Gynna företagande för ett växande näringsliv

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. De är stommen till arbetsmarknaden och skatteintäkter i Bollnäs kommun. Därför är det oerhört viktigt för kommunen att ha goda kontakter och kunskaper om kommunens näringsliv för att se vilka behov som finns och vad vi som kommun kan bidra med för att underlätta och stötta. Näringslivskontoret ska vara en självklar samarbetspartner till våra lokala företag som möjliggör utveckling.

 • Kommunen ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med privata företag
 • För oss är det viktigt med alternativa driftsformer inom kommunens verksamhet. Det skapar dynamik som ger arbetstillfällen, valfrihet och utveckling
 • Vi arbetar mot att fler privata aktörer ska investera i vår kommun
 • Upphandla och köp varor och tjänster av lokala företag så långt det är möjligt
 • Utveckla och fördjupa samarbetet med kommunens alla företagare genom att skapa ett näringslivsråd eller liknande kontaktyta.
 • Koppla utbildningsmöjligheter mot företagens och arbetsmarknadens behov

En trygg omsorg

De äldre i vår kommun ska alltid känna att de får den hjälp och det stöd som de behöver. Det ska finnas platser på särskilda boenden och övrig verksamhet inom lagstadgade tider, ingen ska behöva vänta i osäkerhet. Vi har otroligt duktig personal inom omsorgen men de behöver få mer inflytande över sitt arbete och vi behöver höja statusen för att få en bättre arbetssituation för dem och för att kunna rekrytera fler.

 • De som har hemtjänst eller andra tjänster i hemmet har rätt att känna sig trygga, förstå och känna tillit till de som ger omsorg
 • Den som vill ska ha friheten att välja utförare för hemtjänst och boende
 • Vi vill öka antalet platser på särskilda boende och värna närhet till anhöriga. Boendeplatser ska finnas i de olika kommundelarna.
 • Skapa fler trygghetsboenden, gärna i samarbete med privata aktörer
 • För den egna verksamheten är kompetensutveckling viktig till både chefer och medarbetare
 • Vi vill behålla heltidsbeslutet men även ge rätt att jobba deltid för den som så önskar
 • Vi kommer att förbättra arbetsvillkor, höja löner och status inom omsorgen

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Centerpartiet Bollnäs


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.