Kultur, fritid och folkhälsa

Kultur

Borås identitet bygger på kulturarvet, främst inom textilindustrin. Kulturmiljöerna och museerna skapar attraktionskraft för besökare och stolthet bland invånarna. Satsningar på stadens olika museer och kulturmiljöer ska ske som en del i stadens utveckling. Den kulturella infrastrukturen behöver generellt stärkas, bland annat genom att värna om studieför- bunden som är en betydelsefull resurs för samhället och har en viktig roll i kulturlivet. Stödet till studieförbunden behöver öka för att främja folkbildning, det livslånga lärandet och till- gången till kulturaktiviteter för alla åldrar i hela Borås. Möjligheten till generationsöverskridande aktiviteter, förutsättningar för vuxnas kulturutövande och äldres tillgång till kulturupplevelser behöver förbättras i hela Borås. Streama föreställningar, konserter, seminarier m.m. till samlingslokaler, äldreboenden och andra mötesplatser som komplement till fysiska arrangemang, som samordnas för att ett större utbud ska nå fler.

Alla barn och ungdomar bör få uppleva ett engagerande utbud av kultur av hög kvalitet, och därför bör det statliga stödet till skapande skola och det regionala arrangörsstödet för barn och unga utnyttjas i större utsträckning och på så sätt även skapa arbetstillfällen för enskilda kulturföretagare.

Biblioteken har en oerhört viktig roll i ett demokratiskt samhälle och ”meröppet” ökar till- gängligheten. Grunduppdraget landar i litteraturförmedling och läsfrämjande, men arrange- mang som t.ex. föreläsningar och shared reading bidrar till kulturutbudet på orten.

Politikerna ska skapa förut- sättningar för konst och kultur men inte besluta om innehållet. Goda förutsättningar ska finnas för såväl amatörer som professionella konstnärer, andra fria kulturutövare, eldsjälar och ideella föreningar att berika vårt kulturliv.

 • Öka stödet till studieförbunden för att främja folkbildning, det livslånga lärandet och tillgång till kulturaktiviteter för alla åldrar
 • Arrangera samordnade kulturaktiviteter på äldreboenden, mötesplatser och i olika samlingslokaler, i samarbete med det fria kulturlivet, ideella föreningar och kulturskolan
 • Komplettera fysiska upplevelser med streamade kulturarrangemang
 • Satsa på ett engagerande kulturutbud av hög kvalitet för alla barn och unga
 • Kulturskolan bör samverka mer med relevanta kulturinstitutioner och få en starkare koppling både till föreningslivet, studieförbunden.
 • Skapa fler samarbeten mellan kulturförvaltningen och det övriga kulturlivet.
 • Starta El Sistema på Hässleholmen och i Norrby
 • Stärk de kulturella och kreativa näringarna inom ramen för stadens näringslivsinriktade insatser
 • Satsa på medie- och informationskunnighet i alla delar av samhället. Inför ”meröppet” där det är möjligt, för att öka tillgängligheten

Fritid och folkhälsa

Borås Stad har fått utmärkelser som årets föreningsvänligaste kommun och årets breddi- drottskommun. Borås har också under åren etablerat sig som en evenemangsstad med en rad större olika idrottsevenemang. Detta har varit möjligt tack vare ett rikt, stabilt och välmående civilsamhälle. Vi vill fortsätta att skapa förutsättningar till att bli den attraktiva kommunen för större träningsläger och liknande.

Ett starkt och rikt civilsamhälle gynnar samhällets medborgare genom en bred paljett av utbud, såsom idrott, scouting, pensionärsverksamhet, sociala verksamheter etc. Engagemanget och gemenskapen, som uppkommer inom dessa verksamheter, bidrar till en bättre folkhälsa hos befolkningen. Pandemins påverkan på den psykiska hälsan får inte glömmas bort. Vi vet att föreningsengagemanget ser olika ut inom staden, och det är viktigt att vi vågar göra specifika satsningar och insatser inom olika geografiska områden. Kommunen behöver stötta ledarna i de ideella föreningarna, eftersom deras roll som vuxna förebilder är viktiga.

Centerpartiet ser gärna att flera föreningar kan samverka i samma lokaler, ett så kallat föreningshus. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla spår, leder och andra typer av friluftsanläggningar gärna i nära samverkan med civilsamhällets olika aktörer.

 • Utveckla samverkan med civilsamhället
 • Tillgängliggöra våra skollokaler för möjlighet till ökad föreningsaktivitet
 • Arbeta strategiskt med ett brett folkhälsoarbete för att bland annat stärka den psykiska hälsan.
 • Föräldrastödjande/stärkande insatser
 • Stimulera och stödja initiativ som kommer lokalsamhället till godo
 • Satsa på öppna fritidsgårdar i hela kommunen, gärna drivna av ideella föreningar
 • Satsa på lovverksamhet så att alla barn och ungdomar kan få en rikare fritid. Gärna i samverkan med ideella föreningar
 • Utveckla kolloverksamheten, så den även innefattar verksamhet på andra tider än enbart sommarlovet
 • Etablera föreningshus både i centrum och olika stadsdelar och serviceorterna. Med fördel drivna av ideella föreningar
 • Säkerställa att Borås Stad har ett jämställt föreningsliv, både i drift och i investeringar
 • Föreningsbidrag till föreningsaktiva föräldrar på stan
 •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.