Valplattform Centerpartiet Ovanåker 2018-2022 , 71.2 kB.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.

HELA OVANÅKER SKA LEVA

Centerpartiet anser att det är viktigt med offentlig service i hela kommunen. Människor bär på drömmar och visioner och kommunen ska ha spridning av bostäder och service där folk vill bo. Goda kommunikationer både vad gäller transporter, IT och telefoni.

Kommunen ska utveckla och stödja näringslivet tillsammans med företag och handel. Det är viktigt att turism, landsbygdsutveckling och de gröna näringarna får kvalitativa utvecklingsmöjligheter. Det främjar även turism- och kulturutbudet, vilket berikar även för våra innevånare. Världsarvet Hälsingegårdar och Biosfärkandidatområdet Voxnadalen är en bra och unik grund för att skapa tillväxt.

MEDBORGAREN I FOCUS

Centerpartiet anser att det är viktigt att ha en omsorg som bygger på värdighet och respekt för individen. Lokalisering och byggnation ska ske efter behov liksom boendeformer både i Alfta och Edsbyn. Tid för omsorg om den enskilde är viktigt samt att brukarna möter färre antal personal.

Båda högstadieskolorna ska vara kvar. Personaltäthet och gruppstorlek ska prioriteras i alla skolans verksamheter. Kommunen ska ha en helhetssyn på hur beslut påverkar individ och grupp och följa barnperspektivet enligt Barnkonventionen. Stöd till barn och unga mot mobbing. Vi vill att Voxnadalens gymnasium ska finnas kvar och utvecklas. Möjligheten att vidareutbilda sig ska finnas för kommunens medborgare.

Valfrihet är viktigt för den enskilde.

DET GODA LIVET I OVANÅKER

Centerpartiet anser att livskvaliteten ska värnas och utvecklas. Vi måste se sammanhang vid planering. Vi anser att tillagningskök skapar positiva livsmönster för barn och äldre genom förhöjd matkvalitet och mer trivsam matmiljö. Vi bör vid upphandlingar ha ett miljö- och klimattänk. Gång- och cykelvägar samt vägnät planeras väl.

Vårt rika föreningsliv bör ha stöd för den verksamhet som skapar livskvalitet i stort och smått.
Det främjar gemenskap och god hälsa. Ovanåker ska vara en fortsatt trygg kommun att leva i. Nolltolerans för alla former av kränkande behandling.

Våra nya medborgare berikar. Det är viktigt att integrationen lyckas. Det behövs arenor för goda möten och möjlighet för alla att hitta meningsfulla sysselsättningar oavsett bakgrund och ålder. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

MILJÖ OCH KLIMAT

Det är viktigt att miljöarbetet drivs på i vårt Ovanåker lika som i Sverige och EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Vi vill se att det byggs fler laddstationer i olika former samt att kommunens fordonsflotta ses över. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller att badankan barnet tuggar på är giftig.

I Ovanåker växer skog med hög kvalitet. Vi ser att den i framtiden kommer vara en viktig tillgång i exempelvis vårt arbete med biosfärområdet och gynnar även vår välfärd och miljö genom färre transporter och fler arbetstillfällen genom lokal förädling. Äganderätten för bl a skogen måste värnas. Jakten och fisket handlar om att uppleva naturen och är livskvalitet för många. Att vårda viltstammarna samt gynna och skydda de olika biotoperna är viktigt.

TRYGGHET

Ovanåker är en trygg kommun att bo i. Vi ska värna detta och utveckla ett hållbart samarbete med polisen och andra aktörer med bl a det brottsförebyggande arbetet.

Vår självförsörjningsgrad av livsmedel måste öka och bl a kan vi gynna detta genom beslut som stärker den lokala livsmedelsproduktionen. Matförsörjning är en fråga som inte varit aktuell på många år men som vi nu måste ta hänsyn till.

Vi måste fortsättningsvis kunna erbjuda lämplig mark för utveckling och expansion.
Planarbeten måste genomföras för att få fram lämplig mark för både företag och bostäder.

 

Relaterade nyheter