Motion ang Gc-väg samt återställning av stationsområdet i sjötofta

Kommunen har låtit riva upp rälsen på järnvägen, Västra Centralbanan, från Sjötofta och västerut. Och då det är mer än 30 år sedan sista tåget gick är det väl helt naturligt. Men marken är inte riktigt återställd då en del skrot/skräp lämnats kvar på stationsområdet i Sjötofta vilket bör åtgärdas.

Dessutom borde banvallen jämnas av och grusas upp så den kan användas som gång- och cykelväg i ett första skede i alla fall fram till Ekefors. Det kan vara en enklare form av grusväg som enbart används sommartid och ej vinterväghålls. Kommunen äger marken i princip ända fram till f.d. stationsområdet i Ekefors.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

att se till så marken på stationsområdet återställs på ett korrekt sätt

att återkomma med ett förslag hur banvallen till Ekefors iordningsställs till enkel form av gång- och cykelväg.

Lennart Haglund

Kommunfullmäktigeledamot (c)

Relaterade nyheter