Trygghet

Vi vill att du ska känna dig trygg, under alla skeden av livet.

Varje människa ska ges kraft att leva sitt liv fullt ut. Ingen ska behöva känna sig begränsad på grund av rädslan att utsättas för brott eller att inte få tillräckligt stöd. Du ska kunna känna dig trygg såväl i ditt hem som i det offentliga rummet.

Trygghet är viktigt för alla

Vi vill skapa ett brett möte i kommunen med Socialförvaltning, BRÅ, Polis, Skola, Fastighetsägare och Kriminalvård för att skapa en samsyn på politisk nivå kring problemformulering och åtgärdsprogram för ett tryggare samhälle. Höganäs ska vara kommunen i landet som hanterar ungdomsproblem i tidig ålder för att skapa förutsättningar för att ungdomar kommer in rätt i samhället.

Allaktivitetshus för trivsel och trygghet

Ett allaktivitetshus ska etableras för trivsel och trygghet hos både yngre och äldre. Vid sidan av riktade kampanjer i skolor och fritidsmiljöer ska allaktivitetshuset utgöra en del i att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol och tobak. Vi vill verka för en linje av nolltolerans.

Vi vill ställa krav på ett trygghetsperspektiv i samhällsplanering och fysisk byggnation. Kommunen ska även arbeta för att öka tryggheten på alla offentliga platser genom förebyggande åtgärder. Exempel är förbättrad belysning och anpassning av miljön.

Där det behövs för tryggheten ska kameraövervakning prövas om det inte leder till inskränkning i människors frihet.

Förebyggande Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska finnas som en lokal aktör och ha en närhet till våra företagare och kommuninvånare. Förutom att vara en utryckande verksamhet ska Räddningstjänsten fortsätta arbeta med förebyggande aktiviteter för en ökad trygghet i kommunen.

Vi uppskattar alla ideella krafter som bidrar till inkludering och ökad trygghet i samhället och vi vill verka för utökat stöd till deras möjligheter att göra insatser.

Beredskap vid kriser

Både pandemin och kriget i Ukraina påminner oss om vikten att bygga ett demokratiskt samhälle tillsammans. Vi vill stärka demokratin genom en bra skola och inkluderande fritids- och kulturaktiviteter. Vi vill möjliggöra för människor att mötas och utbyta erfarenheter. Ideella krafter inom föreningar och i samarbete med kommunala verksamheter är viktiga och vi vill utveckla volontärverksamheten för att bygga samhället och stärka vår beredskap. Vi ser ökad självförsörjning av livsmedel som en viktig del i vår beredskap.

Förskolor

Förskolor ska ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att det ska vara nära till förskolan och att det ska finnas valfrihet och olika inriktningar.

Trygg omsorg

Vi vill att du som har behov av omvårdnad har en omsorg utifrån dina behov och önskemål.

Kommunen ska vara ledande inom vård och omsorg och erbjuda trygghetsboenden i alla kommundelar. Kommunen ska arbeta med förebyggande insatser som ger fler äldre en ökad livskvalitet, bättre hälsa och som samtidigt ger samhällsvinster.

Utan en välutbildad och motiverad personal kan vi inte bedriva en trygg och säker omsorg. Kontinuerligt ska kompetens- och teknikutveckling genomföras för att allt fler ska kunna vidareutvecklas i sitt yrke.

Vi vill satsa på att underlätta för digital utveckling och välfärdsteknik inom vård och omsorg. Den digitala utvecklingen ger nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker samt innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i sina egna hem.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.