Vallöften som för Övertorneå framåt!

- för en mer levande och attraktiv kommun 

Detta vill vi göra för Övertorneås barn och unga

•Eleverna i alla skolformer ska få tillräckliga resurser för att nå kursmålen

•Bibehållna skolor i södra, centrala och norra kommunen

•Behörig personal i alla skolformer ska eftersträvas i högsta grad

•Ge ökad valfrihet till kommuninvånarna genom att kommunens skolor och förskolor ska ges möjlighet att drivas på intraprenad, dvs kommunalt självstyrande enheter med ansvar för ekonomi och profil

•Säkrare trafikmiljö för barnen vid skolorna

•Utökade möjligheter för distansstudier

•Utökade möjligheter och kvalitetshöjning av modersmålsundervisning

•Arbeta för att fler elever söker till Gränsälvsgymnasiet.

•Subventionerad körkortsutbildning ska ingå i de gymnasiala utbildningarna

•Fritidsgårdens verksamhet ska samrådas med barnen och ungdomarna

•Satsningar på fler barnaktiviteter samt fler lekplatser inom hela kommunen

•En lek/ aktivitetspark anpassad för barn ska byggas inom centralorten

•Ett ungdomsråd ska bildas bl.a. för att engagera ungdomar genom dialog i samhällsfrågor

•Fler ungdomsbostäder ska byggas 

Detta vill vi göra för Övertorneås äldre och de med extra behov

•Bibehållet äldreboende i södra, centrala och norra kommunen

•Maten ska lagas där den äts. Tillagningskök ska finnas på alla äldreboenden. 

•Äldreboendet på Björkebygården ska renoveras och moderniseras

•Ett nytt seniorboende ska byggas i centrala Övertorneå

•Rätt för de äldre att välja utförare av hemtjänst

•Bättre service med hjälp av e-tjänster och digitaliseringar inom hemtjänsten

•Öppenvården, stöd till personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem ska permanentas

•Modernare lokaler för LSS - boende (Lagen om särskilt stöd)

•En varmvattenbassäng ska finnas i Övertorneå

Detta vill vi göra för en bättre miljö i Övertorneå

•En samordnad återvinningscentral med återvinningsbutik ska byggas

•Biobränsleproduktion och utvecklingen av den ska stödjas

•Särkijärvi Ekopark och områden kring centralorten ska underhållas och rensas från sly.

Detta vill vi göra för fler jobb och företag i Övertorneå

   • Stödja befintliga företag, nya företag och besöksnäringen

•Stödja utveckling av de gröna näringarna. Våra råvaror/naturtillgångar ska i största möjliga utsträckning förädlas i närområdet

•Kräva nya ersättningsjobb där stat och myndigheter drar ned på verksamheten

•Attraktiva arbetsmiljöer och tjänster för kommunens anställda

•All personal inom kommunen ska erbjudas fortbildning inom sitt yrke

Detta vill vi göra för ett bättre kulturliv och en rikare fritid i Övertorneå

•Bibehållna badhus/sporthall/ gymnastiksal i södra, norra och centrala kommunen

•Förstärka stödet till olika typer av arrangemang och aktiviteter inom sport, fritid och kultur

•Aktiva föreningar inom kommunen ska få utökat stöd genom förenings-, arrangemangs- och aktivitetsstöd

•Vandrings- och skoterleder, skidspår och rastplatser ska utvecklas och underhållas inom hela kommunen

•Ekobadet ska utvecklas med nya attraktioner

•Arbeta för att det planerade Meänkielicentret lokaliseras till NKFC i Övertorneå

Detta vill vi göra för bättre service till kommunivånarna

•Gratis bussar ska vara kvar för kommunens invånare

•Efterfrågestyrda serviceturer till och från byar där kollektivtrafik saknas

•Effektiv handläggning och god service, bl.a. ska E- tjänsterna utvecklas till användarvänligare tjänster

•Möjliggöra för strandnära bebyggelse

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.