Näringsliv och infrastruktur

Ulricehamns kommun har ett unikt geografiskt läge. Vi behöver vara tydliga med att vi vill vara en naturlig och drivande part för en framtida arbetsmarknadsregion mellan Göteborg och Jönköping. För att förstärka detta behöver infrastruktur och kommunikationer förbättras under mandatperioden. Ulricehamns kommun behöver tillväxt i alla geografiska delar av kommunen. För att klara detta måste samarbetet mellan kommun, näringsliv och föreningsliv utvecklas. Tillsammans skapar vi utveckling.

För mandatperioden 2022 – 2026 kommer vi att arbeta för:

  • Stärkt företagsklimat, arbetet skall fortsätta och stärka samverkan mellan kommun och näringsliv.
  • RV40s utbyggnad mot Jönköping, RV 40 behöver färdigställas som motorväg mellan Stockholm och Göteborg.
  • Götalandsbanan och stationsläge i Ulricehamn, vi skall fortsätta arbetet med att förverkliga ett stationsläge i Ulricehamn.
  • Regionala pendlingstrafiken, genom den nya zonindelningen ges fördelar att pendla längre. Vi behöver därför aktivt arbeta med bättre kollektivtrafik för att stärka vår arbetsmarknadsregion.
  • Fortsätta satsningar på gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet, under mandatperioden 2019–2022 har vi avsatt medel för att medfinansiera GC-vägar i våra tätorter, vilket gett resultat.
  • Närtrafiken och övrig kollektivtrafik, vi behöver förstärka men också tänka nytt när det gäller framtida kollektivtrafik utanför våra större stråk.
  • Arbetsmarknadsregion mellan Göteborg och Jönköping, Centerpartiet i Ulricehamns kommun kommer jobba för att skapa en arbetsmarknadsregion mellan Göteborg och Jönköping, där vi vill vara en viktig part i den utvecklingen.
  • Vi vill underlätta alla steg i kommunens myndighetsutövning så det skall vara lätt att göra rätt.
  • Hastighetsplan i alla orter, samtliga tätorter skall under mandatperioden få en hastighetsplan.
  • Trafiksäkerhet kring förskola och skola, trafiksäkerheten är viktig! Särskilt viktigt är det där barn och ungdomar vistas. Därför skall en särskild genomgång av trafiksäkerhet och belysning ske under mandatperioden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.