Vår politik


Vi arbetar för:

Dig som är ung – skolor och fritidsaktiviteter

Dig som har bildat familj – barnomsorg och service

Dig som är mitt i livet – företagande och kultur

Dig som har behov av omvårdnad – omsorg utifrån dina behov och önskemål

För att klara detta måste vi först och främst hålla ordning och reda i kommunens finanser, verka för god personal- och kompetensförsörjning och samtidigt vara lyhörda för dina behov och förväntningar. Centerpartiet i Höganäs står för politik som är nära och ger dig möjlighet till att göra dina egna val efter dina förutsättningar.

Vårt handlingsprogram, klicka här

sol-has-bg

Detta vill Vi

 • Vi vill utveckla HELA kommunen
 • Vi vill värna åkermarken, vattnet och klimatet
 • Vi vill att unga och äldre ska vara trygga ha det bra

Vi vill utveckla HELA kommunen

Höganäs behöver en attraktiv centralort och sina livskraftiga byar. Vi vill utveckla byar och tätort parallellt.

Därför vill vi:

 • Utveckla trafikmiljön: Öka trafiksäkerheten på väg 111 och 112 och i tätbebyggda områden, fler cykelbanor och bänkar vid promenadstråk, fler flexlinjer, fler laddstolpar, bättre trafiklösningar runt idrottsanläggningar.
 • Förbättra förutsättningarna för den lokala lantbruks- och trädgårdsnäringen att verka och utvecklas, bl a genom att kommunen upphandlar skolmat och mat till äldreomsorgen lokalt. Utveckla besöksnäring och turism, på ett hållbart sätt.
 • Ha ett levande centrum som ger alla en attraktiv centralort med många mötesplatser och god tillgänglighet, med både cykel, bil och kollektivtrafik. Utveckla service, handel och hamnen till nytta för invånare och besökare.
 • Ha en stark kommunal ekonomi med gott företagsklimat.

Vi vill värna åkermarken, vattnet och klimatet

Vi måste ta hand om vår närmiljö för att rädda klimatet. Tillgång till vatten och mat är grundläggande.

Därför vill vi:

 • Värna åkermarken genom att nyttja befintliga ytor bättre. Bygga på höjden där det är lämpligt, bygga tätare utan att tappa trivsel och estetiska värden.
 • Säkra tillgång till dricksvatten, till exempel genom avsaltat havsvatten som reserv . Motverka översvämningar genom fler våtmarker och påskynda arbetet med erosionsskydd längs kusten. Fortsätta utbyggnad av det kommunala avloppsnätet och ta tillvara renat avloppsvatten.
 • Bygga ut laddinfrastruktur för fler elfordon. Ställa krav på solceller i nybyggda fastigheter.

Vi vill att unga och äldre ska vara trygga och ha det bra

Många människor mår inte bra. Det finns unga som är vilsna eller inte klarar skolan. Vi vill att alla ska känna delaktighet, motivation och framtidstro. Äldre och andra i behov av omsorg ska mötas av värme och omtanke.

Därför vill vi:

 • Ha fler vuxna i skolan som avlastar pedagoger, fixar rastaktiviteter och skapar trygghet. Förstärka med specialpedagoger och tidiga stödinsatser. Högpresterande såväl som elever med olika behov ska utmanas för att nå sina mål.
 • Främja psykisk hälsa genom fler fritids- och kulturaktiviteter och generationsöverskridande mötesplatser samt ökat samarbete med alla som kan påverka livssituationen till det bättre. Stärk tryggheten genom ökad samverkan mellan kommunen, föreningar och statliga myndigheter.
 • Erbjuda trygghetsboenden i alla delar av kommunen. Uppmuntra fler innovationer, teknisk och digital utveckling i äldreomsorgen för att frigöra tid för social samvaro. Erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling till befintlig personal.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.