Blommande ängsmark för pollinerande INSEKTER

Pollinerande insekter är satta under ett hårt tryck. De insekter som är utsatta för ett särskilt hårt tryck är bin, solitärbin och humlor.

RESULTAT:

Att sats 1: Ansågs besvarad

Att sats 2: Bifall

Motion:

Landskrona stad har stora miljöambitioner men större ansträngningar måste till.


Pollinerande insekter är satta under ett hårt tryck. De insekter som är utsatta för ett särskilt hårt
tryck är bin, solitärbin och humlor. Solitärbin har under senare år varit föremål ett särskilt intresse
och intresserade har byggt insektshotell där dessa insekter kunnat lägga sina ägg.

Humlor är också mycket viktiga särskilt för pollinering av våra fruktträd då humlorna kan flyga och pollinera vid betydligt lägre temperatur än vad bin klarar. Sälgen är vårens viktigaste träd som blommar tidigast. Sälgens hängen är vårens viktigaste födoresurs för flera hundra insektsarter bl.a. humlor.

Pga rationaliseringstrycket inom jordbruket blir åkrarna större och mer sammanhängande.
Korridorer med blommande växter och åkerholmar saknas ofta i landskapet vilket försvårar
flygning till blommande växter längre bort. Insektsgifter som nikotinoder är för närvarande föremål
för debatt och utredning om att kunna vara skadlig för våra nyttoinsekter.

För att uttrycka sig drastiskt. Utan pollinerande insekter kommer kommer många av våra livsmedel
att försvinna.

Landskrona stad borde föregå med gott exempel för att underlätta livet för pollinerande insekter.
Mark som är inte som nu är park/naturmark/markreserv skulle kunna besås med för insekterna
attraktiva blommande växter. Detta borde kunna innebära att utsläpp för grönytemaskiner minskar
men också kunna att skötselkostnaden eventuellt skulle minska. Ett förslag är också att barnen i
skolan/förskolan skulle kunna bygga hotell åt t.ex. humlor och solitärbin.

Centerpartiet yrkar
- Att kommunfullmäktige beslutar att låta berörd nämnd/park och naturingenjör utreda vilka ytor
inom park/naturmark/markreserv som kan vara lämpliga och där blomsterängar kan anläggas.

- Att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förslaget att barnen i
skolan/förskolan kan beredas tillfälle att bygga hotell för solitärbin och humlor för utsättning i
anslutning till anlagda ängsmarker.

Sven Svederberg Centerpartiet Landskrona

Relaterade nyheter