För hälsans bästa

Som invånare i Eslövs kommun ska du känna dig trygg i vetskapen om att här kan du bo, leva och verka hela livet. I takt med att du blir äldre ska det fortsatt finnas goda förutsättningar för dig att vara en del av lokalsamhället. Det ska finns en pålitlig vård och omsorg med en personal som har tid för dig och det ska finnas boendeformer som kan utformas utifrån dina behov och önskemål.

sol-has-bg sol-light-text

I takt med att du blir äldre ska du känna att du kan fortsätta leva det liv som du vill och där du vill. Du ska kunna känna dig trygg i ditt hem och i din vardag och veta att den hjälp du kan tänkas behövas finns nära till hands. Du ska kunna fortsätta vara en del av kommunens gemenskap, ha möjligheten att delta i sociala aktiviteter och få äta vällagad och god mat.

En kommun att leva i hela livet

Centerpartiet vill:
 • Att fler vård- och omsorgsboenden byggs på fler ställen i kommunen. Ett första steg är att det byggs ett vård- och omsorgsboende byggs i Marieholm.
 • Att boenden för äldre med fördel byggs i samma hus/kvarter som skolor/förskolor. Vi ser kvalitets- och trygghetsvinster med att blanda generationer mer än idag.
 • Att flitpengen indexuppräknas – ger en årlig löneförhöjning även för det viktiga arbete som görs av våra omsorgstagare.
 • Att lagad mat erbjuds till alla äldre i Eslövs kommun.
 • Att kompetensutveckling av vår vård- och omsorgspersonal prioriteras i kommunen.
 • Att delade turer avskaffas i Eslövs kommun.
 • Att det byggs fler gröna vård- och omsorgsboenden, det vill säga boenden som anpassas för att ge utrymme åt naturen och gröna ytor vilket påverkar de boendens hälsa och välmående positivt.
 • Att möjligheten att ge hemtjänst utan biståndsbedömning vid hög ålder och när så önskas ses över.
 • Att Eslövs kommuns tillgänglighetsarbete ses över. Människor med funktionsvariationer ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor som alla andra.
 • Att det blir möjligt att köpa lagad mat på mötesplatsen Karidal.
 • Att den pågående underfinansieringen av Eslövs vård och omsorg får ett stopp.
 • Att vårdbiträden införs i Eslövs kommun.
 • Tillskapa fler mötesplatser i hela kommunen för de äldres aktiviteter.
 • Att det upprättas decentraliserade hubbar för personalen inom hemtjänsten runt om i kommunen för att minska pendlingsavstånden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.