Vård och omsorg

Trygg vård och omsorg av högsta kvalitet

En förutsättning för människors självbestämmande och välmående är att känna sig trygg. Trygghet innefattar bland annat att det finns en tillgänglig offentligt finansierad vård och omsorg av högsta kvalitet.

Vården och omsorgen ska ha högsta kvalitet och möta dina behov. Vi arbetar för en vård och omsorg som ser hela människan. Som ger möjlighet för medbestämmande och den enskildes rätt till en egen identitet. Därför vill vi att det ska finnas en mångfald av utförare och innehåll så att du t ex kan välja den hemtjänst eller äldreboende som passar dig bäst. Detta är även viktigt för att personalen ska ha olika arbetsgivare att välja på.

Vi vet att det är viktigt för många äldre och funktionshindrade att ha möjlighet att bo kvar i sin hemort. Därför behöver kommunen säkerställa att det finns boenden och omsorgstjänster av hög kvalitet i hela kommunen.

Vården och omsorgen måste ha den kompetens och de resurser som behövs för att möta alla. Oavsett ålder och vårdbehov. Även den anhörige behöver känna trygghet. Det gör man genom att få rätt stöd för genom en verksamhet som är flexibel inför människors livssituation.

För att utveckla, förnya och förbättra vården och omsorgen är det viktigt att det finns förutsättningar för kreativa och drivna entreprenörer att skapa alternativa driftsformer inom välfärdssektorn.

I Sandviken arbetar Centerpartiet för

 • Kommunal verksamhet med olika profilering av innehåll för att erbjuda tjänster som passar dig bäst
 • Öppna upp för valfrihetssystemet LOV(lagen om valfrihet) för att skapa möjlighet för dig att välja vem som ska hjälp dig i vardagen.
 • Delade upphandlingar för du ska kunna äta lokalproducerad mat också när du blir sjuk eller gammal.
 • Att trygghetslarm och andra hjälpmedel ska finnas tillgängliga för att underlätta vardagen för de som behöver,
 • Att du också på ålderns höst kan välja och bo i hela kommunen bl a genom att säkerställa att det finns äldre och trygghetsboenden i hela kommunen.
 • Säkerställa att nyanställd personal och vikarier genomgår ett introduktionsprogram
 • Fler omsorgsplatser som är anpassade för att ta hänsyn till individens livssituation, behov och förutsättningar.
 • God arbetsmiljö för personalen
 • Förbättrat underhåll av äldreboenden och trygghetsboenden
 • Hänsyn till äldres sociala behov genom att t ex säkerställa gemensamma måltider hela veckor
 • Höja andelen medarbetare med relevant utbildning inom omsorgsområdet och skapa goda möjligheter för vidareutbildning och kompetensförstärkning
 • Nyttja modern teknik, bl a för att förbättra möjligheterna för vård i hemmet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.