Företagande och Landsbygdsutveckling

Höganäs ska kännetecknas av ett expansivt näringsliv med mycket småföretagande och aktiv besöksnäring. Det ska genom god service i kommunen vara enkelt att starta och driva företag och kommunen ska aktivt arbeta för att underlätta för rekrytering och kompetensutveckling av arbetskraft. Företagande är grunden för bra samhällsservice.

Lantbruk och trädgårdsnäring

Lantbruks- och trädgårdsnäringen behöver få bättre förutsättningar för att verka och utvecklas bland annat för att säkra möjligheterna till självförsörjning

Vi vill:

- Att den kommunala upphandlingen har som mål att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Då kommer vi också att minska de långväga transportbehoven.

- Värna åkermarken, hålla landskapet öppet och öka självförsörjningen av livsmedel.

- Utveckla Kullaberg som besöksmål på ett hållbart sätt.

Vi vill förbättra möjligheterna att använda befintliga ekonomibyggnader på landsbygden för boende och näringsverksamhet.

Gårdsförsäljning av vin och öl

Vi vill att kommunens vingårdar och mikrobryggerier får möjlighet till gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Gymnasiet

Vi vill öka Kullagymnasiets konkurrenskraft genom att erbjuda internationell inriktning på programmen och möjligheter att samtidigt utvecklas inom din specialidrott. Vi vill också se över möjligheterna för program som utgår från Kullabygdens naturliga förutsättningar, till exempel havsmiljö och gröna näringar. Skolan ska tillsammans med näringslivet kunna erbjuda inriktningar som ligger i linje med företagens behov av kvalificerade medarbetare. Samarbete med universitet och högskolor är prioriterade. Den nya gymnasieskolan ska byggas utifrån beprövad kunskap och erfarenhet i fokus för lärandet.

Stadskärnan

Vi vill ha ett levande centrum där människors basbehov prioriteras och ett varierat utbud för kommuninvånarna erbjuds. För detta krävs god tillgänglighet med parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik.

Höganäs tätort ska utvecklas för att få bättre underlag för handel och service till nytta för hela kommunen.

Satsning på förnyelsebar energi

Vi vill:

- Bygga ut de publika laddningsmöjligheterna för fler elfordon och trygga elnätet i kommunen så att det klarar effektbehovet när allt fler laddar vid sin bostad.

- Se över lösningar för att styra effektuttaget och genom att bygga ut fjärrvärmen bland annat för att minska behovet av elvärme. Ta vara på mer spillvärme till fjärrvärmenätet för en ökad hållbarhet.

Det goda vattnet

Vatten är avgörande för möjligheterna att kunna leva och verka i kommunen. Mycket vatten försvinner genom läckor i det befintliga vattenledningsnätet för dricksvatten.

Vi vill:

- Öka investeringarna i VA-nätet för att säkerställa livslängden och säkerheten i ledningarna och för att det kommunala avloppsnätet ska fortsätta att byggas ut på landsbygden.

- Utveckla reservkapacitet till dagens vattenförsörjning och öka leveranssäkerheten. En möjlighet är att verka för en avsaltningsanläggning av havsvatten och utveckla möjligheterna att separera och ta tillvara renat avloppsvatten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.