Carina Stridh Bjurhager

Carina är ny i politiken och står på sjätte plats.

Carina Stridh Bjurhager, Åker

sol-has-bg

Närodlad skolpolitik
- utveckling i hela kommunen

Att utveckla och driva vidare även kommunens mindre skolor är en självklarhet. I det arbetet finns möjligheter även för alternativa driftsformer som ”intraprenad”. Det ger möjlighet till ökat driftsansvar och inflytande för personal med en säkerställd budget.

Närodlad skolpolitik - för mångfald och inkludering

Skolan ska vara ”en skola för alla”. Det innebär att se till varje elevs behov och ge det stöd som behövs. Jag vill verka för en flexibel skola där vi kan möta elever på olika sätt, oavsett förutsättningar. Att säkerställa tillgången till kvalificerad, behörig personal är en viktig del i det arbetet. Likaså att vår kommun möjliggör utbildning för att höja kompetens hos redan anställd personal och är en attraktiv arbetsgivare oavsett om skolan är liten eller stor.

Närodlad skolpolitik –möjliggör en ansvarsfull skola

Lärare har två stora, viktiga uppdrag i dagens skola; att ge god undervisning och demokratisk fostran. Men lärares vardag innehåller så mycket mer; dokumentation, bedömningar, betygsättningar, möten, kontakter och barnuppfostran. Många av uppgifterna kan underlättas av andra så att lärare får prioritera god undervisning med tillräcklig tid för planering. Forskning visar tydligt att den enskilda faktorn i skolan som har mest betydelse för elevers resultat är läraren. Låt lärare få undervisa och ha stöd i sitt arbete för att undvika överbelastning!

Närodlad skolpolitik -behåll och utveckla våra små skolor

Hela kommunen ska leva. Skolorna på landsbygden fyller en viktig funktion för att människor ska bo kvar alternativt etablera sig utanför tätorterna. Därför vill jag verka för framgångsrika skolor även på landsbygden.