Miljö och Klimat

Bild

För att du, dina barn och dina barnbarn ska kunna leva och må bra i Halland behövs en klimatsmart utveckling, som ger både tillväxt och långsiktig hållbarhet. Halland har alla förutsättningar för grön tillväxt och kan utvecklas till Sveriges grönaste tillväxtregion. Det vill vi bidra till.

För att bli Sveriges grönaste tillväxtregion måste vi höja ambitionen i klimatarbetet. Klimatförändringarna är vår tids viktigaste fråga. Halland är en region med en stor potential att möta många av utmaningarna och bidra till att minska vår gemensamma påverkan på klimatet. Men vi är också en region där klimatförändringarna kan få stora konsekvenser.

Det behöver göras krafttag för att ta tillvara vår regions största tillgångar såsom solen, vinden, skogen och bioenergin. Region Halland måste också gå före och genom sitt upphandlingsförfarande och sitt fastighetsbestånd initiera innovativa lösningar som ligger i den absoluta framkanten när det gäller hållbarhet.

Centerpartiet Hallands prioriterade förslag för en minskad klimatpåverkan, tryggade naturresurser och för att förebygga effekter av klimatförändringarna:

  • Region Halland ska tillsammans med kommunerna ta fram en strategi för att förebygga effekterna av klimatförändringarna.
  • Region Halland ska i samverkan mellan Vattenfall, Högskolan i Halmstad och andra högskolor/universitet utveckla ett forskningscentrum för förnybar energi på Ringhals.
  • Region Halland ska verka för en eller flera havsbaserade vindkraftsparker.
  • Halland ska ha en god självförsörjningsgrad för livsmedel med en målsättning på mer än 50 procent.
  • När jordbruksmark tas i anspråk för samlad bebyggelse, ska en hög exploateringsgrad tillämpas, dessutom ska förlorat produktionsvärde och biologisk mångfald kompenseras om jordbruksmark tas i anspråk.
  • Använd Region Hallands fastigheter för kolbindning, ekologisk dagvattenhantering, energiproduktion och vattensnål teknik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.