Vår politik

Centerpartiet i Vetlanda tar sikte på framtiden!
Alla människor är lika mycket värda. Det har ingen betydelse var du kommer ifrån, vilken ålder, religion eller sexuell läggning du har. Det har heller ingen betydelse om du bor på landsbygden eller i tätorten. Tillsammans skapar vi den gröna närodlade tillväxten/ utvecklingen som bygger den positiva framtiden för Vetlanda.

Vi tror på en närodlad politik som innebär att beslut ska fattas så nära människorna som möjligt. Regler ska vara lätta att förstå och onödig administration har inte plats i vår framtid. Den enskilda människan mår bra av att fatta sina egna beslut och därför är valfrihet viktigt. Det är också lika självklart att människor som behöver stöd och hjälp ska få det. Att vara behövd är viktigt för självkänsla och välmående, därför är en arbetsplats att gå till av betydelse. Vägen in på arbetsmarknaden måste vara enkel. Ett tryggt samhälle byggs av många byggstenar där alla människors insatser spelar roll. Samhället är vi alla tillsammans!
Vi tror på en positiv utveckling för Vetlanda kommun. Vi i Centerpartiet i Vetlanda har en vision och vill FRAMÅT!

HÅLL IHOP VETLANDA KOMMUN

Stad och land hand i hand och fiber åt alla oavsett var man bor

 • Moderna flexibla lösningar för kollektivtrafiken i länet men också över länsgränserna.
 • Utveckla den anropsstyrda närtrafiken samt busstrafiken i kommunen.
 • Större andel grön elförsörjning. Exempelvis solceller på kommunala byggnader.
 • Fler cykelleder för både rekreation och arbetspendling.
 • Vi värnar om de enskilda vägarna – kommunens bidrag är värdefulla.
  Mötesplatser i hela kommunen där människor ses och utbyter tanker är extra viktigt i det moderna it- samhället. En mötesplats i form av en kombinerad scenlokal/kulturskola i centralorten vore värdefull för inte minst våra ungdomar och bidra till kommunens attraktivitet. På landsbygden är Bygdegårdar och andra ideellt driva samlingslokaler grunden för mycket föreningsliv. Dessa måste ha ett bra ekonomiskt stöd från kommunen.
 • Kultur och fritidsaktiviteter måste finnas i hela kommunen.
 • Ge kommundelsråden ett utökat och tydligt uppdrag för närdemokratin.
 • Gör det enklare för människor att etablera sig och bo på landsbygden. Vi vill ha enklare regelverk på alla nivåer.
 • Barn- och unga skapar framtiden. Vi behöver en bra skola i hela kommunen som tar vara på elevens positiva kraft och ger individen möjlighet att utvecklas. Skolan måste ge tidigt stöd till elever som behöver det. Pedagogerna i skolan har ett viktigt uppdrag och för att kunna utföra det behövs också andra yrkesgrupper i skolan.

JOBBEN OCH INTEGRATIONEN

Alla behövs!


 • Många nya jobb skapas i de små företagen. Kommunen ska i samarbete med näringslivsbolaget och andra aktörer ge en snabb service med så lite byråkrati som möjligt. Utmaningen kring den framtida personalförsörjningen kräver att vi på ett bra sätt tar hand om den resurs som finns hos våra nysvenskar.
 • Språkkunskaper är viktiga. Utöka arbetet kring kombination av jobb och svenskundervisning. Människor kan av olika skäl hamna utanför arbetsmarknaden. För en del av dem behövs en ”Jobbskola” som introduktion. Vidareutveckla yrkesprogram på gymnasiet i samarbete med näringslivet.
 • Kommunen som arbetsgivare bör också erbjuda möjlighet till vidareutbildning på distans. Vidareutbildningar skapas tillsammans med lokala näringslivet för att tillgodose arbetsmarknadens behov.
 • Frisknärvaron på våra arbetsplatser behöver öka, inte minst i den offentliga sektorn. Kommunen som arbetsgivare måste ha en väl genomtänkt plan för att skapa en bra arbetsmiljö. Ökad delaktighet med beslut som fattas så nära människorna som möjligt är en viktig faktor. Chefer ska vara placerade nära verksamheten.

MILJÖ OCH KLIMAT

Vi skapar våra barns framtida miljö!

 • Öka självförsörjningen av mat i kommunen genom en gemensam distributionscentral. På det sättet kan vi underlätta för lokala producenter att leverera samtidigt som transporterna minskar.
 • Servera närproducerad mat till skolor och äldreboenden.
 • Fortsätt arbetet för att minska matsvinnet. Det matavfall som ändå uppstår är en resurs vid biogastillverkning och ger även tillbaka växtnäring.
 • Giftfri vardag för våra barn i offentliga miljöer.
 • Stoppa nedskräpningen i vår närmiljö. Gör det enkelt att vara miljövänlig för hushåll och företag.
 • Använd ny teknik för bättre miljö och minskad energiförbrukning.
 • Möt framtiden med alternativa drivmedel. Utöka antalet laddstolpar. Skapa möjlighet att tanka biogas.
 • Tänk miljö och klimat i byggprocesserna. Redovisa förväntad klimatbelastning vid nybyggnationer. Se över möjligheten att minska bygglovskostnader i samband med detta.
 • Vi vill ha mer byggnationer i trä och nytänkande kring utformingen av våra bostadsområden.

TRYGGHET I HELA KOMMUNEN

Trygghet är inte en rättighet det är något vi skapar tillsammans


 • Vården ska vara nära och valfri. I takt med att tiden för en sjukhusvistelse blir allt kortare blir ansvaret större för vårdcentraler och hemsjukvård. Ett utökat arbete för smidig samverkan mellan huvudmännen behövs. För patienten ska det inte ha någon betydelse från vem han får sina insatser.
 • Vi är positiva till privata och idéburna driftsformer.
 • Psykisk ohälsa ökar i alla åldrar inte minst bland ungdomar. Satsningar behöver göras tidigt i vårdkedjan exempelvis inom öppenpsykiatrin och elevhälsan.
 • Allt fler äldre bor kvar i sitt eget boende. Det är viktigt att man känner sig trygg med den hjälp man får. Känslan av trygghet hänger delvis ihop med hur mycket kontakter man har med olika människor. Den tekniska utvecklingen är snabb och här behöver kommunen ligga i framkant och utnyttja nya möjligheter.
 • Gatubelysning. En väl upplyst miljö ger en trygghetskänsla för alla. Se över belysningen runt om i kommunen. Se över regelverket när det gäller uppsättning av gatubelysning utanför tätbebyggt område
 • Ett aktivt civilsamhälle där människor vistas och förflyttar sig utomhus är också ett sätt att skapa trygghet. Kommunala bidrag till föreningslivet är även i detta sammanhang värdefullt.
  Fortsatt samarbete med polisen, fastighetsägare med flera för att skapa trygga mijöer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.