En god och nära vård

Du ska ha rätt till en god och nära vård när du är sjuk – det är regionens viktigaste uppgift. Rätten till en god vård ska gälla oavsett var i Gävleborg du bor eller vad ditt problem beror på. Vården för de som lider av psykisk ohälsa eller missbruk måste bli bättre.

sol-has-bg

Kvalitet, mångfald och valfrihet

Vården är regionens absolut viktigaste uppgift. Alla länets medborgare ska erbjudas en vård av hög kvalitet. Med hjälp av valfrihet, fast läkarkontakt, fler förebyggande insatser och mindre andel hyrpersonal skapar vi förutsättningar för en god vård.

 • Din rätt att välja vilken vårdgivare du vill ha eller inte ha är grundläggande för att skapa hög kvalitet i vården. Valfriheten ska prägla hela sjukvårdskedjan och gälla från dag ett. För att detta ska fungera måste det råda konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare.
 • Fler patienter ska få en fast läkarkontakt. Att som patient få träffa samma läkare över tid ger ett tryggare omhändertagande och en effektivare vård.
 • Vi vill minska mängden inhyrd personal och låta regionen säkerställa sin egen bemanning. Det skapar kontinuitet i vården.
 • Förebyggande arbete är en vinst för såväl individen som samhället. För att få välmående medborgare vill vi satsa på folkhälsan och ge fler människor stöd att förebygga ohälsa.
 • Personalen är vårdens viktigaste resurs. För att personalen ska kunna utvecklas i sina yrkesroller måste det ges möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
 • Det behövs en jämlik och säker vård för kvinnor genom hela livet. Kvinnor och män ska ha samma rätt till en god vård.
 • HBTQ+-personer har samma rätt till ett gott bemötande i vården som alla andra. För att klara detta behövs utbildningsinsatser. Transpersoner ska ha rätt till stöd och vård på vetenskaplig grund, fri från fördomar.
 • Ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunerna behöver ses över. Till exempel skulle all vård i hemmet kunna skötas av kommunen från början, istället för att ansvaret flyttas över först efter två veckor som nu. Det skulle ge patienten en tryggare upplevelse med färre personalbyten.

Vård nära dig

Gävleborg är ett län med stora avstånd, men vården måste ändå alltid vara nära människan. I ett landsbygdslän kan inte vård och psykiatri koncentreras till ett fåtal städer. Alla länets hälsocentraler och sjukhus är viktiga och ska ges goda förutsättningar, även de små på mindre orter.

Digitaliseringen har stor potential att göra vården mer tillgänglig, men det måste ske på rätt sätt. Fysiska alternativ ska alltid erbjudas för den som vill ha det.

 • Bollnäs sjukhus håller hög kvalitet och ska värnas. För att stärka sjukhuset vill vi att en eller flera privata utförare involveras i verksamheten.
 • Det ska finnas trygg och nära vård, dygnet runt, även på landsbygden. Därför måste Närsjukhuset i Ljusdal utvecklas så att människor kan känna trygghet där de bor. Det är ofta bättre att vårda människor nära hemmet än att förlita sig på långa sjuktransporter.
 • De mobila teamen är en viktig förstärkning och ett komplement till den övriga vården, framförallt för att minska transporterna av sköra patienter. Vi vill fortsatt satsa på att utveckla de mobila teamen för kroppslig och psykisk hälsa.
 • När det är möjligt ska digitala vårdmöten erbjudas för den som kan och vill. På så vis kan icke nödvändiga resor undvikas, vilket är bra för såväl patienten som regionen och miljön. Alla länets hälsocentraler ska kunna erbjuda både fysiska och digitala besök.
 • Nätläkare är en viktig innovation som underlättar för många. Verksamheten måste dock regleras på ett ekonomiskt hållbart sätt som inte utarmar regionens resurser. Det är viktigt att säkerställa att nätläkarna inte tjänar pengar på något som hade kunnat lösas med egenvård.

Psykiatri och missbruk

Den psykiatriska sjukvården är en lika viktig del av regionens sjukvård som den kroppsliga – den som mår psykiskt dåligt ska ha samma rätt till en god vård som den som brutit benet.

Gävleborg har ett stort problem med drogmissbruk, något som ofta hänger ihop med annan psykisk ohälsa. Missbrukare ska få både skadereducerande vård och hjälp att komma ur sitt missbruk.

 • Arbetet med framför allt barn och ungas psykiska hälsa måste stärkas. Samarbetet mellan BUP och skolhälsovården måste bli bättre.
 • Människor som befinner sig i akut psykisk kris, t.ex. vid självmordsförsök eller psykos, ska inte mötas enbart av polis. Därför vill vi införa en psykambulans, som kan ge människor i svåra situationer den vård de behöver.
 • Även Hälsinglands patienter behöver en psykiatrisk jourmottagning. I nuläget finns den enda psykiatriska jourmottagningen i Gävle. Det behövs en till.
 • Lågtröskelmottagningar med sprutbyte är ett effektivt sätt att minska dödlighet bland missbrukare, och hjälpa människor ut ur missbruket. Vi är positiva till etableringen av en lågtröskelmottagning i Gävle, och vill se en även i Hälsingland.
 • Fler missbrukare måste få hjälp med avgiftning. Idag når stödet för få, eftersom reglerna om vem som kan få hjälp är för strikta. Vi vill att vården ska komma in i ett tidigare skede.
 • Dödligheten bland missbrukare är oacceptabelt hög. Det måste vi ändra på, exempelvis genom att göra läkemedel som kan rädda livet på den som tagit en överdos mer tillgängliga.
 • Den som lider av såväl missbruk som psykisk ohälsa ska få hjälp med båda problemen samtidigt. Utifrån nuvarande lagstiftning ska regionen och kommunen samarbeta. För att det ska fungera ska kostnaden mellan kommun och region delas lika.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.