Bo och arbeta

Vi vill att Tranemo ska vara en kommun där företagaren och den enskilda individen känner att det finns möjlighet att utvecklas och växa.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiet vill se en hållbar politik för framtiden där vi stärker människors möjligheter till att bo, leva, arbeta och driva företag i kommunens alla delar. Utbyggd infrastruktur, tillgång till service, attraktiva bostäder samt ett bra företagsklimat är fyra grundbultar i en sådan utveckling. Beslut måste landsbygdssäkras så de inte leder till konkurrensnackdelar för de som bor och verkar på landsbygden.

Vi vill att Tranemo ska vara en kommun där företagaren och den enskilda individen känner att det finns möjlighet att utvecklas och växa.

 För Centerpartiet i Tranemo innebär det:

 • Bostäder för alla lägen
  Kommunen ska kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i olika delar av kommunen med möjlighet till boende i attraktiva lägen. För den som vill ska det vara enkelt att bygga genom att det är smidig kommunikation mellan kommuninvånare och organisation. En kommun som ger hög servicenivå och som förenklar, ser möjligheter.
 • Lokal småföretagsamhet
  Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. Därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Det förutsätter god kommunal service, lyhördhet och en konstruktiv dialog med företagen.
 • Smidigare kollektivtrafik­
  Kollektivtrafiken bör förbättras med ökad turtäthet för att få god basservice och kompletteras med Närtrafik och anropsstyrd trafik. Tågtrafiken på kust till kustbanan skall utvecklas med pendeltåg som stannar i Länghem, Limmared och Grimsås.
 • Aktiv fritid med tillgängligt friluftsliv
  Vi ska främja och stötta föreningslivet, kulturverksamhet och lokala engagemang för att erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kulturskola, fritidsgårdar och bibliotek inklusive bokbuss med god kvalitet och tillgänglighet. En utav våra starkaste tillgångar är vår natur. Den ska vi nyttja och göra tillgänglig genom utveckling av leder och information.
 • Mötesplatser och levande centrummiljö
  En kommun att trivas i där sociala mötesplatser skapas och möjliggörs för olika åldrar och grupper. Vi ska arbeta aktivt för ett levande centrum som gör det attraktivt för företag att etablera sig och där vi tar tillvara på Tranemos vackra läge vid sjön.

Lennart Haglund
Oppositionsråd, Ledamot i kommunfullmäktige
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.