Bostäder och boendemiljö

I hela Höganäs kommun ska det byggas egna hem, bostadsrätter och hyresrätter som möter behoven från förstagångsköpare, barnfamiljer och äldre. För att undvika nybyggnation på god åkermark krävs en god stadsplanering med anpassad förtätning som bibehåller nuvarande samhällens karaktär.

Högre byggnation anpassas till de miljöer där högre hus är lämpliga estetiskt, ekologiskt och ekonomiskt. De små byarna ska stärkas utifrån sina lokala särdrag och Höganäs tätort ska utvecklas som en attraktiv huvudort med förstklassig service och som en kulturell mötesplats.

Vi vill förbättra möjligheterna att använda befintliga ekonomibyggnader på landsbygden för boende och näringsverksamhet. Vi vill undersöka möjligheten till fler odlingslotter på allmänna grönytor.

Skolor och förskolor

Förskolor ska ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att det ska vara nära till förskolan och att det ska finnas valfrihet och olika inriktningar.

Du som är ung ska veta att våra skolor ger dig kunskaper som gör att du kan göra bra val inför framtiden och att det i kommunen finns möjlighet till aktiviteter på din fritid.

Självklart har alla barn rätt till säker och trygg väg till och från skolan. Skolskjuts ska erbjudas när den faktiska färdvägen är över två kilometer.

Omsorg

Kommunen ska vara ledande inom vård och omsorg och erbjuda trygghetsboenden i alla kommundelar. Kommunen ska arbeta med förebyggande insatser som ger fler äldre en ökad livskvalitet, bättre hälsa och som samtidigt ger samhällsvinster.

Infrastruktur för hela kommunen

För att enkelt kunna komma till arbete, bostad och fritidsaktiviteter krävs en genomtänkt och välutvecklad infrastruktur för kommunikationerna. Dagens och morgondagens transportleder är viktiga för pendlare, kollektivtrafiken och näringslivet samt har stor betydelse för kommunens utveckling. Vägarna ska vara trygga och säkra för alla.

Vi vill, bl a :

- Bygga ut säkra cykel- och promenadvägar. Bland annat vill vi prioritera en ökad trafiksäkerhet vid väg 1386 med en cykelbana mellan Jonstorp och Hjälmshult.

- Utreda möjligheter för fler flexlinjer - lokal kollektivtrafik - för att knyta samman kommunens byar och ge möjligheter till enkla resor för ökad tillgänglighet till butiker, vård, fritids- och kulturaktiviteter.

Det goda vattnet

Vatten är avgörande för möjligheterna att kunna leva och verka i kommunen. Mycket vatten försvinner genom läckor i det befintliga vattenledningsnätet för dricksvatten.

Vi vill, bla :

- Öka investeringarna i VA-nätet för att säkerställa livslängden och säkerheten i ledningarna och för att det kommunala avloppsnätet ska fortsätta att byggas ut på landsbygden.

- Utveckla reservkapacitet till dagens vattenförsörjning och öka leveranssäkerheten. En möjlighet är att verka för en avsaltningsanläggning av havsvatten och utveckla möjligheterna att separera och ta tillvara renat avloppsvatten.

Satsning på förnyelsebar energi

Vi vill:

- Bygga ut de publika laddningsmöjligheterna för fler elfordon och trygga elnätet i kommunen så att det klarar effektbehovet när allt fler laddar vid sin bostad.

Kultur och fritid

Kultur ger kraft åt varje människa. Kultur uppmuntrar människors nyfikenhet, bidrar till samtal, möten och gemensamma upplevelser med vår omgivning. Ett nytt kulturhus är under planering i Höganäs och vi vill fortsätta med att utveckla och upprusta befintliga bibliotek/kulturhus i hela kommunen. Vi vill utreda möjligheterna att öppna upp skolorna för verksamhet även kvällstid för yngre och äldre för att föreningslivet ska ha tillgång till aktivitetslokaler i hela kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.