Nordanstig
Centerpartiet lokalt

Omsorg

Vi vill satsa på en trygg ålderdom där du får möjlighet att bo som det passar dig som individ utifrån mående.

Vi vill att bostäderna ska vara tillgängliga både för äldre och handikappade.

Vi vill möjliggöra ett friskare åldrande. Äldrevårdsprogram Ett förebyggande arbete gagnar både den enskilda individen i form av ökad livskvalitet och bättre hälsa. Det ger stora samhällsvinster.

Vi vill erbjuda träningstillfällen för äldre på alla orter, personligt träningsprogram utformat av fysioterapeut.

Vi vill utveckla den dagliga verksamheten.

Vi vill möjliggöra mer teknik inom omsorgen som skapar en trygghet för våra äldre.

Vi vill utveckla Hagängsgården och få den attraktivare och närmare centrum genom att planera en ny gång och cykelväg.