Näringsliv och infrastruktur

sol-has-bg sol-light-text

Alla är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Bra vägar för säkra och snabba gods och persontransporter. Kollektivtrafik som är anpassad för arbetspendlare och andra resenärers behov ett säkert, robust el och fibernät för användning av digitala tjänster.

Ett transportmedel som kommer allt mer är el-cykel, ett mycket miljövänligt färdsätt som skall gynnas och då krävs väl underhållna cykelvägar och nybyggnation där det saknas.

Kommunen skall fortsätta utveckla konceptet, ”en väg in”, så att företagen så snabbt som möjligt skall kunna få den hjälp de behöver.

Under mandatperioden 2019-2022 kommer vi att arbeta för:

 • Fiberutbyggnad i hela kommunen så att alla får tillgång till snabb nätuppkoppling.
 • Motorväg till Jönköping.
 • Tydligare och bättre information om närtrafiken.
 • Bygga ett samanhållet vägnät för cykeltrafikanter.
 • Byggnation av fler cykelparkeringar.
 • Solcellsbelysning på samtliga busshållplatser.
 • Utveckling av området runt Häkerum- och Hössnamotet.
 • Förbifart Ulricehamn för att minska trafiken genom centralorten.
 • Götalandsbanan med ett stationsläge i Ulricehamn.
 • Parkeringshus vid ICA.
 • Järvägstorget, fråm Sturegatan upp till Bogesundsgatan, utvecklas till ett område som blir ett nav för centrala Ulricehamn där det är attraktivt och tryggt att vistas.

Roland Karlsson
1:a på kommunlistan
Mikael Dahl
2:a på kommunlistan