Laholms vårdcentraler bland de bästa i landet

- Det är viktigt att alla får ett gott bemötande, här gör personalen på vårdcentralerna ett riktigt bra arbete, säger Ove Bengtsson, Laholm som är 1:e vice ordförande i Region Hallands driftsnämnd närsjukvård.

 

Vårdcentralerna i Halland får högre betyg än riket i den nationella patientenkäten. Extra högt betyg får vårdcentralerna i Laholms kommun.

- Det är mycket glädjande, säger Ove Bengtsson (C) som är 1:e vice ordförande i Region Hallands driftsnämnd Närsjukvård och bosatt i Laholms kommun.

I den Nationella patientenkäten placerar sig vårdcentralerna i Halland bättre än riket. Både de offentliga och de privata mottagningarna får ett gott betyg från patienterna i alla områden som undersökts.

Laholm sticker ut

- När vi jämför kommunerna i Halland så sticker Laholm ut med mycket höga betyg. När det gäller respekt och bemötande ligger betyget på höga 91.4 procent. Jag är glad över att den nära och vardagliga vården i Laholm fungerar så bra, säger Ove Bengtsson.

Undersökningen genomfördes under slutet av 2019 och över 100 000 personer fördelade över landet har besvarat frågor om sin upplevelse av primärvården.

Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Halland i topp
Primärvården i Halland placerar sig bättre än riket i samtliga områden i undersökningen. Särskilt höga betyg får vårdcentralerna i Halland inom området respekt och bemötande. Över 94 procent av de tillfrågade upplevde att de bemötts med respekt och värdighet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, region eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

- Det är viktigt att alla får ett gott bemötande, här gör personalen på vårdcentralerna ett riktigt bra arbete, säger Ove Bengtsson.

Fakta/Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälsocentral eller vårdcentral under september månad. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.