Miljö, grön stadsutveckling och servicecenter samt levande landsbygd

Miljö och klimat

Borås stad ska vara en ledande miljökommun. Klimatförändringarna, som vi upplever allt mera, kräver en omställning av samhället på alla plan, globalt och nationellt såväl som lokalt och på individnivå. Klimatarbete i Borås stad måste därför bedrivas ihop med alla boråsare, och kommunens verksamhet ska vara en förebild.Klimatförändringar drabbar främst våra barn och ungdomar i framtiden, därför vill vi införa ett klimatråd för unga.

Borås stad har antagit en koldioxidbudget, som innebär att vi ska vara koldioxidneutrala till 2040, och kommunen i samverkan med näringsliv och alla boråsare ska vara ledande i omställningen.

Alla nämnder och bolag inom kommunen ska arbeta utifrån Agenda 2030 och miljömålen och skapa hållbara lösningar inom sitt verksamhetsansvar. När investeringar görs ska klimatnytta prioriteras. Kommunal upphandling har en stor och viktig roll, i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Från miljösynpunkt är mål 6, rent vatten och sanitet för alla, mål 11, hållbara städer och samhällen, mål 12, hållbar konsumtion och produktion, mål 13, bekämpa klimatförändringarna, och mål 15, ekosystem och biologisk mångfald, avgörande och ska ha fortsatt prioritet i Borås Stad.

 • Uppgradera vår krisberedskap
 • Skapa klimatanpassningsåtgärder i staden och längs större vattendrag
 • Arbeta aktivt för att förverkliga koldioxidbudgetens intentioner
 • Arbeta med Agenda 2030 och dess mål för ett hållbart samhälle, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt
 • Se över kommunens upphandlingsstrategi och -rutiner för hållbarare inköp
 • Prioritera klimatnytta i investeringar


Skog och natur

Borås kommun är en stor skogsägare med ett varierat skogsbestånd, lämpligt för en rad olika ändamål och en viktig faktor i klimatomställningen. Vår skog har många värden och en biologisk mångfald till gagn för många. Vi ska därför vårda och bruka, men inte förbruka, vår skog och även här vara en förebild.

De flesta boråsare har nära till naturen och till våra friluftsområden och naturreservat, vilket är positivt för folkhälsan. Vi har sett ett ökat intresse för naturen under pandemin, så vi behöver utveckla de spår och leder som vi har idag.

Vi vill verka för kommunens parkmark har en bred biologisk mångfald genom en förändrad skötsel som främjar växt- och djurlivet där. Borås stads naturvårdsfond bidrar till privata initiativ för biologisk mångfald. Människors intresse för odling har ökat, och i vår stadsplanering ska vi ta hänsyn till detta och skapa ytor för odling, i närhet av såväl bostäder som kolonilottsområden.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och måste värnas. Vi måste säkerställa en säker dricks- vattenshantering och arbeta för god ekologisk och kemisk status i alla våra vattendrag.

 • Att vårt skogsinnehav är en aktiv del i klimatomställningen genom att bruka och vårda men inte förbruka vår skog
 • Bevara den biologiska mångfalden i vår skog
 • Utveckla spår och leder
 • Förändra skötseln i parker för ökad biologisk mångfald
 • Erbjuda stadsodling i bostadsområden och fler kolonilotter
 • Inventera och vårda vattentillgångar


Gröna servicecenter

Ett arbete har bedrivits de senaste åren med att utveckla serviceorterna med omnejd. De gamla kommundelarna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors har ur ett underifrån- perspektiv belysts – hur vill de som bor där utveckla sitt närområde?

Ett stort engagemang finns lokalt, och den ortsrådsmiljon som finns tillgänglig för lokal utveckling är ett initiativ från Centerpartiet. Pengarna ska beslutas om lokalt, allt för i bästa tillitsanda möjliggöra utveckling i området.

För att områden utanför centrala Borås ska växa och utvecklas behövs det bostäder av olika slag samt tomter där man kan bygga sig en egen villa. Genom våra fem kommunala bostads- bolag, vika vi vill ha kvar, möjliggör vi detta. Det behövs dock fler detaljplanerade områden för så väl industrimark som byggnation spritt över hela kommunen. Finns det fler bostäder av olika slag och upplåtelseformer, så finns det underlag för förskolor, skolor, äldreboende och service.

 • Varje ort i kommunen ska ha en utvecklingsplan
 • Fortsatta lokala utvecklingsmedel
 • Fortsatt fiberutbyggnad i hela kommunen
 • Kollektivtrafiken behöver fungera bättre
 • Ytterligare detaljplaner för bostäder och industrimark ska tas fram


Levande landsbyggd

Jord och skogsbruk är grunden i en levande landsbygd men också en förutsättning för ett fungerade ekosystem med en mångfald av arter i skog, mark och vatten. De gröna näringarnas betydelse, för att vi ska få bioenergi, trä att bygga hus med och lokalt producerade grönsaker och kött, är avgörande ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Att man vill ha trygg miljö även på landet är självklart. Kommunal service, grannsamverkan, säkra vägar, gång- och cykelbanor och möjlighet till kollektivtrafik, även på landsbygden, är viktiga aspekter. Närtrafiken behövs och kan utvecklas ytterligare. Vi värnar om bidrag till enskilda vägar för bättre underhåll, snöröjning och halkbekämpning, och att det finns belysning där oskyddade trafikanter vistas.

Med en utbyggd fiberinfrastruktur ges möjlighet till en ökad digitalisering. Med digitala möten och större möjlighet till att delvis arbeta hemifrån kan arbetsresor och tjänsteresor minskas.

 • Ett varierat boende, även strandnära, gynnar boendeutvecklingen
 • De gröna näringarna behövs, även i krisberedskapssyfte
 • Service av olika slag ska finnas och närtrafiken utvecklas
 • Värna om det mindre vägnätet och belysning på landsbygden


Grön, hållbar stadsutveckling

Vi vill se en grön trygg stad. De gröna lungorna måste finnas nära för rekreation och återhämtning. Vi måste även ge människor möjlighet till en bostadsresa. Att växa in i sin egen bostadskarriär gen om möjlighet att börja i hyresrätt och fortsätta till bostadsrätt inom samma stadsdel. Detta kan göras på flera sätt. Att bygga både hyresrätter och bostadsrätter men också ge förutsättningar till att våra kommunala bostadsbolag kan konvertera hyresrätter till bostadsrätter. Vi vet att vi lyfter områden, och minskar risken för segregation, genom varierad bebyggelse och upplåtelseformer. Byggnation i trä ska prioriteras i samhällsplaneringen. Det finns idag en plan för detta, och den ska följas. Ökad andel återvinningsmaterial i byggsektorn skapar en mer hållbar byggnation.

Vi vill se en utveckling och förnyelse av våra större områden, såsom till exempel Knalleland, genom en blandning av bostäder, verksamheter och insprängda möjligheter till spontanidrott och gröna parker. Detta skapar rörelse och trygghet och möjlighet till möten mellan människor. Rent och snyggt på gator och torg är en förutsättning för ett trivsamt centrum.

 • Slå vakt om stadens gröna lungor och parker
 • Borås ska vara en socialt hållbar stad
 • Utveckla citykärnan med fler bostäder
 • Verka för varierad bebyggelse och olika former för upplåtelse av bostäder Bygga mer i trä enligt trästrategin
 • Möjliggöra en ekoby


Livsmedelsområdet

Vi arbetar aktivt med livsmedelsstrategin i Borås och att den implementeras i styrdokument och miljömål. Vidare för klimatförändringarna krav på ökad svensk livsmedelsproduktion, både för ökad självförsörjning och för en alltmer efterfrågad export. Genom jordbruket bevarar vi också den biologiska mångfalden och det öppna landskapet. I stadsplaneringen ska hänsyn tas till ett ökat intresse för bostadsnära och småskalig odling genom att avsätta mark, såväl i närhet av bostadsområden som områden av koloni- trädgårdstyp.

Via distributionscentralen ska lokala livsmedelsproducenter få större möjlighet att leverera mat till våra verksamheter i staden. Upphandlingsfunktionen ska möjliggöra att även mindre lokala producenter har möjlighet att lämna anbud.

Aktiva matråd på skolorna i Borås liksom för äldreboendena inrättas i de fall sådana saknas. Kommunen ska erbjuda aptitliga och näringsrika rätter och arbeta aktivt med att minska mats- vinnet i kommunens verksamheter.

   • Ta fram en livsmedelsstrategi
   • Utveckla upphandlingen och distributionscentralen
   • Inrätta matråd i alla skolor
   • Minska matsvinnet i alla led
   • Avsätta mark för småskalig, bostadsnära odling

   Bli medlem i Centerpartiet

   Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.