För eksjö kommuns bästa

Bild

Från vänster: Lisa Petri Draklid, Ingbritt Martinsson, Jan Nilsson, Samer Ahmad, Anders Ingvarsson, Annelie Hägg, Bo-Kenneth Knutsson, Gun-Ann Öholm Jansson, Lennart Nilsson, Martina Nord, Tommy Ingvarsson.

 

Nedan kan du läsa delar av vårt valprogram för 2023-2026

VÅR IDÉ - NÄRODLAD POLITIK
Centerpartiets vision är en företagsam, grön, trygg och välkomnande kommun. Att människor vill bo, leva och verka i vår kommun är en förutsättning för en god välfärd. Politikens roll är att skapa förutsättningar för och stimulera utveckling, erbjuda välfärdstjänster och ge framtidstro. Vi har en stark tilltro till kommunens invånare och deras förmåga till att utvecklas, göra ett bra jobb, starta företag och ta ett ideellt ansvar. Närodlad politik ger medborgarna valfrihet och självbestämmande och vi är övertygade om att jobb, tillväxt och ansvar för miljön är varandras förutsättningar. Alla människor har lika rätt och värde, alla har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter.

DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN
Snabbhet, enkelhet, flexibilitet och ömsesidig förståelse är honnörsord. Kommunens uppgifter är att underlätta företagsamhet i alla former. Nätverk, samarbete och utbyte av initiativ och idéer är självklara medel i allt utvecklingsarbete inom industri, jord- och skogsbruk, handel, tjänstesektor samt en växande besöksnäring. Tillgång till mark, lokaler och god kommunal service ska finnas i
hela kommunen.

DEN GRÖNA KOMMUNEN
Hållbar utveckling är ledstjärnan för Centerpartiets politik. Innebörden är att vi vill skapa en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra för kommande generationer. I ett hållbart samhälle måste ekonomisk, social, och miljömässig utveckling samverka. Vi ska snabba på omställningen till en grön kommun och vi vill att det ska vara lätt att göra rätt.

DEN TRYGGA KOMMUNEN
I den trygga kommunen får alla människor plats. Detta främjar vi genom att skapa mötesplatser där människor möts oavsett social och kulturell bakgrund. Detta möjliggör tolerans och förståelse för
våra olikheter, vilket är grunden för ett tryggt samhälle. Vi tycker att kultur- och fritidsaktiviteter i Eksjö kommun ska prioriteras i synnerhet för barn och ungdomar. För Centerpartiet är mångfalden och bredden inom föreningslivet så viktigt att det ska stimuleras och stödjas. För tryggheten i samhället är också samverkan mellan sociala insatser, polis, räddningstjänst och sjukvård en viktig del.

DEN VÄLKOMNANDE KOMMUNEN
Som medborgare och företagare ska du känna att Eksjö är en välkomnande kommun inför idéer, initiativ och engagemang. Människor som engagerar sig, tar initiativ och driver frågor skapar
stora mervärden för oss alla. Kommunen ska underlätta genom bra bemötande och ett flexibelt, problemlösande arbetssätt. Vi arbetar för att alla oavsett språk och kulturbakgrund ska få plats,
ta ansvar och bidra till det goda samhället.

MÅNGFALD BERIKAR!
I Eksjö kommun ska du känna dig välkommen som boende, nyinflyttad eller som besökare. Det finns behov både av fler invånare och fler besökare och kommunen kan underlätta genom bra bemötande och ett flexibelt, problemlösande arbetssätt.

EKONOMI: VÅR IDÉ
En välskött ekonomi är en förutsättning för fortsatt god service och trygghet. Det är inom ramen för en balanserad ekonomi vi kan förverkliga vår politik.

Vi arbetar för att:
• skatten blir oförändrad under kommande mandatperiod
• kommunal verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet i hela kommunen
• utgifterna över tid inte får vara större än inkomsterna, för att säkra framtidens service
• en fortsatt positiv befolkningsutveckling i kommunen genom att erbjuda bland annat bra offentlig service, goda möjligheter till bostäder och ett gott företagsklimat

NÄRINGSLIV: VÅR IDÉ
Kommunen ska genom samverkan skapa bra förutsättningar och underlätta för nyföretagande och befintligt näringsliv. Kommunen ska vara serviceinriktad, positiv och konstruktiv i alla näringslivskontakter. Kommunens möjlighet att stödja människors idéer och kreativitet ska utvecklas. Det får människor att växa, skapar arbetstillfällen, tillväxt och därmed välfärd.

Vi arbetar för:
• ett gott företagsklimat
• att stödja företagande och utveckla entreprenörskap
• att särskilt uppmärksamma integration och jämställdhet i näringslivsarbetet
• en öppenhet för olika driftsformer
• att använda lagen om offentlig upphandling på ett sätt så att lokala företag kan vara med i konkurrensen
• att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv samt att förbättra företagens rekryteringsmöjligheter genom exempelvis yrkesutbildningar och praktikplatser
• att stimulera företagsutveckling genom att se till att mark, lokaler, bredband och bra vägar finns i hela kommunen

KLIMAT OCH MILJÖ: VÅR IDÉ
Vi siktar mot en hållbar utveckling, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Arbetet för klimat och miljö kännetecknas av enskilt och gemensamt ansvar och en genomtänkt kommunal strategi.
Grunden i naturvårdsarbetet är ett livskraftigt jordbruk, ett grönt aktivt skogsbruk, och bevarande av mångfalden i landskapet. Allemansrätten, med frihet under ansvar, ger möjligheter och förstärker människans känsla för natur och miljö. Information och kunskap är en nyckel till framgång.

Vi arbetar för att:
• klimat- och miljöaspekter tas in i all samhällsplanering och i kommunens alla verksamheter
• stadsnära rekreationsområden ska utvecklas
• förbättra förutsättningarna för användandet av fossilfria och förnybara drivmedel, exempelvis med utbyggnad av laddinfrastruktur.
• fortsätta öka andelen fossilfria energikällor som till exempel solenergi och vindkraft
• närodlade varor och tjänster används
• fortsätta utveckla gång- och cykelvägar inom och mellan våra orter
• tillgången till dricksvatten av hög kvalitet säkras
• fortsatt ställa ambitiösa miljökrav vid kommunal upphandling
• öka miljömedvetenheten hos alla invånare

MAT: VÅR IDÉ
Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara sund, säker och hållbar. För ökad självförsörjningsgrad och med hänsyn till både miljö och klimat vill vi att vår mat ska produceras nära. Det är både en miljöfråga och en hälsofråga. Därför vill vi kontinuerligt öka kunskapen hos personal som köper in, tillagar och serverar mat i offentlig sektor, för att främja säkra och sunda måltider. Vi vill också att man vid upphandling och inköp till offentliga kök ska kunna ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och användandet av antibiotika.

Vi arbetar för att:
• fortsätta öka andelen närproducerad mat
• all mat ska vara giftfri med hög miljö- och klimathänsyn
• minska matsvinnet i våra kommunala verksamheter
• erbjuda en valmöjlighet i utbudet i våra restauranger och till våra brukare
• erbjuda god måltidsmiljö i våra restauranger
• använda lagen om offentlig upphandling på ett sätt så att lokala företag kan vara med i konkurrensen

VÅRD OCH OMSORG: VÅR IDÉ
Vården och omsorgen ska stärka människors trygghet, erbjuda hög kvalitet och lika villkor för alla i livets olika skeden. Vård och omsorg ska kännetecknas av omtanke, värdighet och respekt. En
av kommunens viktigaste uppgifter är att värna om de människor som behöver samhällets stöd. För att klara detta behövs utökad samverkan mellan Regionen och kommunernas verksamheter.

Vi arbetar för att:
• utveckla och öka samverkan mellan kommun och region
• stödja och driva det hälsofrämjande arbetet, exempelvis genom Hälsocenter
• främja goda livsvillkor för barn och unga
• erbjuda äldreomsorg utifrån individens önskemål och behov, bland annat genom olika boendealternativ
• att uppmuntra engagemang till anhörigvård och väntjänster
• kunna erbjuda möjlighet till samboende på våra äldreboenden
• ge människor möjlighet att välja sin vårdgivare
• utveckla stödfunktionerna till barn, ungdomar och vuxna med psykiska och fysiska funktionsvariationer
• utveckla öppenvården och skapa individuella lösningar
• stödja hälso- och friskvårdsarbete och förebyggande insatser mot alkohol, narkotika och andra droger
• fortsätta kvalitetssäkra all omsorgsverksamhet genom god bemanning och kompetensutveckling

UTBILDNING OCH SKOLA: VÅR IDÉ
Varje individ ska ges förutsättningar att utvecklas och växa som människa. Det är viktigt att vara väl förberedd för framtiden, att stärka självkänslan och att stimulera lusten att lära. Undervisningen
ska vila på demokratisk grund, med respekt för varje individ och med hänsyn till att alla lär på olika sätt och har olika förutsättningar. Vi eftersträvar en lokalt förankrad skola där personal, elever och föräldrar har möjligheter att påverka och ta ansvar.

Vi arbetar för:
• en likvärdig utbildning av hög kvalitet i kommunens alla skolor
• att genom god samverkan möta barn och ungdomar med särskilda behov
• att full behovstäckning finns i förskola
• att behålla förskolor och skolor i de mindre tätorterna
• att tidiga insatser i skolan prioriteras så att alla elever får förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna
• prioritera utbildning i svenska språket
• ett brett utbud av yrkes- och studieförberedande program och lärlingssystem i samverkan med gymnasieskolor på Höglandet
• att fortsätta utveckla vuxenutbildningen i samverkan med arbetsförmedling, studieförbund och näringsliv
• att utöka satsningen på högskoleutbildningar lokalt och på distans för att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• fördjupad samverkan med universitet och högskolor
• att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för lärare och skolledare
• digitalisering för en framgångsrik skola
• fortsatt utveckling av skollokalerna till moderna lärmiljöer

UNGDOMAR: VÅR IDÉ
Ungdomar ska uppleva att Eksjö är en attraktiv kommun att bo i genom en stimulerande utbildningsmiljö och ett varierat fritidsutbud. Känslan av att vara behövd och att det finns förväntningar är viktig. Vuxenvärlden ska visa de unga tillit. Det måste finnas plats för ungdomars engagemang, kunnande och ansvarstagande. Ungdomar kan och vill om de ges möjligheter.

Vi arbetar för att:
• skapa mötesplatser för ungdomar
• underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden
• få fler vuxna synliga i ungdomars liv
• alla ungdomar 15-17 år även fortsatt ska erbjudas feriejobb

BOENDE: VÅR IDÉ
Vår kommun kan erbjuda mycket goda boendemiljöer både på landsbygden och i våra tätorter. Boendet är viktigt för människors trivsel och kommunens attraktionskraft.

Vi arbetar för att:
• ta tillvara våra unika kultur- och naturmiljöer
• strandnära byggande ska vara möjligt på lämpliga ställen
• skapa bra bostäder för ungdomar till rimlig kostnad
• öka samverkan med lokala, privata och offentliga aktörer för bostadsbyggande
• stödja och underlätta för invånarna vid olika ansökningsprocesser
• erbjuda behovsanpassade bostäder med olika storlekar och boendeformer
• planera bostadsområden för främjande av naturliga mötesplatser
• trafiksäkerheten tillgodoses med bra gång- och cykelvägar
• värna tryggheten i samtliga bostadsområden
• miljöhänsyn tas i bostadsplaneringen

TRYGGHET OCH GEMENSKAP: VÅR IDÉ
Människor i vår kommun har rätt att känna sig trygga. Ett gott samhälle byggs på ett inkluderande förhållningssätt där alla människor får plats och bidrar.

Vi arbetar för att:
• stimulera samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten i hela kommunen
• öka samverkan mellan skola, polis och sociala myndigheter
• främja respekt för lag och rätt
• stödja alla krafter som verkar för att öka integrationen mellan människor från olika kulturer

KOMMUNIKATIONER: VÅR IDÉ
För kommuninvånarna är det viktigt att det finns goda kommunikationer med bra vägar, järnvägar och fibernät. Det ger förutsättningar för boende, företagande och arbets- och studiependling
i hela kommunen. För detta krävs aktiv samverkan med olika myndigheter i planeringen av vår region.

Vi arbetar för att:
• väg 40 mellan Eksjö och Nässjö genomförs till 2+1 väg med cykelväg och att förbifart söder om Eksjö snarast byggs
• på sikt elektrifiera järnvägen Jönköping - Oskarshamn samt i närtid elektrifiera järnvägen Eksjö - Nässjö
• få direktförbindelse med tåg mellan Eksjö och Jönköping
• fortsätta förbättra underhållet av det kommunala och enskilda vägnätet
• upprätta goda kommunikationer mellan kommunens tätorter och med omgivande tätorter, även på kvällar och helger
• förbättra närtrafiken i hela kommunen
• erbjuda bredband, via fiber, i hela kommunen

KULTUR, FRITID OCH TURISM: VÅR IDÉ
Eksjö kommun ska vara attraktiv att besöka, bo och leva i. Eksjö som kultur- och evenemangskommun ska utvecklas. Kommunen ska samverka med ideella krafter, företag och organisationer för ett rikt kulturliv.

Vi arbetar för:
• att förstärka bilden av Eksjö som evenemangskommun
• en fortsatt hög kvalité i kulturskolan
• att stödja det lokala föreningslivet
• att höja aktivitetsstödet till föreningar
• att möjliggöra ett breddat utbud av aktiviteter i föreningslivet
• att ta vara på det viktiga ideella arbetet med föreningsägda anläggningar och att uppmuntra lokala kulturella initiativ
• att öka samarbetet mellan studieförbunden, föreningslivet och den kommunala verksamheten för en rik fritid
• att kommunens natur- och kulturtillgångar tillvaratas och utvecklas inom besöksnäringen
• att tillsammans med föreningslivet fortsätta utveckla Skedhults friluftsområde
• att utveckla de olika friluftsområdena i hela kommunen
• att stödja och utveckla landsbygden och besöksnäringen bland annat genom Emilkraften och Astrid Lindgrens hembygd

DEMOKRATI OCH MEDBORGARENGAGEMANG: VÅR IDÉ
Demokrati ger medborgare rätt och möjlighet att vara med och forma sitt samhälle. Fria val, yttrandefrihet och möjlighet att organisera sig i olika frågor är en grundläggande nyckel till ett välmående och rättssäkert land. När alla får vara med och påverka på samma villkor kan vi fatta bättre beslut som håller över tid.

Vi arbetar för att:
• stärka de demokratiska processerna och öka medborgarnas delaktighet genom exempelvis medborgardialog, information och samrådsförfarande
• sprida det demokratiska samhällets värdegrunder inom skola, förskola och föreningsliv
• ta tillvara ungdomars engagemang, ansvarstagande och delaktighet i bland annat demokratiska processer
• du ska få bestämma mer över din vardag inom våra demokratiska ramar
• öka tillgängligheten av information om och inom kommunen
• öka kunskapen om källkritik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.