Skola och utbildning

En skola som ser varje enskild individ

Centerpartiet i Sandviken ser att det finns utrymme för olika utförare inom skolan. Genom den mångfald som finns kring olika pedagogiker och lärstilar ser vi att den traditionella skolan har ett behov av komplement. Möjligheten att ta tillvara på sina livschanser och leva ett självständigt liv påverkas i hög utsträckning av möjligheten att kunna tillgodogöra sig en utbildning.

Med en relevant utbildning ökar också förutsättningarna till att få ett arbete, och idag kräver många yrken minst en gymnasieexamen. I Sandviken har vi stora utmaningar med att höja utbildningsnivån. För det krävs det en skola - från förskolan till gymnasiet - som ser varje elev och kan anpassa sig efter alla barn- och ungdomars olika behov. Skapar lust att lära, ger eleverna rätt verktyg för vuxenlivet och har resurserna att i tid ge rätt stöd och hjälp.

Vi ser även att det finns ett stort behov av att arbeta med barn och ungas hälsa. Vi ser att särskilt att den psykiska ohälsan växer. Att vända den utvecklingen är en av våra största och viktigaste utmaningar.

Att det finns en tillgänglig förskola och grundskola har stor betydelse för var man väljer att bosätta sig. Alla människor väljer inte att bo centralt. Det är viktigt att yngre barn och unga inte behöver resa långt för att kunna gå i skolan. Det måste finnas goda förutsättningarna för byskolor och andra skolformer för att de mindre orternas ska kunna växa och utvecklas.

Människan har en innovativ och kreativ sida. Innovatörer och entreprenörer skapar förutsättningar för tillväxt. Ett viktigt verktyg för våra unga är att förstå vikten av företagsamhet och företagande. Oavsett om man själv väljer att bli entreprenör så bidrar förståelsen för företagande till att man bättre kan hävda sig i arbetslivet. Därför har skolan ett stort ansvar i stimulera ett innovativt och kreativt tänkande hos barn och unga redan i tidig ålder. Med denna bakgrund anser vi att företagande bör introduceras som ett eget ämnesområde i grundskolan.

I Sandviken arbetar Centerpartiet för

 • Satsa på elevhälsan för att motverka ohälsan oss barn och ungdomar
 • Introducera företagande och entreprenörskap i grundskolan och mer utrymme för praktik och studiebesök på skolschemat
 • Fortsatt satsa på UF(Ungt Företagande)
 • Se över behovet av speciallärare för att säkerställa at vi kan ge stödinsatser i tid
 • Lokalproducerad mat i förskolan, grundskolan och gymnasiet
 • Resurser till kompetensutveckling av personal för att ge rätt verktyg att möta alla barn och ungdomars olika behov och förutsättningar
 • Öppenhet för alternativa driftsformer och för att ta tillvara på de mindre skolornas potential
 • Dialog mellan näringslivet och kommunen kring gymnasieutbildningarna
 • Arbetsro för personal och elever och garantera säkra, hälsosamma lokaler och lekplatser
 • Uppmuntra och ta hänsyn till initiativ från lärare och elever
 • Ökat elevinflytande samt skapa möjligheter för flexiblare skolscheman
 • Säker, generös och trygg skolskjuts som tar hänsyn till elevers faktiska behov av resande
 • Förskola med öppettider som är anpassad efter människors arbetsliv
 • Mindre barngrupper på förskolan för att möjliggöra för alla barn att synas

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.