Eksjö Kommun - där alla får växa

Bild

Nedan kan du läsa delar av vårt valprogram för 2019-2022. Hela dokumentet finner du här...

Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga sina idéer och ha en grundläggande trygghet i samhällets skyddsnät. Vi bär ett ansvar för att förvalta vårt gemensamma arv till en bättre framtida värld för kommande generationer. Det är utgångspunkten när vi formar våra förslag i kommuner, landsting, riksdag och EU-parlament.

VÅR IDÉ

Centerpartiet har en vision för Eksjö kommun. En kommun där människor får växa: en företagsam, grön, trygg och öppen kkommun. Befolkningsutvecklingen är en av Eksjö kommuns stora utmaning. Med ökad befolkning ökar möjligheterna till positiv utveckling. En attraktiv kommun är en avgörande förutsättning för att klara denna utmaning.

NÄRODLAD POLITIK

Politikens roll är att skapa förutsättningar för och stimulera utveckling, erbjuda välfärdstjänster och ge framtidstro. Vi har en stark tilltro till kommunens innevånare och deras förmåga till att utvecklas, göra ett bra jobb, starta företag och ta ett ideellt ansvar.

Närodlad politik ska ge medborgarna valfrihet och självbestämmande och vi är övertygade om att jobb, tillväxt och ansvar för miljön är varandras förutsättningar. Alla människor har lika rätt och värde, alla har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter.

DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN

Snabbhet, enkelhet, flexibilitet och ömsesidig förståelse är honnörsord som ska prägla samarbetet mellan näringsliv och kommun. Nätverk, samarbete och utbyte av initiativ och idéer är självklara medel i allt utvecklingsarbete inom industri, jord- och skogsbruk, handel, tjänstesektor samt en växande besöksnäring. Tillgång till mark, lokaler och kommunal service ska finnas i alla kommundelar. Natur och kulturlandskapet med flera mindre tätorter och byar, var och en med sin historia och sina förutsättningar, ska tas till vara.

DEN GRÖNA KOMMUNEN

Hållbar utveckling är ledstjärnan för Centerpartiets politik. Innebörden är att vi vill skapa en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra för kommande generationer.
I ett hållbart samhälle måste ekonomisk, social, och ekologisk utveckling samverka. Det är enbart genom att engagera medborgarna och näringslivet som det är möjligt att närma sig ett sådant mål. Grunden i naturvårdsarbetet är ett livskraftigt jordbruk, ett så kallat grönt skogsbruk, och bevarande av mångfalden i landskapet. Allemansrätten, med frihet under ansvar, förstärker
människans känsla som en del av helheten.

DEN TRYGGA KOMMUNEN

Vården och omsorgen ska stärka människors trygghet, erbjuda hög kvalitet och lika villkor för alla i livets alla skeden. Vård och omsorg ska kännetecknas av omtanke, värdighet och respekt. De viktigaste relationerna för människor skapas bland annat tillsammans i familjen, mellan grannar, med arbetskamrater, i föreningsliv och kooperativ. All politik ska utgå från människors behov och längtan efter glädje och meningsfullhet i tillvaron. För tryggheten i samhället är samverkan mellan sociala insatser, polis, räddningstjänst och sjukvård en viktig del. Utbildning är ett instrument för social utjämning och en viktig förberedelse för arbetslivet. Vi har en helhetssyn på människan
vad gäller lärande, oavsett förutsättningar och ålder. Förskola och skola ska bygga på en tydlig demokratisk värdegrund, ge kunskap och träna eleverna i reflektion kring etiska och moraliska frågor.


Vi tycker att barn och ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter i Eksjö kommun ska prioriteras. Omfattningen och kvalitén i detta arbete avgörs av medborgarnas engagemang till ideellt arbete. För Centerpartiet är mångfalden och bredden inom föreningslivet så viktigt att det ska stimuleras och stödjas.

DEN ÖPPNA KOMMUNEN

Centerpartiet framhåller kravet på likvärdiga livsvillkor i hela kommunen. Detta krav tillgodoses bäst i ett decentraliserat samhälle som är präglat av närhet och småskalighet, där makt, resurser och ansvar fördelas till enskilda människor och människor i gemenskap. Vi vill att kreativitet och ansvar ska växa underifrån. Beslut ska förankras och fattas så nära de
berörda som möjligt. Vi uppmuntrar brukarinflytande, personalinflytande och frivilliginsatser.
Vi vill göra en särskild satsning på ungdomars engagemang i demokratiskt arbete, samhällsbyggande, miljöarbete och integrationsarbete. Den kommunala informationen och förankringen av politiska frågor ska utvecklas genom exempelvis digitala och offentliga möten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.