För kommunens bästa

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser Centerpartiet positivt på Eslövs kommuns framtid. Kommunen växer och utvecklas och invånarna med den. I vår kommun finns det mycket att vara stolt över! Men vi vill ännu mer.

Centerpartiet vill skapa en kommun för dig genom hela livet. Eslöv ska utvecklas socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. För Eslövs kommuns bästa!

sol-has-bg sol-light-text

För att Eslövs kommun ska bli ännu bättre behöver stad och land gå hand i hand. Vi vill att hela kommunen ska kunna växa och utvecklas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

För kommunens bästa

Centerpartiet vill:
 • I första hand utreda frågan om ett kommunalt övertagande av vägföreningarnas ansvarområde i byarna.
 • I väntan på ett kommunalt övertagande av vägföreningarnas ansvarsområde i byarna se över driftbidrag till vägsamfälligheter.
 • Att vägföreningar ges driftsbidrag motsvarande nödvändiga kostnader för underhåll och hjälp till re-investeringar så att ingen extra avgift behöver tas ut.
 • Att matatrafiken till våra starka kollektivtrafikstråk förbättras, inklusive cykelvägar, förbättrade busskurer och pendlarparkeringar, för att möjliggöra för fler att åka kollektivt.
 • Pendlarparkeringarna görs avgiftsfria.
 • Upprätta fler laddstolpar för elbilar i hela kommunen.
 • Att fler cykelvägar binder ihop våra tätorter och stadens olika delar med tydliga målpunkter.
 • Att en sammanhängande, trygg och säker cykelbana byggs mellan Eslöv och Lund.
 • Att Eslövs kommuns profil som ekokommun stärks.
 • Att Eslövs kommun upprättar en landsbygdsvision under nästa mandatperiod för att på så sätt värna och utveckla hela kommunen.
 • Att byggnation på landsbygden skall tillåtas när det kanske utan att högvärdig åkermark tas i anspråk och rationellt brukande av omkringliggande jordbruksmark ej försvåras.
 • Att en”Landsbygdsutvecklare” projektanställs. Denne skall arbeta med att identifiera obebodda/ övergivna hus på landsbyggden, och stimulera ägarna att rusta upp eller sälja sina hus. I de fall ägaren vill sälja, skall man vara behjälplig med att marknadsföra fastigheten.
 • Att kommunen ser positivt på, och underlättar möjligheten att bygga för generationsboende på landsbygden.
 • Att självförsörjningsgraden av livsmedel och bränsle i Eslövs kommun ökar för att säkra tillgången vid eventuell kris.
 • Att all mat som serveras i kommunens verksamhet ska uppfylla de regler som ställs på svenska producenter – djurskydd, växtskydd och andra miljöregler.
 • Att användandet av mikroplatser i kommunens verksamheter fasas ut och att ett giftfritt Eslöv eftersträvas.
 • Att det startas en återbruksstation som ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Merab.
 • Att befintliga koloniområden värnas och utvecklas och att det anläggs fler tätortsnära odlingar.
 • Centerpartiet tror på den enskilda individens förmåga och vilja att vara med och bidra. Det är politikens uppgift att göra det enklare för varje människa att vara med och bidra – För kommunens bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.