Omsorg och hälsa

Omsorg och hälsa ska gälla hela livet, från barnomsorg till äldreomsorg via hälsofrämjande möjligheter.

Kommunen ska vara ledande inom vård och omsorg och erbjuda trygghetsboenden i alla kommundelar. Kommunen ska arbeta med förebyggande insatser som ger fler äldre en ökad livskvalitet, bättre hälsa och som samtidigt ger samhällsvinster.

Förskolor ska ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att det ska vara nära till förskolan och att det ska finnas valfrihet och olika inriktningar.

Kultur ger kraft åt varje människa. Kultur uppmuntrar människors nyfikenhet, bidrar till samtal, möten och gemensamma upplevelser med vår omgivning. Ett nytt kulturhus är under planering i Höganäs och vi vill fortsätta med att utveckla och upprusta befintliga bibliotek/kulturhus i hela kommunen. Vi vill utreda möjligheterna att öppna upp skolorna för verksamhet även kvällstid för yngre och äldre för att föreningslivet ska ha tillgång till aktivitetslokaler i hela kommunen.

Omsorg utifrån dina behov och önskemål

Vi vill att du som har behov av omvårdnad har en omsorg utifrån dina behov och önskemål. Utan en välutbildad och motiverad personal kan vi inte bedriva en trygg och säker omsorg. Kontinuerligt ska kompetens- och teknikutveckling genomföras för att allt fler ska kunna vidareutvecklas i sitt yrke.

Vi vill satsa på att underlätta för digital utveckling och välfärdsteknik inom vård och omsorg. Den digitala utvecklingen ger nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker samt innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i sina egna hem.

Vi vill:

- Utveckla den goda vården för vårdtagare med demenssjukdomar.

- Skapa möjligheter för yngre och äldre att mötas naturligt och även prova digitala lösningar för givande möten.

- Möta upp den allt mer krävande sjukvården som kommer att ske i kommunens regi på korttidsboende, på Särskilt boende för äldre (SÄBO) och i hemmen.

Psykisk ohälsa

Vi vill uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa genom kompetensutveckling av personal, bättre information och samarbeten.

Möjlighet till vård

Vårdmöjligheter ska etableras i Jonstorp på distriktssköterskemottagning alternativt genom ett mobilt vårdteam som kan täcka upp på flera orter.

Lokalproducerad mat

Maten ska sättas i fokus. Liksom yngre i skolan ska äldre kunna äta mat som är producerad lokalt och där både odlarens och tillagningspersonalens kompetens tas till vara.

Det goda vattnet

Vatten är avgörande för möjligheterna att kunna leva och verka i kommunen.

Vi vill:

- Öka investeringarna i VA-nätet för att säkerställa livslängden och säkerheten i ledningarna och för att det kommunala avloppsnätet ska fortsätta att byggas ut på landsbygden.

- Utveckla reservkapacitet till dagens vattenförsörjning och öka leveranssäkerheten. En möjlighet är att verka för en avsaltningsanläggning av havsvatten och utveckla möjligheterna att separera och ta tillvara renat avloppsvatten

Ingen fossilbaserad plast

Kommunen ska vara en förebild i att undvika fossilbaserad plast. Vi vill verka för miljövänliga förpackningar och emballage i kommunens verksamheter och för övrigt bidra till satsningar på information.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.