Valprogram 2022-2026

Bild

VALPROGRAM 2022-2026

GE KRAFT ÅT VARJE MÄNNISKA

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

JORDNÄRA VISIONER

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi positivt på framtiden. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela landet.

EN GRÖN OCH TRYGG VARDAG FÖR ALLA

Vi förenas av våra jordnära liberala värderingar, och genom vår företagsamhet driver vi igenom politik som gör människors liv bättre.

Centerpartiet är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. När många är med och tar ansvar för trygghet och solidaritet byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten och kommunen ensam förmår.

Centerpartiet är ett värderingsstyrt parti som svarar på de utmaningar som finns i vår kommun och i vår region.

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Under den nuvarande mandatperioden har vi tagit ansvar för Söderköpings kommun, tillsammans med representanter för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vi har bland annat:

 • Skapat en kommunal ekonomi i balans utan skattehöjningar.
 • Beslutat om många byggnationer på landsbygden och ökad planberedskap.
 • Byggt till Västra Husbys skola.
 • Byggt ny Särskola.
 • Startat byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre.
 • Beslutat om en ny Återvinningscentral.
 • Förvandlat Blå Porten till Trygghetsbostäder.
 • Öppnat nytt LSS-boende, Ringen och beslutat om ett ytterligare ett boende.
 • Beslutat om riktat bidrag till Sankt Anna skola.
 • Beslutat om bergvärme när vi fasat ut fossila bränslen.

EN HÅLLBAR FRAMTID - med hållbara idéer

Nyckeln till en hållbar framtid är att frigöra människors kreativitet och skaparkraft.

Vi vill att all makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför viktigt att Du engagerar Dig i vem som tar ansvaret för att styra Söderköping framåt.

Vi vill bevara och utveckla vår planet och vårt ekosystem, något som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.

Valfrihet är en viktig princip för att förena frihet med rättvisa. Inom exempelvis välfärden ska den offentliga finansieringen skapa förutsättningar för likvärdighet och rättvisa, medan rätten att få göra egna val ger oss friheten att utforma vår välfärd efter våra egna behov.

En offentligt finansierad skola, vård, omsorg, som drivs såväl i kommunal som privat regi, och grundtrygghet främjar social rörlighet och värnar omsorgen om varandra. Vårt mål är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva företag i hela vår kommun.

Vi tror på människors förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Vi i Centerpartiet kommer konsekvent, inom alla områden och på alla nivåer, att verka för decentralisering av beslut så att vi människor kan öka makten över våra liv.

Äganderätten är central för ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina drömmar. Bonden som äger sin skog och mark, familjen som äger sin bostad, pensionären som har ett sparkapital. För alla dessa innebär tillgången till ett eget kapital att de blir mindre sårbara och mindre beroende. Det ger oss större självbestämmande och utrymme för att tänka långsiktigt. Även för den med knappa resurser är personligt ägande ett sätt att öka både frihet och trygghet.

Naturens kretslopp är grunden för allt mänskligt liv. Naturen förser oss med de grundläggande tjänster som krävs för att vi ska kunna bruka marken, för att vi ska kunna klara livsmedelsförsörjningen och för att vi ska kunna leva med respekt för våra barn och barnbarns frihet och framtid.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Driva en grön social-liberal politik.
 • Fokusera på en bättre vattenkvalitet i Slätbaken och Östersjön.
 • Verka för att Broby-skogen avsätts till naturreservat.
 • Genomföra förändringar av grönyteskötsel som gynnar biologisk mångfald.
 • Prioritera att odlingsbar åkermark kan fortsätta att brukas.
 • Driva en aktiv personalpolitik med höga värden i medarbetarundersökningar.

VÄLFÄRD - Omsorg om såväl ung som gammal

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Det är det starkaste verktyget som en individ besitter för att utöka sina möjligheter oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Från förskola till forskning utgör utbildning grunden för jobb, företag och vårt lands konkurrenskraft.

Alla ska kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruksproblem måste ha inflytande över sitt liv och få det stöd som behövs.

Välfärden ska innefatta sociala skyddsnät som förmår att skapa en god ekonomisk grundtrygghet. Tryggheten ska vara utformad så att ingen faller igenom skyddsnätet, samtidigt som den stimulerar till arbete och egen försörjning.

Utbildning

Centerpartiet arbetar för en skola som ger eleverna goda kunskaper och inspirerar till vidare utbildning. Att alla får en bra grund, som leder till anställning. Vi vill också att alla elever får möjlighet till att inspireras att bli egna företagare. I hela kommunen ska det finnas en bra fördelning och tillgång på förskola och skolor.

Vi vill ha skolor o förskolor i hela Söderköpings kommunen

Nyströmska skolan ska fortsätta att utvecklas till ett Kunskapscentrum.

Ungdomar i kommunen ska erbjudas trygga samlingspunkter utöver skolan, gärna i samverkan med föreningslivet.

Centerpartiet i Söderköping vill att:

 • Öppettiderna för ungdomsgården Focus ska utökas, för att också omfatta lördagar.
 • Underlätta utomhuspedagogik genom att vid nyetablering av skolor och förskolor välja naturnära placering.
 • Öka samverkan mellan näringsliv och grund- och gymnasieskolan, gärna genom ett system med faddrar och handledare.
 • Fortsätta satsningarna på anpassade lokaler för våra förskolor, skolor och kulturskolan.
 • Det görs en översyn och förbättring av systemet med elevpeng.

Vård och omsorg

Den äldre som får stöd av kommunen ska känna sig trygg med att stödet utförs med god kvalitet. Det kan vara att träffa sin kontaktperson regelbundet, att få bestämma över sin dag och att det är ett begränsat antal välutbildade personer som utför stödet.

Valfrihet enligt LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten är en garanti för att den som önskar ska kunna byta utförare. Det är därför viktigt att det finns privata utförare som erbjuder hemtjänst enligt LOV i hela kommunen och att dessa har rimliga förutsättningar för att kunna verka.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Förbättra kvalitén inom vård och omsorg.
 • Genomföra en riktad ekonomisk satsning på bättre kvalitet i hemtjänsten.
 • Att dagverksamhet för dementa ska vara en rättighet för alla med diagnos som bor i ett ordinärt boende.
 • Större frihet för brukarna att bestämma över sin dag.

Socialt- skyddsnät

Tidig upptäckt är viktigt för att stoppa en oönskad utveckling, liksom tidiga insatser och rätt form av hjälp, genom att hitta utökade samverkansformer för att stödja våra barn och ungdomar så att de inte senare i livet hamnar i ekonomiskt bistånd.

Vi vill även införa systemet med Personligt ombud, en samordnare på en informationscentral. Där medborgare med olika funktionsnedsättningar och deras anhöriga kan få hjälp med att ta reda på vart de kan vända sig och vilket stöd man kan få, både ekonomiskt, gällande handledning och hjälpmedel.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Starta upp samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid).
 • Etablera starka rutiner för samverkan mellan myndigheter med målet att ge bästa möjliga stöd.
 • Verka för ett system med nära och utbildade jobbcoacher.
 • Införa systemet med Personligt ombud.
 • Verka för en fortsatt integration i samarbete med föreningsliv och civilsamhället, exempelvis som fotbollen i Östra Ryd och Röda Korsets språkstöd.

KULTUR, FRITID, CIVILSAMHÄLLE

Det civila samhället, människors frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat.

Det solidariska ansvaret att förbättra människors livsmöjligheter kräver ett samspel mellan det offentliga och civilsamhällets nätverk.

Politiken kan stödja civilsamhället genom att involvera det i fler processer och finansiera dess infrastruktur.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Verka för en utökad satsning på ”Fritidslagret”, där man idag kan låna idrottsutrustning.
 • Utöka satsningen kring Stinsen med biblioteket, information och Kulturscen.
 • Utöka stödet till kultur och föreningsliv. Detta stärker civilsamhället och skapar plattformar för talanger, samt möjliggör vården och utvecklingen av vårt kulturarv. Värnandet om vårt kulturarv förmedlar viktiga insikter om vår historia och hembygd.

NÄRINGSLIV OCH JOBB

Dagens jobb och framtida jobb skapas av kreativa innovatörer, envisa forskare och modiga entreprenörer. De skapas även inom växande besöks- och servicenäringar samt av vetgiriga studenter, medvetna konsumenter och framsynta producenter. Alla de här grupperna behöver stöd och förståelse från det offentliga, för vår del av politiker och tjänstemän inom kommunen.

Offentlig verksamhet kan med fördel konkurrensutsättas för att ge det privata näringslivet möjlighet att skapa arbetstillfällen, välfärd och utveckling i hela landet.

Lantbruket och skogsbruket kan tillsammans med andra landsbygdsföretag bygga vidare på gröna näringar och turistnäringar, något som är avgörande för att behålla och skapa nya arbetstillfällen.

För att jobb och företagande ska utvecklas krävs bra vägar och järnvägar samt en god digital infrastruktur.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Att satsningen på den goda mötesplatsen Coffice, där näringsliv, organisationer och det offentliga möts, ska fortsätta.
 • Att satsningen på ”Möjligheternas Söderköping” ska prioriteras. Möjligheternas Söderköping verkar för att stärka samverkan i HELA Söderköpings kommun – stad, landsbygd och skärgård, som plats att bo och verka på samt besöka och investera i.
 • Definiera och satsa på ett antal utvalda orter där vi vill se ökad utveckling och prioritering av samhällsbyggandet.
 • Stödja en proaktiv utveckling av butiks- och näringsliv, med sikte på 2028 då E 22 ny sträckning står klar.

TRYGGHET

Människan har en rad grundläggande behov; mat, kläder, boende och omvårdnad. Det är uppenbara exempel på nödvändigheter som vi har gemensamt ansvar för att alla ska ha tillgång till. Den som drabbas av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet ska därutöver garanteras en ekonomisk grundtrygghet som förhindrar att den fastnar i livslång utsatthet och som ger den enskilde stöd att ställa om och komma tillbaka.

Efter ett avslutat arbetsliv, ska man vara trygg i försörjningen för resten av livet.

Vi i Centerpartiet har respekt för att trygghet innebär olika saker för olika människor. Vi anser att tryggheten är störst i ett öppet och fritt samhälle där människor kan mötas och knyta sociala band.

En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Erbjuda trygghetspunkter med bra samlingspunkter över hela kommunen i samarbete med civilsamhället och föreningslivet.
 • Verka för att attraktiva Trygghetsbostäder kommer till över hela kommunen.
 • Starkt driva på för full mobiltäckning i hela kommunen samt en snabb fortsatt fiberutbyggnad i resterande del av kommunen.

HUSHÅLLNING- med våra resurser

En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom kommunens alla områden.

Tillväxten som är grunden för framtida välstånd och trygghet måste ske på ett hållbart sätt.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Genomföra system och rutiner som förbättrar den ekonomiska uppföljningen och styrningen.
 • Att maten som serveras i Söderköping ska vara närproducerad, lagad på plats och näringsrik.

VÅR SPÄNNANDE FRAMTID

Ett öppet land, en öppen attityd till andra och till varandra, utgör grunden för vårt ekonomiska välstånd och berikar oss som människor.

Centerpartiet välkomnar att samhället består av människor med olika bakgrund och erfarenheter, där alla är lika värda och där gemenskapen ska vara öppen för alla. Vi vill göra upp med de system och strukturer som hindrar människor från att vara delaktiga i samhället. Vi vill riva de murar och den uppdelning mellan innan- och utanförskap som en exkluderande politik skapar.

Tekniska landvinningar, nya idéer och hårt arbete för oss närmare varandra.

Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag.

Centerpartiet i Söderköping vill:

 • Fatta offensiva och strategiska beslut för att stärka landsbygdens attraktionskraft och dess betydelse för byggandet av ett hållbart samhälle.
 • Skapa en kommun som ger alla en möjlighet att ta del av välståndsutvecklingen som bygger på en omställning till ett klimatsmart kretsloppssamhälle.

Centerpartiet har under många år tagit ansvar för Söderköping och dess medborgare.

 • Vi vill fortsätta ta ansvar under den kommande mandatperioden, i första hand genom samarbete i en borgerlig allians där Centerpartiet tar ett stort ansvar.

Fastställd på årsmöte 2022-02-16

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.